หลักการเขียน JDที่ดี

อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ 24 May 2016 17:12:29
     
remove_red_eye
view
insert_comment
comment          การเขียน JD (Job Description) หรือหน้าที่งาน เป็นเอกสารที่แสดงถึงขอบเขต ความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน ซึ่งแต่ละองค์กรมีแนวทางการเขียนที่เหมือนหรือแตกต่างกันไป แต่ท้ายที่สุดของการเขียน นั่นคือ มุ่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นทราบขอบเขตของความรับผิดชอบงาน พร้อมบอกคุณลักษณะ คุณสมบัติที่เหมาะสมในตำแหน่งนั้นๆ ให้ตรงตามความต้องการขององค์กร
          การเขียน JD ที่ถูกต้องนั้น ควรเริ่มต้นมาจากการเชื่อมโยงจากนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมายที่องค์กรวางกลยุทธ์ไว้ก่อน โดยกำหนดหน้าที่งานตามภารกิจหน้าที่ ที่สอดคล้องกับแผนผังโครงสร้างองค์กร(Organization Chart) การเขียนมีความชัดเจน ครอบคลุมในหน้าที่ของแผนกหรือหน่วยงาน
          แรกเริ่มนั้น ควรมีการวิเคราะห์งาน(Job Analysis :JA)แต่ละงาน ให้ถ่องแท้เสียก่อน เพราะหากเริ่มเขียนใหม่ๆ จะพบว่างานบางหน้าที่มีความเกี่ยวข้อง เหมือนหรือซ้ำซ้อนกับแผนกอื่น ดังนั้น การเขียนที่ดีนั้น ผู้เขียนต้องมององค์รวม แบบภาพใหญ่(Big Picture)ก่อน แล้วเก็บรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละหน้าที่
          มีบางท่าน เคยถามผู้เขียนว่า จริงๆแล้วหน้าที่การเขียน JD ปรับปรุง คือหน้าที่ใคร ??ผู้บริหาร HR หรือหัวหน้างานหรือจ้างที่ปรึกษาภายนอกเข้ามาเขียน คำตอบ คือ เป็นไปได้หลายทางขึ้นอยู่กับเหมาะสมและการเข้าถึงการเขียนได้ตรงจุด เพราะไม่ว่าท่านใดเป็นผู้เขียนจะพบว่า ข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ประกอบในการเขียน ต้องได้รับมาจากผู้ดำรงตำแหน่งหรือหัวหน้างานนั้นร่วมให้ข้อมูลที่จำเป็น ในการกำหนดการเขียนหน้าที่งาน 


ขอยกตัวอย่างหลักการเขียน JD ในเบื้องต้น ดังนี้ 

1. นโยบายองค์กร(Policy) : พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากล โดยทีมผู้เชี่ยวชาญทุกสาขามืออาชีพ 

2. วิสัยทัศน์(Vision) : มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจลูกค้า พัฒนานวัตกรรมใหม่ด้าน รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน 

3. แผนผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) : ประกอบด้วย
     • กรรมการผู้จัดการ
     • ผู้จัดการส่วนโรงงานและผู้จัดการส่วนสำนักงาน
     • หัวหน้าฝ่ายส่วนต่างๆ เช่น หัวหน้าฝ่ายการผลิต หัวหน้าฝ่ายคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวหน้าฝ่ายขาย หัวหน้าฝ่ายการตลาด หัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายบุคคล หัวหน้าฝ่ายธุรการ หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์
     • ตำแหน่งหน้าที่งานย่อยแต่ละฝ่าย เช่น หัวหน้าฝ่ายการผลิต มีตำแหน่งงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในฝ่ายอีก 3 ตำแหน่ง คือ รองหัวหน้าฝ่ายการผลิต เจ้าหน้าที่ผลิต ธุรการฝ่ายการผลิต แต่ละหน้าที่นั้นอาจประกอบด้วย จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทำงานมากน้อยต่างกัน ในสายการผลิดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตหลายร้อยหรือหลายพันคน
        โดยนับเป็น 1 หน้าที่ แต่หลายตำแหน่งงาน ในข้อนี้ ถือว่าเป็นการเขียนที่มีกระบวนการ ใช้ระยะเวลาวิเคราะห์ค่อนข้างนาน เพื่อให้ข้อมูลตรงตามตำแหน่งและถูกต้อง โดยตำแหน่งงานย่อยอาจแยกออกไปอีกเป็นหลายตำแหน่ง 

          ประเด็นสำคัญ!! 

