ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน

อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ 20 Sep 2019 01:10:20
     
remove_red_eye
view
insert_comment
comment         สำหรับพนักงานใหม่ ไม่ว่าเพิ่งจบใหม่หรือเริ่มงานใหม่ที่นี่เก่าจากที่ไหน สิ่งสำคัญที่ฝ่ายบุคคลควรตระหนักต้องมีการประเมินวัดความสามารถที่เป็นรูปธรรมให้เขาเหล่านั้นทราบว่าตนเองต้องมีการพัฒนาในหัวข้อใดบ้าง งานจุดไหนที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม สิ่งใดบ้างในองค์กรที่เขาต้องปรับเปลี่ยนเพื่อการทำงานที่ดีในอนาคต แม้แต่หัวหน้างานเองเมื่อต้องประเมินพนักงานก่อนผ่านทดลองงานควรมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมในการFeedbackทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นจะพูดเต็มปากเต็มคำไม่ได้ว่า “ เห็นสมควรได้รับการพิจารณา…… ”
           หลักการประเมินผ่านทดลองงานพนักงานใหม่เพื่อให้ได้พนักงานที่มีศักยภาพ ควรกำหนดหัวข้อในการประเมินอิงตามสมรรถนะความสามารถ(Competency) ดังนี้ 

1) ประเมินความรู้ในการปฏิบัติงาน(Knowledge Assessment )
2) ประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน(Skills Assessment)
3) ประเมินการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork Assessment)
4) ประเมินทัศนคติในการปฏิบัติงานต่อองค์กร(Attitude Assessment) 

  อธิบายแยกย่อยหัวข้อการประเมินดังรายละเอียด คือ 

           1) ประเมินความรู้ในการปฏิบัติงาน(Knowledge Assessment) 

                หัวข้อที่ใช้ประเมินต้องมาจากใบกำหนดหน้าที่งาน(Job Description)ที่ดำรงตำแหน่ง แบ่งออกเป็นการวัดความรู้ทั่วไปและการวัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อโรงพยาบาล จากใบกำหนดหน้าที่งานต้องมีความรู้เรื่องชื่อผู้ผลิตสินค้า ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์
       วัดความรู้ทั่วไป คือ วัดความรู้ด้านการจดจำเรื่องชื่อ ฉลากยา ขนาด ปริมาณ
       วัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง คือ วัดความถูกต้องเรื่องสิ่งที่ผู้สั่งซื้อต้องการได้ตรงปริมาณ 

          2) ประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน(Skills Assessment) 

              หัวข้อนี้เป็นการวัดด้านทักษะเฉพาะในงานที่ปฏิบัติ เช่น ทักษะความเข้าใจ ทักษะด้านการนำเสนอ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสังเคราะห์เบื้องต้น ทักษะการนำไปใช้ วิธีการวัดอาจเป็นแนวChecklist ให้ผ่าน ไม่ผ่านหรือ ให้คะแนนจากการสังเกตการลงมือปฏิบัติหน้างานจริง(On the job training : OJT) 

           3) ประเมินการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork Assessment) 

               ในหัวข้อนี้สำคัญสำหรับการประเมินพนักงานใหม่ ควรนำประเด็นนี้มาแจกแจงประเมินความสามารถ มุมมองการทำงานในอนาคตของพนักงานเพราะพนักงานต้องมีการประสานงาน อาศัยความร่วมมือจากทีมงาน งานจึงประสบผลสำเร็จ ยกตัวอย่างหัวข้อประเมิน เช่น ผลงานร่วมที่ทำได้ในแผนก ความร่วมมือช่วยเหลือทีม ความร่วมมือในกิจกรรม… เป็นต้น 

           4) ประเมินทัศนคติในการปฏิบัติงานต่อองค์กร(Attitude Assessment) 

               เป็นการวัดประเมินสมรรถนะตรงกับองค์กรหรือแผนกต้องการ หากมีตัวชี้วัดผลค่านิยมองค์กรให้ดึงหัวข้อนั้นมาสร้างแบบประเมินวัดระดับคะแนน เป็นการวัดเรื่องบุคลิกภาพภายในความรู้สึกนึกคิด ที่มองไม่เห็น เช่น การปรับตัว(Adaptability) , ความกระตือรือร้น(Energetic), การรับฟัง(Listening), จิตสำนึกในคุณภาพงาน(Quality Awareness) ,ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) ,ความอดทนต่อภาวะเครียดในงาน(Stress Tolerance) 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นรูปโปรไฟล์ :