Follow Us
facebook  twitter  instagram  youtube   line
ORIENTAL PHOENIX

หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ(The Power of Motivation For Leadership)

motivation

วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Oriental Phoenix

วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 09:00 น. - 16:00 น.

สถานที่ : โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพ


หลักการและเหตุผล

     ผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา ดีขึ้นหรือด้อยลงนั้น ผู้นำทีมงานถือเป็นส่วน สำคัญอย่างมาก ที่ช่วยกระตุ้น สร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ผู้นำจึงควรมี ภาพลักษณ์ หลักการการทำงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี หากผู้นำมีหลักการบริหารงานและการบริหารคน ให้เกิดประสิทธิภาพ มีจิตวิทยาจูงใจในการบริหารงาน ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถดึงความรู้ ความสามารถ กระตือรือร้น มุ่งมั่นอุตสาหะ ออกมาใช้พัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความสุขในการทำงาน หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ (The Power of Motivation For Leadership) ถือเป็นหลักสูตรที่ดีมาก เหมาะสำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สามารถนำแนวคิด เทคนิคการบริหาร ตัวอย่างกรณีศึกษาจากการบริหารงานจริง ที่ได้รับจากการอบรม นำไปปรับใช้ แก้ปัญหาได้กับทุกสถานการณ์ ในภาวะที่ผู้ร่วมงานมีความสามารถและทัศนคติที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ สามารถธำรงรักษาคนดี คนเก่งในองค์กร และสร้างความสำเร็จในงานได้อย่างยั่งยืน