หน้าแรก หน้ารวมบทความ แนวทางการนำผลประเมิน Competency ไปใช้

แนวทางการนำผลประเมิน Competency ไปใช้


ผู้เขียน : อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์   วันที่ : 25 ธันวาคม 2563  จำนวนผู้เข้าชม 43 คน

กด Like กด Share บทความให้เพื่อน

         ทั้งนี้ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการนำผลประเมิน Competency เพื่อใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถทำได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดการพัฒนาต่อเนื่อง

         1. การบริหารจัดการบุคลากร (Human Resource  Management)

          • การเลื่อนตำแหน่งงาน (Promotion) เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งด้านความสามารถ ศักยภาพ ให้สามารถเลื่อนไปสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

          • การโอนย้ายพนักงาน(Transfer) ในกรณีตำแหน่งงานว่างลง สามารถนำพนักงานที่มีความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงที

          • การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) บางตำแหน่งจำเป็นต้องมีการสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งงาน เพื่อการทำหน้าที่อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ไม่มีข้อผูกมัดเฉพาะบุคคล ผลประเมิน Competency สามารถเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจพิจารณาเลือกบุคลากรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ได้เป็นอย่างดี

          • การสรรหาบุคลากร (Recruitment) ผลการประเมิน Competency ช่วยในการประเมินคุณลักษณะ ความสามารถพนักงานตำแหน่งนั้นๆ ว่ามีความเหมาะสม เพียงพอต่อการดำรงตำแหน่งหรือไม่  เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมต่อไป

          แม้การพิจารณาเข้าทำงานในครั้งแรกเป็นการประเมินความเหมาะสมเบื้องต้น แต่เมื่อได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่จริงในหน้างาน การประเมินผล Competency ช่วยในพิจารณาด้วยข้อมูลความเหมาะสมในการทำงานจริง ว่าเหมาะสมต่อหน้าที่ดังกล่าวหรือทำหน้าที่หน่วยงานอื่นตามถนัด  

        2.การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management)

           ผลของการประเมิน Competency สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งงาน โดยสามารถเป็นส่วนสำคัญต่อการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆแก่พนักงานในองค์กร เช่น การปรับขึ้นเงินเดือน เบี้ยขยันพิเศษ โบนัส ค่าประจำตำแหน่ง เป็นต้น

        3. การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development)

            ผลการประเมิน Competency ช่วยในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรแต่ละหน่วยงาน นอกจากการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม(Training needs) แล้ว หน่วยงานพัฒนาบุคลากรยังสามารถนำผลประเมิน Competency วางแผนจัดทำหลักสูตรหรือโปรแกรมการอบรมภายใน ภายนอก ที่เหมาะสมตามลำดับความสำคัญละบุคคล 

            เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาต่างๆ เช่น การสอนงาน (Coaching),การเพิ่มปริมาณงาน(Job Enlargement),การเพิ่มคุณค่างาน(Job Enrichment),การให้คำปรึกษา(Consulting)หรือการติดตามสังเกตผู้เชี่ยวชาญ(Job Shadowing) เป็นต้น

      4. การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ(Career Path)

            ผลการประเมิน Competency ช่วยพิจารณาการพัฒนาและการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสู่สายอาชีพหรือข้ามสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  พร้อมวางแผนพัฒนาเพิ่มศักยภาพการบริหารแก่ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งนี้ คือส่วนหนึ่งของการนำผลประเมิน Competency มาบริหารจัดการใช้จริงในองค์กร ทั้งยังสามารถเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์องค์กรให้มีศักยภาพ วางแผนพัฒนาคนเก่ง ธำรงรักษาคนเก่งให้อยู่คู่องค์กร หากถามว่า ทำอย่างไรให้มีคนเก่งในองค์กร  

            Competency คือตัวชี้วัด ตัวประเมินความสามารถบุคลากรได้อย่างดีทีเดียว เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

คำถามชวนคิด

ผลประเมิน Competency นำมาพัฒนาบุคคลที่มีศักยภาพสูง(High Potential) ด้านใดบ้าง  เพราะเหตุใด?

............................................................................

วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์


E-Mail : [email protected]

วันที่ : 25 ธันวาคม 2563

จำนวนผู้เข้าชม 43 คน

กรุณากดถูกใจ และ เพิ่มเพื่อน Line

บทความที่เกี่ยวข้อง


ทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดด้วยไคเซ็น

ในช่วงวิกฤติโควิด19 (Covid-19) ปี 2563 หลายธุรกิจทั้งภาคการศึกษา ธุรกิจบริการ โรงแรม ร้านอาหาร หลังการระบาดต่างปิดตัวลงจำนวนมาก ถือเป็นการ Disruption ครั้งใหญ่ที่ไม่ได้เกิดจากความก้าวหน้าหรือเทคโนโลยี

พูดอย่างไรให้มีจังหวะสะกดคนฟัง

การสื่อสารที่ใช้ในแต่ละวันทั้งการเขียน การพิมพ์ข้อความ การใช้ท่าทาง การพูดถือเป็นการสื่อสารที่ทรงอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตมากทีเดียว นอกจากการรู้จักวิธีการพูด การทักทาย การเรียกชื่อ สรรพนาม

วิธีการบริการให้ได้ใจลูกค้า

การบริการที่ดีหาใช่การดูแลใส่ใจเฉพาะทางร่างกายและจิตใจผู้รับบริการ แต่รวมถึงการดูแลใส่ใจในทุกรายละเอียดรอบข้างในทุกกิจกรรมในสถานที่ที่ให้บริการ ให้การดูแลบริการเกินความคาดหวังลูกค้า โดย จิม แมกนิวสัน

วิธีเรียนรู้แบบโต๊ะโตะจัง

การเรียนรู้ในวัยทำงานต่างจากการเรียนการสอนในวัยเรียน เพราะวัยผู้ใหญ่ได้รับการเรียนรู้มาระยะหนึ่งแล้ว วัยผู้ใหญ่ต้องการอบรมเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการทำงานเป็นหลัก เช่น กลยุทธ์ (Strategic)

กลยุทธ์เอาชนะคนมุทะลุ

ซุนวูกล่าวไว้ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ข้อสำคัญในการกลยุทธ์สงครามเมื่อเพลี่ยงพล้ำแล้วต้องพลิกแพลงเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่เลวร้ายนั้นได้ เมื่อเป็นฝ่ายปราชัยแล้ว จะพลิกฟื้นเป็นฝ่ายมีชั

นำเสนอสะกดใจแบบ A-R-T Story Telling

“คำพูดแค่เสี้ยววินาที ช่วยสร้างโอกาสดีในอนาคต” หากคุณต้องการสร้างมิติใหม่ในการนำเสนอ ไม่ว่าคุณจะเริ่มสนทนา นำเสนองานขาย ประชุมประจำเดือน นำเสนอโปเจคใหม่ๆ เทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