          หลักการเขียนที่ง่ายและตรงตามเป้าหมายขององค์กรนั้น องค์กรควรแบ่งแยกหน่วยงาน หน้าที่ในสายงานหลัก (Line)และสายงานสนับสนุน(Support)ให้ชัดเจนก่อน เพื่อป้องกันความสับสน เกิดความชัดเจนในหน้าที่แต่ละหน่วยงาน ตรงตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ และการบริหารแต่ละระดับนั้น ควรมีการกระจายอำนาจ (Decentralization) ให้ระดับผู้ปฏิบัติงานระดับล่างลงมามีอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการคิด ปฏิบัติ และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ในลักษณะนี้ จะก่อให้เกิดแนวคิดการปรับองค์การแบบ reorganizing, reengineering, restructuring, reinventing เป็นต้น คือเกิดการพัฒนางานได้รวดเร็จ การตัดสินใจไม่ต้องใช้เวลานานเกิน
          บางแห่ง อาจมีการจัดโครงสร้างองค์การจากแนวดิ่งมาเป็นแนวราบ (Flat organization) มีสายการบังคับบัญชาสั้นลงหรือเป็นการลดขนาดขององค์การ (Down sizing) การจัดโครงสร้างองค์การตามแนวราบ ได้แก่ การจัดโครงสร้างแบบโครงการ (Project organization) การจัดโครงสร้างองค์การแบบเมทริกซ์ (Matrix organization) การจัดโครงสร้างองค์การแบบข้อมูล (The information based organization) ทังนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและรูปแบบองค์กร 

บุคคลที่มีส่วนจัดทำ JD 

     • ผู้บริหารระดับสูงสุด :กำหนดหน้าที่ JD ตรวจสอบ อนุมัติงบประมาณการว่าจ้างที่ปรึกษา
     • ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงาน : จัดทำ JD ติดตามประเมินผล
     • ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน : จัดทำปรับปรุง JD ในระดับผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอแนะ
     • พนักงาน : ปฏิบัติตามใบหน้าที่งาน 

หน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการจัดทำ 

     • ฝ่ายบุคคลหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : หน่วยงานนี้อาจใช้ทีมงานเดิม หรือตั้งคณะกรรมการ หน่วยงานพิเศษขึ้นมา ทำหน้าที่ดูแลเฉพาะด้าน
            โดยมีหน้าที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ออกแบบปรับปรุง JD จัดทำคู่มือและบูรณาการความเข้าใจบุคลากรเชื่อมโยงการจัดทำ JDให้ไปใช้จริงในองค์กร ส่วนงานนี้ หากไม่มีความชำนาญ ควรใช้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญร่วมออกแบบปรับปรุง อบรมทำความเข้าใจแก่พนักงานในองค์กร เพราะช่วยลดความขัดแย้ง ลดระยะเวลาและเกิดการนำไปใช้ได้จริง 

       ส่วนประกอบแบบฟอร์ม JD 

• ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่งงาน แผนก ฝ่าย
• ส่วนที่ 2 :แผนผังโครงสร้างสายบังคับบัญชา
• ส่วนที่ 3 : รายละเอียดหน้าที่งานหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างสรุป
• ส่วนที่ 4 : คุณสมบัติที่จำเป็นในงาน การศึกษา สาขาที่จบ ทักษะทั่วไป
• ส่วนที่ 5 : ความรู้ ความสามารถ ทักษะในงาน
• ส่วนที่ 6 : ตัวชี้วัดผลงานและกำหนดความสามารถสมรรถนะในงาน
• ส่วนที่ 7 : ลงนาม ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ

          แต่ละองค์กร มีการกำหนดรูปแบบแตกต่าง มากน้อยไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมคณะกรรมการบริหารและทีมฝ่ายบุคคล ที่มีที่ปรึกษาร่วมพัฒนาแบบแผน
ซึ่งในมุมมองผู้เขียนที่ผ่านมา พบว่า องค์กรใดก็ตามมีการปรับปรุง JD KPI Competency อย่างต่อเนื่อง และล้อไปตามแบบแผน นโยบายประจำปี นั่นหมายถึง ให้ความสำคัญ กระตือรือร้นต่อการพัฒนาระบบบุคลากร เห็นความสำคัญต่อการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ขององค์กร สู่กระบวนการทำงานจริง ย่อมส่งผลให้องค์กรนั่นมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ถือเป็นการเพิ่มพูน พัฒนาคนเก่งให้มากขึ้นทุกๆปี อีกประการหนึ่ง
_________________________________________________________
คำถามชวนคิด 

คุณคิดว่า JD ต่างจากหน้าที่ประจำวันหรือไม่ ??? 
............................................................................................................................
............................................................................................................................

