จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี (Annual Plan)

อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ 09 Mar 2016 13:32:02
     
remove_red_eye
view
insert_comment
comment

annual plan

     หลายองค์กรมีการทำแผนประจำปีเพื่อใช้ฝึกอบรมตามเป้าหมายของหน่วยงาน โดยการกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประจำปี(Annual Plan) นั้น นักพัฒนาบุคลากรควรกำหนดการฝึกอบรมตามความจำเป็น(Training Need)มากกว่าความต้องการของพนักงาน(Training Want) วิธีการหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผน มีเครื่องมือการค้นหาที่เหมือนหรือแตกต่างกันไป

     โดยส่วนใหญ่นิยมการสอบถามในรูปแบบข้อมูลถามตอบ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้รับกลับมาประมวลผลหาหัวข้อและโปรแกรมที่เหมาะสมในการจัดทำแผย ทั้งนี้ ผู้เขียนขอแนะนำรูปแบบการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี อย่างง่ายและมีขั้นตอนการจัดทำที่เป็นระบบ  คือ

1. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา(Training Need)

     การหาความจำเป็นแต่ละองค์กร ขึ้นอยู่กับข้อมูลแต่ละองค์กรในด้านนโยบายการพัฒนา(Vision,Mission,Goal,Strategy) ข้อมูลด้านหน้าที่ความรับผิดชอบงานตามตำแหน่งงานความสามารถในการทำงาน(JD&Competency) และข้อมูลด้านผลการปฏิบัติงาน การประเมินระดับช่องว่างความสามารถ โดยนำผลวิเคราะห์ช่องว่างความสามารถ(Competency Gap) มาจัดทำแผนพัฒนาฝึกอบรม

     สำหรับแบบสอบถามเพื่อสำรวจหาความต้องการฝึกอบรม (Training Want) อาจใช้แบบสอบถามแบบผสมผสานทั้งแบบสอบถามปลายเปิด (open-ended questions) และแบบสอบถามปลายปิด (close-ended questions)

     ทั้งนี้ควรจัดแบ่งการสอบถามเป็นสัดส่วน คำถามไม่กำกวม มีส่วนของการเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุง เช่น แบ่งเป็น 3 ตอน (สอบถามโปรแกรมทั่วไป สอบถามโปรแกรมหลักสูตรการบริหารและสอบถามโปรแกรมเทคนิคเฉพาะหน่วยงาน)

     ปัจจุบันเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยลดเวลาการจัดเก็บข้อมูลมากกว่าในอดีต ง่ายต่อการติดตามผล ผู้จัดทำแบบสอบถามใช้วิธีการส่งเมลสอบถาม ซึ่งถือว่าประหยัดเวลา นำข้อมูลมาใช้ได้สะดวกและลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองได้เป็นอย่างดี

2. การกำหนดหลักหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนา(Training Course)

     การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมนั้นให้กำหนดตามระดับการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยหัวข้อการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมที่ง่ายต่อการนำไปใช้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

     1)โปรแกรมด้านการบริหารจัดการ (Managerial Program)

     2)โปรแกรมด้านด้านเทคนิคเฉพาะกลุ่มงาน (Technique Program)

     3)โปรแกรมทั่วไป (General Program)

3. การจัดทำแผนฝึกอบรมพัฒนา(Annual Plan)

     หลังจากมีการกำหนดแผนฝึกอบรมพัฒนาตามตำแหน่งงานแล้ว องค์กรต้องวางแผนการจัดฝึกอบรมพัฒนาพนักงานรายบุคคลประจำปี เพื่อสามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข้อมูลที่นำมาจัดทำแผนประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ

     2)ข้อมูลด้านบุคคล เป็นการรวบรวมข้อมูลความรู้ ความสามารถที่เป็นจริงในการทำงานที่ผ่านมาในรอบปีของพนักงาน ด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น KPIs , Competency เป็นต้น

