หน้าแรก หน้ารวมบทความ ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน

ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน


ผู้เขียน : อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์   วันที่ : 12 มกราคม 2564  จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

กด Like กด Share บทความให้เพื่อน

          สำหรับพนักงานใหม่ ไม่ว่าเพิ่งจบใหม่หรือเริ่มงานใหม่ที่นี่เก่าจากที่ไหน สิ่งสำคัญที่ฝ่ายบุคคลควรตระหนักต้องมีการประเมินวัดความสามารถที่เป็นรูปธรรมให้เขาเหล่านั้นทราบว่าตนเองต้องมีการพัฒนาในหัวข้อใดบ้าง งานจุดไหนที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม สิ่งใดบ้างในองค์กรที่เขาต้องปรับเปลี่ยนเพื่อการทำงานที่ดีในอนาคต แม้แต่หัวหน้างานเองเมื่อต้องประเมินพนักงานก่อนผ่านทดลองงานควรมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมในการ Feedback ทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นจะพูดเต็มปากเต็มคำไม่ได้ว่า “เห็นสมควรได้รับการพิจารณา…… ”

ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน

          หลักการประเมินผ่านทดลองงานพนักงานใหม่เพื่อให้ได้พนักงานที่มีศักยภาพ ควรกำหนดหัวข้อในการประเมินอิงตาม สมรรถนะความสามารถ (Competency) ดังนี้ 
     1) ประเมินความรู้ในการปฏิบัติงาน (Knowledge Assessment)
     2) ประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน (Skills Assessment)
     3) ประเมินการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork Assessment)
     4) ประเมินทัศนคติในการปฏิบัติงานต่อองค์กร (Attitude Assessment)

ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน

          อธิบายแยกย่อยหัวข้อการประเมินดังรายละเอียด คือ 

          1) ประเมินความรู้ในการปฏิบัติงาน (Knowledge Assessment)

           หัวข้อที่ใช้ประเมินต้องมาจาก ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) ที่ดำรงตำแหน่ง แบ่งออกเป็นการวัดความรู้ทั่วไปและการวัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อโรงพยาบาล จากใบกำหนดหน้าที่งานต้องมีความรู้เรื่องชื่อผู้ผลิตสินค้า ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์
      ๐ วัดความรู้ทั่วไป คือ วัดความรู้ด้านการจดจำเรื่องชื่อ ฉลากยา ขนาด ปริมาณ
      ๐ วัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง คือ วัดความถูกต้องเรื่องสิ่งที่ผู้สั่งซื้อต้องการได้ตรงปริมาณ 

          2) ประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน (Skills Assessment)

              หัวข้อนี้เป็นการวัดด้านทักษะเฉพาะในงานที่ปฏิบัติ เช่น ทักษะความเข้าใจ ทักษะด้านการนำเสนอ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสังเคราะห์เบื้องต้น ทักษะการนำไปใช้ วิธีการวัดอาจเป็นแนว Checklist ให้ผ่าน ไม่ผ่านหรือ ให้คะแนนจากการสังเกต การลงมือปฏิบัติหน้างานจริง (On the job training : OJT) 

           3) ประเมินการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork Assessment) 

               ในหัวข้อนี้สำคัญสำหรับการประเมินพนักงานใหม่ ควรนำประเด็นนี้มาแจกแจงประเมินความสามารถ มุมมองการทำงานในอนาคตของพนักงานเพราะพนักงานต้องมีการประสานงาน อาศัยความร่วมมือจากทีมงาน งานจึงประสบผลสำเร็จ ยกตัวอย่างหัวข้อประเมิน เช่น ผลงานร่วมที่ทำได้ในแผนก ความร่วมมือช่วยเหลือทีม ความร่วมมือในกิจกรรม… เป็นต้น 

           4) ประเมินทัศนคติในการปฏิบัติงานต่อองค์กร (Attitude Assessment) 

               เป็นการวัดประเมินสมรรถนะตรงกับองค์กรหรือแผนกต้องการ หากมีตัวชี้วัดผลค่านิยมองค์กรให้ดึงหัวข้อนั้นมาสร้างแบบประเมินวัดระดับคะแนน เป็นการวัดเรื่องบุคลิกภาพภายในความรู้สึกนึกคิด ที่มองไม่เห็น เช่น การปรับตัว (Adaptability),ความกระตือรือร้น (Energetic),การรับฟัง (Listening),จิตสำนึกในคุณภาพงาน (Quality Awareness),ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence),ความอดทนต่อภาวะเครียดในงาน (Stress Tolerance)

วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์


E-Mail : [email protected]

วันที่ : 12 มกราคม 2564

จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

กรุณากดถูกใจ และ เพิ่มเพื่อน Line

บทความที่เกี่ยวข้อง


ปัญหาและอุปสรรคการประเมินผล

ปัญหา อุปสรรค สำคัญอันดับแรกที่ต้องสร้างการรับรู้ร่วมกันคือ การสร้างทัศนคติบุคลากรทุกระดับให้มีความเป็น Ownership & Growth Mindset ทำให้ทุกกิจกรรมที่องค์กรพัฒนาเป็นไปได้ตามเป้าหมายจริง

เทคนิคสัมภาษณ์งานให้ได้คนเก่ง

การสัมภาษณ์งาน (Interview) เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการคัดเลือกคนเข้ามาทำงานในองค์กร ทำให้ได้คนเก่งเหมาะกับงาน อยู่คู่องค์กร ไม่ปฏิเสธคัดเลือกผิดคน

Service Design ทำอย่างไร ?

ใครๆก็พูดถึงการทำการตลาดบนโลกออนไลน์และออฟไลน์อย่างมาก ทั้งทางเพจ เว็บไซต์ Podcast หรือสื่อสังคมอย่าง Clubhouse ยิ่งในช่วงที่วิกฤติทางเศรษฐกิจ คนทำงานประจำออกมาพัฒนาทำแบรนด์ของตนเอง

วิธีทำ OKRs Coaching

ในช่วงปีแรกของการจัดทำ OKRs ควรมีการวางแผนการโค้ชกระตุ้นผลงานเรียก “OKRs Coaching” ให้การจัดทำ OKRs บรรลุได้ตามเป้าหมายงานที่ตั้งไว้ในแต่ละไตรมาส โค้ชจะทำการค้นหาสิ่งที่ผู้ได้รับการโค้ชให้แสดงออก

นักสื่อสารที่ทรงพลังมีนิสัย 10 ข้อ

หากท่านได้อ่านบทความนี้ถือเป็นโอกาสดี ได้เรียนรู้กลวิธีปรับนิสัยการสื่อสารให้ทรงพลังสร้างเสน่ห์ชวนมอง ไม่ว่าท่านอยู่ในการงานหน้าที่อาชีพระดับใด นักธุรกิจ ผู้จัดการ หัวหน้างาน นักขาย พ่อค้า ครู

บุคลิกภาพดีมีเสน่ห์ (ตอนที่ 1 หลักการแนะนำตัว)

การจำชื่อได้จึงเป็นการสร้างบุคลิกภาพ(Personality)ที่ดีให้เกิดแก่ตัวเรา นอกจากจำชื่อเรียกชื่อได้แม่นยำแล้ว สิ่งสำคัญในการสร้างบุคลิกภาพที่ดีในตนเองคือ หลักการแนะนำตัวให้ผู้พบเจอประทับใจ