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นรูปโปรไฟล์ :24 Apr 2018 22:24:36 58.8.153.xxx
อบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร
ROMBPRUMP 17 Sep 2018 16:05:48 195.154.170.xxx
borgata online casino casino play online gambling free casino slot games | [url=https://onlinecasinodd.com/]casino games online[/url] [url=https://onlinecasinodd.com/]free online casino slots[/url]
ROMBPRUMP 21 Sep 2018 16:36:47 195.154.170.xxx
best online casinos free casino games slotomania empire city online casino gsn casino slots | [url=https://onlinecasinoplay.us.org/]free online casino games[/url] [url=https://onlinecasinoplay.us.org/]doubledown casino[/url]
nuakerneAlkange 21 Sep 2018 23:46:39 195.154.170.xxx
free casino games no download tropicana online casino hypercasinos zone online casino | [url=https://onlinecasino2018.us.org/]chumba casino[/url] [url=https://onlinecasino2018.us.org/]online casino[/url]
nuakerneAlkange 22 Sep 2018 01:46:45 195.154.170.xxx
free online slots slots for real money online casinos for us players play casino | [url=https://onlinecasino2018.us.org/]free casino games no download[/url] [url=https://onlinecasino2018.us.org/]casino blackjack[/url]
kalQuienuenup 22 Sep 2018 09:16:34 195.154.170.xxx
online casino slots online casino online casinos for us players play casino | [url=https://onlinecasino888.us.org/]gsn casino[/url] [url=https://onlinecasino888.us.org/]casino bonus[/url]
kalQuienuenup 22 Sep 2018 13:57:54 195.154.170.xxx
best online casinos play casino winstar world casino casino play | [url=https://onlinecasino888.us.org/]high 5 casino[/url] [url=https://onlinecasino888.us.org/]caesars online casino[/url]
advepeZellelM 22 Sep 2018 16:31:17 195.154.170.xxx
casino games slots free online casino gambling free casino games no download online casinos for us players | [url=https://trstonlinecasino.com/]free slots games[/url] [url=https://trstonlinecasino.com/]empire city online casino[/url]
advepeZellelM 22 Sep 2018 18:22:35 195.154.170.xxx
casino games online high 5 casino firekeepers casino gsn casino slots | [url=https://trstonlinecasino.com/]free slots casino games[/url] [url=https://trstonlinecasino.com/]free online slots[/url]
advepeZellelM 22 Sep 2018 21:19:06 195.154.170.xxx
gsn casino play online casino casino games casino game | [url=https://trstonlinecasino.com/]online casino gambling[/url] [url=https://trstonlinecasino.com/]free casino games vegas world[/url]
barfsoark 23 Sep 2018 03:11:38 195.154.170.xxx
casino online slots casino slots free casino games vegas world casino games online | [url=https://onlinecasinoslotsmaxx.com/]bovada casino[/url] [url=https://onlinecasinoslotsmaxx.com/]free casino games no download[/url]
barfsoark 23 Sep 2018 06:57:14 195.154.170.xxx
borgata online casino winstar world casino vegas world casino games vegas world casino games | [url=https://onlinecasinoslotsmaxx.com/]free casino games no download[/url] [url=https://onlinecasinoslotsmaxx.com/]free casino[/url]
tulsoniuscult 29 Sep 2018 15:52:58 195.154.187.xxx
lady luck lady luck parx casino online real casino | [url=https://onlinecasinoo.icu/]slotomania slot machines[/url] [url=https://onlinecasinoo.icu/]riverwind casino[/url]
Best online training 16 Oct 2018 12:47:39 206.75.114.xxx
[url=http://www.kitsonlinetrainings.com">Best Online Training Instittue [/url]
[url=http://www.kitsonlinetrainings.com/abinitio-online-training.html]Abinitio Online Training[/url]
[url=http://www.kitsonlinetrainings.com/application-packaging-online-training-2.html]Application Packaging Online Training[/url]
[url=http://www.kitsonlinetrainings.com/oracle-apps-technical-course.html]ORACLE Apps Technical Online Training[/url]
mekMeedoHow 23 Oct 2018 08:29:45 195.154.170.xxx
cbd benefits cbd products cbd tincture american shaman cbd | [url=https://cbdoilxl.com/]what does cbd oil do[/url] [url=https://cbdoilxl.com/]where can i buy cbd oil[/url]
Tetequine 23 Oct 2018 15:31:08 195.154.170.xxx
cbd cream for pain relief cbd side effects on liver cbd side effects buy cbd | [url=https://cbdoilxxl.com/]buy cbd oil[/url] [url=https://cbdoilxxl.com/]cbd college[/url]
Dueplymep 27 Oct 2018 16:34:22 195.154.170.xxx
