Follow Us
facebook  twitter  instagram  youtube   line
ORIENTAL PHOENIX

WHY YOU CHOOSE ORIENTAL PHOENIX ?

Oriental Phoenix

Oriental Phoenix Consultant
was Established in 2002 with
the aim of providing local understanding,
expertise,experience and professional
at an international standard.
Under the Management principle

RUNNING TO GROW

More.. keyboard_arrow_right group  เกี่ยวกับเรา face  ทีมวิทยากร


บริการจากเรา ORIENTAL PHOENIX

   
school TRAINING บริการฝึกอบรมบุคลากรระดับพนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร ภาครัฐและเอกชน(In-House/Public Training)ภาษาไทยและอังกฤษ
กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยด้วยเครื่องมือพัฒนาแบบ 4D ตอบโจทย์องค์กร โดยเน้นหลักการ Implementation
wc CONSULTANT บริการด้านที่ปรึกษา การพัฒนาองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาการประเมินผลงานและบริการงานขาย กฎหมาย(ภายใน-ระหว่างประเทศ)
equalizer MONITORING & SURVEY บริการวัดผลติดตามประเมินผลความพึงพอใจสาขา ความต้องการสินค้าและบริการพร้อมแนวทางการพัฒนา เพื่อความเป็นหนึ่งของธุรกิจ
วิเคราะห์เที่ยงตรงและฉับไว
local_library RESEARCH บริการด้านงานวิจัย เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม สุขภาพ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด เพิ่อนำผลงานวิจัยมาใช้เพิ่ม/พัฒนาอย่างมีรูปแบบ
border_color COURSE & SYSTEM DESIGN บริการวิเคราะห์ ออกแบบระบบพัฒนาบุคลากร หลักสูตรเพื่อการพัฒนาพนักงานโปรแกรมการจัดเก็บระบบข้อมูล โปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โปรแกรมSuccession Plan โปรแกรมTalent Management โปรแกรมTeam Building/Outing

อบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร อบรมภายในราคาเริ่มต้น 7,000 บาท !! สอบถามฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 081-587-5686 / 098-290-0043 อบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร

อบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร หลักสูตรแนะนำ อบรมภายใน !! อบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร

หลักสูตร การป้องกัน การระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และใช้สารเคมี

การป้องกัน การระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และใช้สารเคมี

ประกอบด้วยอาจารย์และทีมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำงานจริงกว่า 20 ปี ได้รับใบอนุญาตการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 รายละเอียดเพิ่มเติม...

หลักสูตร การลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective Cost Reduction with Waste and Losses Elimination)

หลักสูตร การลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ

การลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น สามารถทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ
ต่ำกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจ เป็นวิธีง่ายที่สุดในการสร้างผลกำไรให้เกิดแก่องค์กร
เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับในองค์กร

 รายละเอียดเพิ่มเติม...

หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

(Excellent Service Behavior : ESB)

พฤติกรรมบริการเป็นเลิศ

เหมาะสำหรับพัฒนาคุณภาพงานบริการโรงพยาบาล ธุรกิจสุขภาพ คลินิกเปลี่ยนการ Complaint เป็น Congratulation แบบได้ใจ ประทับใจสุดสุด

 รายละเอียดเพิ่มเติม...

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ

หลักสูตร  กลยุทธ์การจัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ(Effectiveness  KPIs And Competency Strategic )

KPIs(Key Performance Indicators)ดัชนีชี้วัดผลงานและCompetency เป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน นักพัฒนาบุคลากร พนักงานทุกคนจำเป็นต้องรู้ เพราะขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานคือเครื่องมือ สำคัญที่ช่วยบริหารจัดการงานและบุคลากรให้องค์กรขับเคลื่อนไปอย่างสมดุลมีศักยภาพสูงสุด

 รายละเอียดเพิ่มเติม...

หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ
(The Power of Motivation For Leadership)

หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ-
The Power of Motivation For Leadership

The Power of Motivation For Leadership ถือเป็นหลักสูตรที่ดีมาก เหมาะสำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สามารถนำแนวคิด เทคนิคการบริหาร ตัวอย่างกรณีศึกษาจากการบริหารงานจริง ที่ได้รับจากการอบรม นำไปปรับใช้ แก้ปัญหาได้กับทุกสถานการณ์ ในภาวะที่ผู้ร่วมงานมีความสามารถและทัศนคติที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ สามารถธำรงรักษาคนดี คนเก่งในองค์กร และสร้างความสำเร็จในงาน

 รายละเอียดเพิ่มเติม...