     3)วิเคราะห์หาหลักสูตรและโปรแกรมการพัฒนารายบุคคล การวิเคราะห์หาข้อมูลดังกล่าวนั้นให้นำข้อมูลหลักสูตร โปรแกรมการอบรมมาตามหน้าที่ความรับผิดชอบจริงและแนวโน้มการรับผิดชอบการบริหารงานในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานด้านการบริหาร

      ทั้งนี้การพิจารณาเปรียบเทียบให้คำนึงถึงความจำเป็นในงานมากกว่าความต้องการเพื่อฝึกอบรม

4. การดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาจริง(Implementation)

     ในขั้นตอนนี้ นักพัฒนาบุคลากรต้องมีการวางแผนจัดการด้านงบประมาณ( Budjet)ประจำปี ตามปฏิทินผนงาน โดยงบประมาณที่ได้รับในแต่ละหน่วยงานหรืองบรวมการพัฒนานำมาบริหารจัดการความคุ้มค่าในการลงทุน ให้เหมาะสมด้านพัฒนาฝึกอบรม จัดเตรียมอุปกรณ์ ห้องอบรม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอบรมอื่นๆ ในการจัดฝึกอบรมภายใน(In-House Training )หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดฝึกอบรมภายนอกองค์กร (Public Training)  

     ทั้งนี้ การดำเนินการฝึกอบรมที่ถือว่าเครื่องมือการพัฒนา (Development Tools)ที่ดีเยี่ยม หาใช่เพียงการฝึกอบรมในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่การดำเนินการฝึกอบรมในรูปแบบเทคนิคอื่นๆ มีผลต่อการเรียนรู้ในระยะยะยาว(Long Term Learning)ของพนักงาน มีแหล่งความรู้มากมายใองค์กร ขึ้นอยู่กับการวางแผน แสวงหาผู้ดำรงตำแหน่งหรือหัวหน้างานที่มีความรู้ความสมารถมาจัดสอน

     โดยพบว่า หลายหลักสูตรลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายในและภายนอก สามารถนำผลการฝึกอบรมพัฒนาใช้ประโยชน์ในการทำงานจริง เช่น การอบรมโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์จริง (Vestibule training) ,การฝึกอบรมในงาน(On The Job Training),การฝึกงาน (Internships),การสอนแนะ(Coaching),การมอบหมายโครงการ(Project Assignment),การฝึกอบรมโดยคอมพิวเตอร์(Computer based training) เป็นต้น

5. การวัดและการประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนา(Measurement and Evaluation)

     โดยในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วยกระบวนการ 3 ขั้นตอนคือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประเมินผล เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดนำเสนอสู่แผนการบริหารจัดการบุคลากรและองค์กร

     ผู้เขียนขอนำแนวคิดการวัดและประเมินผลเพื่อนำมาใช้การจัดการองค์การของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton ซึ่งได้เสนอแนวคิด BSC :Balance ScoreCard เพื่อใช้การวัดผลการดำเนินกิจการ ทำให้ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมองค์กร โดยเป็นการวัดผลทางการเงิน กระบวนการภายใน ความพึงพอใจลูกค้าและบริการ รวมทั้งการประเมินการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมองค์กร

     ภายใต้มุมมองแต่ละด้านของการตั้งเกณฑ์และการดำเนินการ ต่างๆ ในองค์กร

1) วัตถุประสงค์(Objective)  เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์แต่ละมุมมองที่ต้องการให้ตัวชี้วัดบรรลุผล

2) ตัวชี้วัด(Performance Indicator) การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามหน้าที่ปฏิบัติ

3) เป้าหมาย (Target) เป็นการตั้งค่าความสำเร็จเชิงปริมาณ กำหนดด้วยตัวเลข เปอร์เซ็นต์ ตามความเหมาะสมของงาน

4) แผนงานตามโครงการที่ตั้งใจ(Initiatives Project) การดำเนินงานตามแผนงานของโครงการที่เกิดขึ้นภายในองค์กร มีความก้าวหน้าตามลำดับขั้นตามแผนงานที่ตั้งไว้ในโครงการแต่ละโครงการ