free casino games slot machines online gambling | best online casino | [url=https://onlinecasinoplay.us.org/]best online casinos[/url] [url=https://onlinecasinoplay.us.org/]hyper casinos[/url]
Undorbababe 01 Nov 2018 14:01:56 195.154.170.xxx
slotomania free slots vegas slots online | free casino slot games | [url=https://slotsonline.ooo/]slots free games[/url] [url=https://slotsonline.ooo/]cashman casino slots[/url]
Audirlrer 01 Nov 2018 14:15:06 62.210.202.xxx
online casino slots empire city online casino | free slots | [url=https://casinoo.ooo/]no deposit casino[/url] [url=https://casinoo.ooo/]penny slots free online[/url]
BLIREEODODO 01 Nov 2018 23:56:14 195.154.170.xxx
slots of vegas virgin online casino | play slots online | [url=https://playcasinoslots.ooo/]online slot games[/url] [url=https://playcasinoslots.ooo/]casino games free[/url]
lelePaummaFug 02 Nov 2018 00:00:16 62.210.202.xxx
free vegas slots free casino games sun moon | free slots 777 | [url=https://slotgames.icu/]free slots casino games[/url] [url=https://slotgames.icu/]casino game[/url]
Seatirewrict 02 Nov 2018 07:58:11 195.154.187.xxx
lady luck best online casino | brian christopher slots | [url=https://playonlinecasino.icu/]tropicana online casino[/url] [url=https://playonlinecasino.icu/]caesars online casino[/url]
Geodonformsef 02 Nov 2018 10:57:12 195.154.170.xxx
foxwoods online casino simslots free slots | casino online | [url=https://playslots.ooo/]online casino slots[/url] [url=https://playslots.ooo/]casino online[/url]
neohitoencogue 02 Nov 2018 11:09:18 62.210.202.xxx
slots free games vegas casino slots | play casino | [url=https://playslotsonline.icu/]slots free games[/url] [url=https://playslotsonline.icu/]free slots 777[/url]
troumusisymox 02 Nov 2018 15:26:56 195.154.187.xxx
simslots free slots free casino games sun moon | slotomania free slots | [url=https://playcasinogames.icu/]house of fun slots[/url] [url=https://playcasinogames.icu/]online slots[/url]
Geodonformsef 02 Nov 2018 15:32:06 195.154.170.xxx
winstar world casino free slots | slots lounge | [url=https://playslots.ooo/]no deposit casino[/url] [url=https://playslots.ooo/]free casino games no download[/url]
MuMfriebravef 02 Nov 2018 20:10:26 195.154.170.xxx
heart of vegas free slots parx online casino | best online casinos | [url=https://freeonlineslots.ooo/]caesars free slots[/url] [url=https://freeonlineslots.ooo/]play online casino[/url]
anopsinD 02 Nov 2018 20:21:18 62.210.202.xxx
casino online slots online casino real money | free casino games online | [url=https://casinoslotsonline.icu/]buffalo gold slots[/url] [url=https://casinoslotsonline.icu/]zone online casino games[/url]
stabdally 02 Nov 2018 20:22:02 195.154.187.xxx
free online casino simslots free slots | gsn casino games | [url=https://vegascasino.icu/]my vegas slots[/url] [url=https://vegascasino.icu/]hyper casinos[/url]
Tealellazidly 03 Nov 2018 12:57:37 195.154.187.xxx
free slots games slots free | slots of vegas | [url=https://casinorealmoney.icu/]big fish casino[/url] [url=https://casinorealmoney.icu/]high 5 casino[/url]
NeladietleMef 03 Nov 2018 13:11:05 62.210.202.xxx
free casino slots free games | big fish casino | [url=https://casinovegas.ooo/]cashman casino slots[/url] [url=https://casinovegas.ooo/]caesars slots[/url]
whodowop 03 Nov 2018 15:47:14 195.154.187.xxx
real money casino buffalo gold slots | online casino games | [url=https://casinoplay.icu/]penny slots free online[/url] [url=https://casinoplay.icu/]casino games slots free[/url]
NeladietleMef 03 Nov 2018 21:45:32 62.210.202.xxx
best online casinos big fish casino | las vegas casinos | [url=https://casinovegas.ooo/]slots games free[/url] [url=https://casinovegas.ooo/]firekeepers casino[/url]
niseanneday 04 Nov 2018 14:57:47 62.210.202.xxx
slots games slots games free | high 5 casino | [url=https://vegasslotsonline.icu/]tropicana online casino[/url] [url=https://vegasslotsonline.icu/]casino games online[/url]
Typeallerelot 04 Nov 2018 19:27:32 195.154.187.xxx
free slots casino games slots games | best online casino | [url=https://realmoneycasino.icu/]play free vegas casino games[/url] [url=https://realmoneycasino.icu/]free casino games slotomania[/url]
Beepainacop 04 Nov 2018 19:57:40 195.154.187.xxx
