หน้าแรก หน้ารวมบทความ ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน

ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน


ผู้เขียน : อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์   วันที่ : 12 มกราคม 2564  จำนวนผู้เข้าชม 42 คน

กด Like กด Share บทความให้เพื่อน

          สำหรับพนักงานใหม่ ไม่ว่าเพิ่งจบใหม่หรือเริ่มงานใหม่ที่นี่เก่าจากที่ไหน สิ่งสำคัญที่ฝ่ายบุคคลควรตระหนักต้องมีการประเมินวัดความสามารถที่เป็นรูปธรรมให้เขาเหล่านั้นทราบว่าตนเองต้องมีการพัฒนาในหัวข้อใดบ้าง งานจุดไหนที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม สิ่งใดบ้างในองค์กรที่เขาต้องปรับเปลี่ยนเพื่อการทำงานที่ดีในอนาคต แม้แต่หัวหน้างานเองเมื่อต้องประเมินพนักงานก่อนผ่านทดลองงานควรมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมในการ Feedback ทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นจะพูดเต็มปากเต็มคำไม่ได้ว่า “เห็นสมควรได้รับการพิจารณา…… ”

ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน

          หลักการประเมินผ่านทดลองงานพนักงานใหม่เพื่อให้ได้พนักงานที่มีศักยภาพ ควรกำหนดหัวข้อในการประเมินอิงตาม สมรรถนะความสามารถ (Competency) ดังนี้ 
     1) ประเมินความรู้ในการปฏิบัติงาน (Knowledge Assessment)
     2) ประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน (Skills Assessment)
     3) ประเมินการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork Assessment)
     4) ประเมินทัศนคติในการปฏิบัติงานต่อองค์กร (Attitude Assessment)

ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน

          อธิบายแยกย่อยหัวข้อการประเมินดังรายละเอียด คือ 

          1) ประเมินความรู้ในการปฏิบัติงาน (Knowledge Assessment)

           หัวข้อที่ใช้ประเมินต้องมาจาก ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) ที่ดำรงตำแหน่ง แบ่งออกเป็นการวัดความรู้ทั่วไปและการวัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อโรงพยาบาล จากใบกำหนดหน้าที่งานต้องมีความรู้เรื่องชื่อผู้ผลิตสินค้า ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์
      ๐ วัดความรู้ทั่วไป คือ วัดความรู้ด้านการจดจำเรื่องชื่อ ฉลากยา ขนาด ปริมาณ
      ๐ วัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง คือ วัดความถูกต้องเรื่องสิ่งที่ผู้สั่งซื้อต้องการได้ตรงปริมาณ 

          2) ประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน (Skills Assessment)

              หัวข้อนี้เป็นการวัดด้านทักษะเฉพาะในงานที่ปฏิบัติ เช่น ทักษะความเข้าใจ ทักษะด้านการนำเสนอ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสังเคราะห์เบื้องต้น ทักษะการนำไปใช้ วิธีการวัดอาจเป็นแนว Checklist ให้ผ่าน ไม่ผ่านหรือ ให้คะแนนจากการสังเกต การลงมือปฏิบัติหน้างานจริง (On the job training : OJT) 

           3) ประเมินการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork Assessment) 

               ในหัวข้อนี้สำคัญสำหรับการประเมินพนักงานใหม่ ควรนำประเด็นนี้มาแจกแจงประเมินความสามารถ มุมมองการทำงานในอนาคตของพนักงานเพราะพนักงานต้องมีการประสานงาน อาศัยความร่วมมือจากทีมงาน งานจึงประสบผลสำเร็จ ยกตัวอย่างหัวข้อประเมิน เช่น ผลงานร่วมที่ทำได้ในแผนก ความร่วมมือช่วยเหลือทีม ความร่วมมือในกิจกรรม… เป็นต้น 

           4) ประเมินทัศนคติในการปฏิบัติงานต่อองค์กร (Attitude Assessment) 

               เป็นการวัดประเมินสมรรถนะตรงกับองค์กรหรือแผนกต้องการ หากมีตัวชี้วัดผลค่านิยมองค์กรให้ดึงหัวข้อนั้นมาสร้างแบบประเมินวัดระดับคะแนน เป็นการวัดเรื่องบุคลิกภาพภายในความรู้สึกนึกคิด ที่มองไม่เห็น เช่น การปรับตัว (Adaptability),ความกระตือรือร้น (Energetic),การรับฟัง (Listening),จิตสำนึกในคุณภาพงาน (Quality Awareness),ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence),ความอดทนต่อภาวะเครียดในงาน (Stress Tolerance)

วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์


E-Mail : [email protected]

วันที่ : 12 มกราคม 2564

จำนวนผู้เข้าชม 42 คน

กรุณากดถูกใจ และ เพิ่มเพื่อน Line

บทความที่เกี่ยวข้อง


วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ ROI

วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ ROI (Assessing the ROI of Training) การจัดฝึกอบรม (Training) ทุกครั้ง ย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายนั้นคือต้นทุนที่องค์กรต้องอนุมัติงบประมาณเพื่อจัด

ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ

คำว่าทำ KPI “สำเร็จ” ในที่นี้ใช่ว่ามีตัวชี้วัดผลงานตามกรอบราชการ กรอบองค์กรบริษัทกำหนด ? แท้จริงการจัดทำ KPI “สำเร็จ” ไม่ใช่บอกเพียงตัวเลขเป้าหมายหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าเล่มรายงานสรุปผลเชิงปริมาณ

ทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดด้วยไคเซ็น

ในช่วงวิกฤติโควิด19 (Covid-19) ปี 2563 หลายธุรกิจทั้งภาคการศึกษา ธุรกิจบริการ โรงแรม ร้านอาหาร หลังการระบาดต่างปิดตัวลงจำนวนมาก ถือเป็นการ Disruption ครั้งใหญ่ที่ไม่ได้เกิดจากความก้าวหน้าหรือเทคโนโลยี

พูดอย่างไรให้มีจังหวะสะกดคนฟัง

การสื่อสารที่ใช้ในแต่ละวันทั้งการเขียน การพิมพ์ข้อความ การใช้ท่าทาง การพูดถือเป็นการสื่อสารที่ทรงอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตมากทีเดียว นอกจากการรู้จักวิธีการพูด การทักทาย การเรียกชื่อ สรรพนาม

วิธีการบริการให้ได้ใจลูกค้า

การบริการที่ดีหาใช่การดูแลใส่ใจเฉพาะทางร่างกายและจิตใจผู้รับบริการ แต่รวมถึงการดูแลใส่ใจในทุกรายละเอียดรอบข้างในทุกกิจกรรมในสถานที่ที่ให้บริการ ให้การดูแลบริการเกินความคาดหวังลูกค้า โดย จิม แมกนิวสัน

วิธีเรียนรู้แบบโต๊ะโตะจัง

การเรียนรู้ในวัยทำงานต่างจากการเรียนการสอนในวัยเรียน เพราะวัยผู้ใหญ่ได้รับการเรียนรู้มาระยะหนึ่งแล้ว วัยผู้ใหญ่ต้องการอบรมเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการทำงานเป็นหลัก เช่น กลยุทธ์ (Strategic)