     จากกระบวนการวางแผนเพื่อพัฒนาฝึกอบรมประจำปี จะเห็นว่า การวางแผนฝึกอบรมพัฒนาพนักงานในองค์กรนั้น สามารถสร้างผลสำเร็จที่ยั่งยืนแก่องค์กร รวมทั้งเพิ่มขีดศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ตามเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศระดับแถวหน้าธุรกิจ


คำถามชวนคิด

ท่านคิดว่าการจัดทำแผนฝึกอบรมพัฒนาประจำปี (Annual Plan) เหมือนหรือต่างจากแผนฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) อย่างไร

.......................................................................................................................

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นรูปโปรไฟล์ :28 Nov 2017 16:49:32 103.5.25.xxx
ขอบคุณครับอาจารย์อบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร
erurgessormanok 22 Apr 2020 01:16:01 195.154.183.xxx
free online slots http://casinorealmoneysoe.com/ free slots games play online casino gold fish casino slots
erurgessormanok 04 May 2020 22:20:38 195.154.183.xxx
http://casinogamespqr.com/ slots online [url=http://casinogamespqr.com/ ]online slot games [/url] casino games
Dreacililleno 14 May 2020 03:30:27 62.210.202.xxx
cbd cream cbd oil benefits buy cbd
Dreacililleno 14 May 2020 08:58:43 62.210.202.xxx
cbd tinctures http://cbdoilusd.com/ cbd gummies buy cbd oil online cbd tinctures
Dreacililleno 14 May 2020 14:49:37 62.210.202.xxx
http://cbdoilusd.com/ cbd tinctures cbd pills cbd gummies best cbd oil
Dreacililleno 14 May 2020 20:56:38 62.210.202.xxx
cbd oil for dogs [url=http://cbdoilusd.com/ ]cbd oil benefits [/url] cbd pills cbd oil for dogs cbd oil store
Dreacililleno 15 May 2020 03:27:14 62.210.202.xxx
cbd pure http://cbdoilusd.com/ hemp oil for pain hemp cbd cbd tinctures
Dreacililleno 15 May 2020 10:29:47 62.210.202.xxx
cbd oil for sale http://cbdoilusd.com/ cbd vape cbd oil online cbd store
Dreacililleno 18 May 2020 13:48:21 62.210.202.xxx
medterra cbd http://cbdoilglk.com/ cbd store hemp oil for pain cbd vape
Dreacililleno 19 May 2020 07:10:25 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ buy cbd best cbd oil cbd oil for sale cbd oil for pain
Dreacililleno 19 May 2020 20:31:52 62.210.202.xxx
cbd oil benefits hemp oil cbd oil cbd drops
Dreacililleno 20 May 2020 09:43:12 62.210.202.xxx
cbd pills cbd for sale cbd oil for sale
Dreacililleno 20 May 2020 16:29:25 62.210.202.xxx
cbd online cbd hemp cdb oils cbd for sale
Dreacililleno 20 May 2020 23:21:31 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ cbd capsules hemp oil cbd tinctures cbd oils
Dreacililleno 21 May 2020 05:55:30 62.210.202.xxx
cbd gummies [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cdb oils [/url] cbd capsules cbd products cbd medic
Dreacililleno 21 May 2020 23:32:56 62.210.202.xxx
http://buycbdoilonline.us.com/ cbd oil benefits [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]cbd vape [/url] cbd oil benefits
erurgessormanok 22 May 2020 06:48:30 195.154.183.xxx
http://cbdoilrx.us.com/ hemp oil for pain pure cbd oil cbd pills medterra cbd
Dreacililleno 22 May 2020 18:53:11 62.210.202.xxx
http://buycbdoilonline.us.com/ buy cbd pure cbd oil cbd store cbd oil benefits
Dreacililleno 23 May 2020 01:23:36 62.210.202.xxx
http://buycbdoilonline.us.com/ cbd gummies walmart [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]cbd for sale [/url] medterra cbd
Dreacililleno 23 May 2020 07:56:05 62.210.202.xxx
cbd online cbd oil cbd products cbd for sale