heart of vegas free slots empire city online casino | free online casino games | [url=https://freecasinogames.icu/]vegas world casino games[/url] [url=https://freecasinogames.icu/]casino games[/url]
impalpprat 05 Nov 2018 01:36:07 62.210.202.xxx
free casino slot games online slot games | online gambling casino | [url=https://slotsrealmoney.icu/]casino play[/url] [url=https://slotsrealmoney.icu/]old vegas slots[/url]
lelePaummaFug 05 Nov 2018 06:04:38 62.210.202.xxx
casino games slots free free casino slot games | casino games free online | [url=https://slotgames.icu/]zone online casino[/url] [url=https://slotgames.icu/]online gambling[/url]
Tealellazidly 05 Nov 2018 06:05:42 195.154.187.xxx
slots free online casino | real money casino | [url=https://casinorealmoney.icu/]casino games free[/url] [url=https://casinorealmoney.icu/]slots lounge[/url]
Audirlrer 13 Nov 2018 11:45:42 62.210.202.xxx
online slots house of fun slots | slot games | [url=https://casinorealmoney.us/]casino real money[/url] [url=https://casinorealmoney.us/]casino games[/url]
Audirlrer 15 Nov 2018 16:45:25 62.210.202.xxx
big fish casino play free vegas casino games | slots free | [url=https://casinorealmoney.us/]free online casino[/url] [url=https://casinorealmoney.us/]gsn casino slots[/url]
Brettkic 08 Dec 2018 08:28:33 5.188.210.xxx
[url=http://buypaxil.us.com/]Paxil[/url] [url=http://albuterolgenericonline.com/]albuterol ipratropium[/url] [url=http://baclofen.in.net/]baclofen[/url] [url=http://acyclovirgenericbuy.com/]i found it[/url] [url=http://antabusebest.us.org/]antabuse[/url] [url=http://buypropecia.us.com/]BUY PROPECIA[/url] [url=http://avodartbest.us.com/]avodart[/url] [url=http://furosemide.in.net/]furosemide[/url] [url=http://vermoxbest.us.com/]Vermox[/url] [url=http://propranolol.in.net/]propranolol beta blocker[/url]
Brettkic 08 Dec 2018 23:32:14 5.188.210.xxx
[url=http://albendazole.in.net/]albendazole[/url]
Archiesib 13 Dec 2018 07:10:18 151.106.25.xxx
[url=http://sobor-kalush.com.ua/user/unprognasu1986/]bestonlinewebcam.us.com[/url]
Best online trainings 29 Dec 2018 21:22:21 183.82.193.xxx
Great post. Wonderful information and really very much useful. Thanks for sharing and keep updating. azure training institute
mysql-admin training institute
bdgrhync 02 Jan 2019 15:50:47 178.159.37.xxx
[url=http://applygoleader.com/]payday loans online cash[/url] australian payday loans payday loans with direct deposit
online trainings 02 Jan 2019 17:17:46 183.82.198.xxx
Thank you for the information. Best Training and Real Time Support sap-basis training
sap-bods training
bxvSmepe 10 Jan 2019 06:08:33 178.159.37.xxx
[url=http://www.obatpasutri-jogja.com/]buy viagra online canadian[/url] cheap viagra can i buy viagra at walgreens
Tony 12 Jan 2019 01:49:57 109.94.127.xxx
Hi I have tried sending you a message from your site but I have gotten an auto response saying it was not delivered for some bizarre reason, so here goes again! Please acknowledge receipt. As I mentioned in my earlier message, I would like to contribute one of my guides on crypto-backed loans to your blog. I used to work for a payday loan company in the UK and so I have quite a good knowledge of the financial lending sector. I decided to write this guide because I feel that cryptocurrency will have a major impact on the payday loan industry in the next 5 to 10 years. I have tried to be as detailed as possible so you will find that the guide is fairly lengthy. Perhaps it would be a good idea for you to split it up into several blog posts or do as you see fit. I am terribly sorry but I did not have much time to find royalty free images. One company that I contacted whilst doing research and collecting references for this guide did give me permission to publish on of their banners that I have included in the g-drive folder. The entire guide is saved in a Word document inside my Google drive which you can access via this link https://drive.google.com/drive/folders/1TjO3WVH0tKuzotBh65w8jrJaCUfsjDdP?usp=sharing I hope your readers will enjoy reading my guide. I would be most grateful if you could send me a link to the guide once you have published it! I will endeavour to write a couple more articles as and when I get some more free time: it is hell at work after the festive period. Have a fab day. Regards Tony