หลักสูตร PUBLIC TRAINING 2017 อบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร

หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลฝึกอบรม ให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร  เทคนิคติดตามและประเมินผลฝึกอบรม ให้มีประสิทธิภาพ

วันที่อบรม : วันพฤหัสบดี ที่ 25 – ศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม : โรงแรม ไอ-เรสซิเดนซ์ สีลม กรุงเทพฯ ติด BTS ช่องนนทรี

  รายละเอียดเพิ่มเติม...


หลักสูตร In – House Training ประจำปี 2560

   
หลักสูตร นักบริหารระดับสูง/อาวุโส (4 หลักสูตร)
หลักสูตร พัฒนาการบริการและธุรกิจสุขภาพ(Service Development & Hospitality) (9 หลักสูตร)
หลักสูตร สำหรับผู้จัดการ (13 หลักสูตร)
หลักสูตร ด้านงานขาย (9 หลักสูตร)
หลักสูตร สำหรับหัวหน้างาน (10 หลักสูตร)
หลักสูตร พัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (16 หลักสูตร)
หลักสูตร ด้านงานวิจัย (3 หลักสูตร)
หลักสูตร กลุ่มระบบประเมินผลงาน (7 หลักสูตร)
หลักสูตร บริหารคุณภาพองค์กร (5 หลักสูตร)
หลักสูตร วางแผนการตลาดและแผนธุรกิจ (6 หลักสูตร)
view_headline หลักสูตรเพิ่มเติม

ฟีนิกซ์นกรู้

สถาบันราชประชาสมาสัยจัดตั้งขึ้น ?

ผู้ป่วย เกิดความทุกข์ทรมานทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ เสียความเชื่อมั่นตนเอง รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม ...

ฟีนิกซ์นักบริหาร

เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นแรงผลักดัน (How to changing From Conflict to Creativity)

ผู้จัดการที่ดี “ อย่าคลุกวงใน อย่าไปตะลุมบอนคน” ควรหาวิธีการจัดการความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ (Creativity) ทำอย่า...

ฟีนิกซ์พากินพาเที่ยว

ขี่อูฐที่พุชการ์(Pushkar)

มีเรื่องเล่าถึงความเชื่อว่า ทะเลสาบแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ทะเลสาบพุชการ์(Pushkar Lake) เป็นจุดที่พระพรหมท...

บทเรียนสำเร็จรูป

ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs ไม่บรรลุผล

“ ถ้ามีความเข้าใจ KPIs ทุ่มเทในการวางแผน ดำเนินการจัดทำอย่างจริงจังทุกภาคส่วน สัมฤทธิ์ผลได้ไม่ยาก ไม่มีข้อ...

More.. keyboard_arrow_right chrome_reader_mode  GO TO ORIENTAL PHOENIX BLOG


ภาพอบรมหลักสูตร การจัดทำ KPI & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ
บ.พาต้า เอ็นจิเนียริ่ง กทม. ปี 2560

ภาพอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริการที่เป็นเลิศแก่คนไทยและชาวต่างชาติ
รพ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รุ่น 1-4 ปี 2560keyboard_arrow_right insert_photo  ภาพกิจกรรม ondemand_video  คลิปกิจกรรม


ลิงค์ที่น่าสนใจ

   
อบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร 1.Oriental Phoenix(ออเรียนทอล ฟีนิกซ์)

ดำเนินธุรกิจด้านจัดฝึกอบรม ที่ปรึกษา การออกแบบระบบ ติดตามประเมินผล การพัฒนาองค์กร
และวิจัยองค์กรโดยทีมวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในการอบรม การทำงานจริง มากว่า 20 ปี

อบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร 2.OK-Nation Blog by Coachweerada

บล็อกเกี่ยวกับการแชร์ประสบการณ์ในการทำงานและแนวคิดในการพัฒนาบุคลากร

โดยอาจารย์วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

อบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร 3.Oriental Phoenix Blogspot

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหาร บทเรียนสำเร็จรูป

โดยทีมงาน Oriental Phoenix

อบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร 4.Oriental Phoenix Wordpress

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ การท่องเที่ยว และเรื่องน่ารู้

โดยทีมงาน Oriental Phoenix

อบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร 5.Blog Exteen

แนวคิดการพัฒนาบุคลากรของคนรุ่นใหม่ ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

อบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร 6.Bloggang

เรื่องราวเกี่ยวกับการบริหาร และHow To


ติดต่อเรา

   
business

บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.

place
89/302 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
89/302 MOO.1 BAROMRAJAJONANI RD.
BANGTOEY,SAMPHARN,NAKORNPRATHOM 73210
phonelink_ring
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ คุณปกรณ์วิชญ์ 081-587-5686,098-290-0043
email
ophconsultant@gmail.com / info@ophconsultant.com

keyboard_arrow_right supervisor_account  ร่วมงานกับเรา

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม(Information Form)


กรุณาใส่ตัวเลข