naresh kits 19 Jan 2019 18:15:19 183.82.201.xxx
nareshkits 19 Jan 2019 18:16:47 183.82.201.xxx
Brettkic 01 Feb 2019 21:29:24 5.188.210.xxx
[url=http://cialis.us.com]cialis online[/url]
Brettkic 02 Feb 2019 16:00:14 5.188.210.xxx
[url=http://buylevitra.us.com]buylevitra.us.com[/url]
Brettkic 03 Feb 2019 12:23:59 5.188.210.xxx
[url=http://buylevitra.us.org]buylevitra.us.org[/url]
Brettkic 03 Feb 2019 22:20:37 5.188.210.xxx
[url=http://cialis.us.com]cialis no prescription[/url]
Brettkic 04 Feb 2019 08:09:48 5.188.210.xxx
[url=http://cialis.us.com]Cialis Online[/url]
Datingemamb 09 Feb 2019 22:28:38 178.159.37.xxx
http://freedatingsitesus.com/ free online dating websites dating online free,free local dating sites free online dating. free dating websites, free dating cost-free dating online [url=http://freedatingsitesus.com/]free dating[/url]
Datingoemamb 13 Feb 2019 08:37:34 178.159.37.xxx
http://freedatingsitesus.com/ dating sites free dating site,free dating sites online dating free. dating site, free dating websites self-governing dating websites [url=http://freedatingsitesus.com/]free dating sites[/url]
Stewartfef 18 Apr 2019 17:19:28 5.188.210.xxx
[url=http://clomid.irish/]clomid[/url] [url=http://buyretinaonlinenorx.us.com/]buy retin a gel[/url]
Brettkic 19 Apr 2019 17:34:25 5.188.210.xxx
[url=http://buydoxycyclineonlinenorx.us.com/]doxycycline antibiotics[/url]
Brettkic 19 Apr 2019 17:41:30 5.188.210.xxx
[url=http://buytrazodone.network/]buy trazodone[/url] [url=http://tretinoin.ltda/]tretinoin[/url] [url=http://paxil.institute/]paxil for hot flashes[/url] [url=http://amoxil.network/]amoxil[/url]
Brettkic 20 Apr 2019 18:15:22 5.188.210.xxx
[url=http://propranolol.run/]propranolol la[/url] [url=http://celexa.international/]celexa[/url] [url=http://viagranoed.com/]viagra[/url] [url=http://neurontin.golf/]neurontin[/url] [url=http://bupropion.joburg/]bupropion[/url] [url=http://retina.srl/]retin-a[/url] [url=http://azithromycin.irish/]azithromycin[/url] [url=http://colchicine2020.com/]colchicine[/url] [url=http://toradol.network/]toradol[/url] [url=http://elimite.institute/]elimite[/url]
Stewartfef 20 Apr 2019 22:16:40 5.188.210.xxx
[url=http://vermox.golf/]vermox[/url] [url=http://lipitor.international/]i found it[/url]
Brettkic 21 Apr 2019 17:38:57 5.188.210.xxx
[url=http://albendazole.durban/]learn more here[/url]
Brettkic 22 Apr 2019 19:33:43 5.188.210.xxx
[url=http://biaxin.wtf/]biaxin[/url] [url=http://hydrochlorothiazide.srl/]info[/url]
Stewartfef 23 Apr 2019 02:26:25 5.188.210.xxx
[url=http://clonidine.golf/]clonidine hcl 0.1[/url] [url=http://atarax.institute/]atarax 25 mg[/url] [url=http://sildenafilnoednorx.com/]sildenafil over counter[/url]
Brettkic 23 Apr 2019 17:57:28 5.188.210.xxx
[url=http://hydrochlorothiazide.recipes/]hydrochlorothiazide[/url]
Stewartfef 24 Apr 2019 06:16:00 5.188.210.xxx
[url=http://erythromycin.international/]erythromycin[/url] [url=http://buyindocinonlinenorx.us.com/]generic indocin[/url] [url=http://ventolinfastsecure.com/]online ventolin[/url] [url=http://diflucan.irish/]fluconazole 150mg order[/url] [url=http://toprolxl.institute/]toprol xl[/url] [url=http://buycephalexinonlinenorx.us.com/]buy keflex online[/url] [url=http://buyantabuseonlinenorx.us.com/]antabuse[/url] [url=http://cymbalta.run/]cymbalta[/url] [url=http://phenergan.institute/]phenergan[/url]
Brettkic 25 Apr 2019 00:11:43 5.188.210.xxx
[url=http://orlistat.golf/]orlistat[/url]
Stewartfef 25 Apr 2019 14:00:26 5.188.210.xxx
[url=http://buymotilium.team/]buy motilium[/url] [url=http://metformin2020.com/]metformin[/url] [url=http://propranolol.recipes/]propranolol[/url] [url=http://azithromycin.srl/]azithromycin[/url] [url=http://buspar.network/]buspar[/url] [url=http://furosemide.joburg/]furosemide[/url] [url=http://atenolol.recipes/]atenolol 25mg[/url] [url=http://lexaprofastdelivery.com/]no prescription cipralex[/url] [url=http://artane.network/]artane[/url] [url=http://prednisolonefastsecure.com/]prednisolone medicine[/url] [url=http://nolvadex.wtf/]nolvadex[/url] [url=http://diclofenac.institute/]diclofenac[/url] [url=http://buycelebrex.team/]buy celebrex[/url]
Brettkic 26 Apr 2019 11:06:16 5.188.210.xxx
[url=http://buypropecia24.com/]finasteride 5 mg[/url] [url=http://buyventolin24.us.org/]Ventolin Medication[/url] [url=http://buysildenafil365.com/]sildenafil citrate 25mg[/url] [url=http://generictadalafil2019.com/]Order Generic Tadalafil[/url] [url=http://buy-albuterol.us.com/]albuterol inhaler no prescription[/url]
Brettkic 26 Apr 2019 11:06:32 5.188.210.xxx
[url=http://levitra20mgprice.us.com/]levitra 20mg price[/url]
Stewartfef 26 Apr 2019 11:07:17 5.188.210.xxx
[url=http://viagrasoft247.us.org/]Viagra Soft[/url]
Brettkic 27 Apr 2019 20:40:03 5.188.210.xxx
[url=http://buytrazodone.us.com/]buy trazodone[/url] [url=http://genericventolin2019.com/]ventolin salbutamol[/url] [url=http://buyalbuterol24.us.org/]albuterol inhaler[/url] [url=http://buyventolin24.com/]ventolin drug[/url] [url=http://genericalbuterol2019.com/]generic albuterol[/url] [url=http://sildenafil01.us.com/]buy sildenafil online[/url] [url=http://buyxenical24.us.org/]buy xenical[/url] [url=http://buyventolin24.us.org/]buy ventolin inhaler[/url]
Brettkic 29 Apr 2019 07:26:13 5.188.210.xxx
[url=http://buyvaltrex24.us.com/]valtrex[/url]
Stewartfef 29 Apr 2019 08:33:07 5.188.210.xxx
[url=http://buytadacip.us.com/]tadacip best price[/url]
Stewartfef 02 May 2019 08:57:56 5.188.210.xxx
[url=http://buyvaltrex24.com/]buy valtrex[/url] [url=http://buy-albuterol.us.com/]albuterol[/url] [url=http://genericlexapro2019.com/]generic lexapro[/url] [url=http://buyviagra247.us.org/]safe place to buy viagra[/url] [url=http://genericlisinopril2019.com/]lisinopril[/url] [url=http://buycialis247.us.com/]Cheap Cialis From India[/url] [url=http://cheapcialisgeneric.us.com/]explained here[/url] [url=http://buytadalafil247.us.org/]tadalafil canada[/url] [url=http://sildenafil01.us.com/]buy sildenafil online[/url] [url=http://genericventolin2019.com/]order ventolin[/url] [url=http://buykamagra24.com/]buy kamagra[/url]
Ellcreemi 04 May 2019 01:12:33 5.188.45.xxx
Cialis 10 Mg Alcohol Cialis Bestellen Bankuberweisung Viagra Pour Les Filles [url=http://drugsor.com]levitra prices 20 gm free delivery[/url] Propecia Pain
Ellcreemi 11 May 2019 13:48:08 5.188.45.xxx
Pyridium Amex [url=http://levipill.com]levitra non prescription[/url] Pre Medicate With Amoxicillin
Brettkic 09 Jun 2019 13:31:57 5.188.210.xxx
[url=http://genericdiflucan.team/]diflucan without prescription[/url]
Brettkic 09 Jun 2019 16:52:12 5.188.210.xxx
[url=http://buylasix.company/]read this[/url] [url=http://tadalafil.rodeo/]tadalafil prescription[/url] [url=http://buyretina.team/]tretinoin price[/url] [url=http://tadalafil.agency/]tadalafil[/url] [url=http://aldactone.team/]aldactone[/url] [url=http://buybiaxin.team/]biaxin xl 500mg[/url] [url=http://atarax.team/]atarax[/url] [url=http://1stwellbutrinnow.com/]order wellbutrin online[/url] [url=http://1stzithromaxnow.com/]zithromax pfizer[/url]
Stewartfef 09 Jun 2019 18:58:42 5.188.210.xxx
[url=http://onlinelevitra.us.com/]levitra with no script[/url] [url=http://tadalafil.cc/]tadalafil online canada[/url] [url=http://buycafergot.company/]buy cafergot[/url] [url=http://buytetracycline.team/]tetracycline[/url] [url=http://prednisolone.best/]prednisolone[/url] [url=http://albuterol.yoga/]albuterol[/url] [url=http://1stlisinoprilnow.com/]lisinopril[/url] [url=http://vpxl.team/]vpxl[/url] [url=http://1stmetforminnow.com/]metformin[/url] [url=http://buyprovera.us.org/]provera[/url] [url=http://albuterol.rodeo/]albuterol[/url] [url=http://buyfluoxetine.us.com/]buy fluoxetine[/url] [url=http://buylasix.company/]buy lasix[/url] [url=http://cytotec.team/]buy cytotec online[/url] [url=http://celebrex247.us.org/]generic celebrex[/url] [url=http://vasotec.team/]vasotec[/url] [url=http://revia.team/]revia 50 mg[/url] [url=http://buyamitriptyline.team/]amitriptyline[/url] [url=http://lexapro.cc/]generic for cipralex[/url] [url=http://genericlexapro.us.com/]click this link[/url]
Brettkic 22 Jun 2019 06:09:45 5.188.210.xxx
[url=http://lexapro.yoga/]lexapro[/url]
Laurafisee 17 Jul 2019 18:30:17 85.234.178.xxx
Hi My name is Jenny. I trying to find job in model or cinema business. If you have any offers for me, please (https://bit.ly/2LowBQ7) contact me.
Lindaopita 29 Jul 2019 03:23:53 78.81.175.xxx
buy cialis ed treatment cialis 20mg
lvopita 10 Aug 2019 23:59:33 92.100.126.xxx
cialis for sale cialis 20 mg cialis vs viagra
Anesopy 21 Aug 2019 06:53:41 185.103.110.xxx
cialis vs viagra [url=http://sildenafiltotake.com/]sildenafil cost[/url] buy cialis pills
Anesopy 21 Aug 2019 20:42:49 185.103.110.xxx
cheap cialis online [url=http://finasterideasale.com/#]finasteride[/url] cialis cost
tvopita 22 Aug 2019 08:21:32 185.103.110.xxx
buy cialis sildenafil tablets cialis canada
osopita 23 Aug 2019 19:10:22 95.52.84.xxx
cialis dosage warnings for lipitor cialis canada
exopita 23 Aug 2019 21:31:17 95.52.113.xxx
cialis tadalafil paxil onlime cialis for men
qsopita 24 Aug 2019 00:24:47 95.52.113.xxx
buy cialis pills cialis from canada cialis 20mg
zuopita 24 Aug 2019 02:36:57 95.52.113.xxx
cialis lyrica medikament cialis 10mg
rnopita 24 Aug 2019 03:38:43 95.52.113.xxx
cheap cialis online http://finasterideasale.com/# cialis vs viagra
nxopita 24 Aug 2019 04:38:18 95.52.113.xxx
cialis for bph generic sildenafil cialis daily
ovopita 25 Aug 2019 09:07:23 95.52.95.xxx
generic cialis cheap cialis online cialis without a prescription
ikopita 25 Aug 2019 12:24:04 95.52.95.xxx
acheter cialis sildenafil generic canadian cialis
rnopita 25 Aug 2019 13:11:03 95.52.95.xxx
cialis daily sildenafil for sale cialis 20 mg
hfopita 25 Aug 2019 13:58:57 95.52.95.xxx
buy cialis now best ed pills cialis for women
hgopita 25 Aug 2019 14:50:54 95.52.95.xxx
cialis without a prescription generic lyrica canada cialis usa
fxopita 25 Aug 2019 15:41:27 95.52.95.xxx
cialis professional buy generic cialis cialis professional
qcopita 25 Aug 2019 16:31:59 95.52.95.xxx
buy cialis now tadalafil dosage 40 mg cheap cialis
fcopita 25 Aug 2019 17:22:29 95.52.95.xxx
acheter cialis lyrica 75mg cialis usa
swopita 25 Aug 2019 18:17:51 95.52.95.xxx
cialis 20 mg sildenafil cialis online
wsopita 25 Aug 2019 19:12:13 95.52.95.xxx
buy generic cialis online buy generic cialis cialis 5mg
qfopita 25 Aug 2019 20:08:06 95.52.95.xxx
cialis online generic cialis 20mg generic for cialis
Cindynit 29 Aug 2019 19:59:55 161.129.70.xxx
generic for cialis finasteride cost cialis dosage
Solkheill 30 Aug 2019 19:05:11 176.219.80.xxx
doodle sorrow teenager http://www.wxxljs.com/space-uid-47438.html companion inhabitants shrieks philadelphia stones mayday
NupExcuct 02 Sep 2019 03:11:42 185.204.132.xxx
willow radio console http://dfl-fw.com/forums/home.php?mod=space&uid=292285 ham duncan soldier wizard arab interrupting
AffeleDef 05 Sep 2019 07:27:11 41.69.218.xxx
gossip commanding runway http://forum.cfps.pl/member.php?u=13389328 rope remove dine
Cindynit 08 Sep 2019 02:25:13 80.79.116.xxx
cialis online viagra for women acheter cialis
unlophy 08 Sep 2019 15:47:15 202.138.242.xxx
determine greater press evidently scissors http://forum.meloni-group.com/member.php?action=profile&uid=2292 acquired leaving ly annoy play
Cindynit 08 Sep 2019 18:16:08 80.79.116.xxx
cialis usa sildenafil cialis daily
Cindynit 08 Sep 2019 19:56:47 80.79.116.xxx
buy generic cialis online cialis prices cialis dosage
Cindynit 08 Sep 2019 21:38:56 80.79.116.xxx
generic for cialis lexapro manufacturer cheap cialis
Cindypgnit 13 Sep 2019 05:30:21 80.79.116.xxx
cialis for women tadalafil drug buy cialis now
Cindyqynit 13 Sep 2019 09:00:26 80.79.116.xxx
generic cialis 20mg tadalafil cialis order cialis online
Cindyienit 13 Sep 2019 19:50:00 80.79.116.xxx
cialis online online pharmacy canada cialis 20mg
Cindypqnit 13 Sep 2019 22:26:38 80.79.116.xxx
generic cialis generic viagra online buy generic cialis online
Cindyqonit 14 Sep 2019 21:51:53 80.79.116.xxx
cialis price zoloft prices cialis 20mg
Cindyjqnit 15 Sep 2019 02:22:13 80.79.116.xxx
generic cialis lipitor atorvastatin generic for cialis
Cindygonit 15 Sep 2019 06:05:04 95.52.73.xxx
cialis 5mg sildenafil generic buy generic cialis online
Cindyklnit 15 Sep 2019 14:14:44 95.52.73.xxx
buy cialis viagra for men cialis
Cindysbnit 17 Sep 2019 09:48:14 185.112.82.xxx
cialis coupon canadian online pharmacy cialis
Cindyycnit 17 Sep 2019 17:31:07 185.112.82.xxx
cialis pills cialis 5mg cialis super active