ตาก เมือง 4 มหาราช มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ

Oriental Phoenix 09 Mar 2016 15:59:43
     
remove_red_eye
view
insert_comment
comment

ตาก

     จังหวัดตาก เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกหรือภาคเหนือตอนล่างของไทย มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ นับเป็นจังหวัดชายแดนที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่งของไทย มีประวัติศาสตร์เก่าแก่นับแต่สมัยกรุงสุโขทัย ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามหลายแห่งด้วย นอกจากนี้จังหวัดตากยังเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดอื่น ๆถึง 9 จังหวัด

สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี (สะพานแขวน)

สะพานแขวน

สะพานแขวน

     สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี หรือที่เรียกว่า "สะพานแขวน" สร้างเมื่อ พุทธศักราช 2525 ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 700 ม. พื้นทำด้วยไม้โยง ยึดด้วยลวดสลิงขนาดใหญ่ซึ่งในอดีตสามารถใช้รถจักรยานและรถจักรยานยนต์สัญจรไปมาได้แต่ปัจจุบันเป็นสะพานสำหรับเดินชมทิวทัศน์แม่น้ำปิง และมีการประดับไฟสวยงามในยามค่ำคืน เป็นสะพานแขวนที่สวยงาม เหมาะสำหรับชมความงามของลำน้ำปิงบริเวณ โดยรอบมีสวนเฉลิมพระเกียรติฯ  ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม มีสวนสุขภาพ และสนามกีฬาหลายประเภท ยาวตามลำน้ำปิง มีอาคารกิตติคุณสำหรับใช้จัดกิจกรรมงานต่าง ๆ ใช้จัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลตากสิน

ตากสิน

ตากสิน

     ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บนถนนจรดวิถีถ่อง ในปีพ.ศ. ๒๔๙๐ สร้างศาลขึ้นใหม่พร้อมกับให้กรมศิลปากรหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อย ในพระอิริยาบถที่กำลังประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา ที่ฐานพระบรมรูปมีคำจารึกว่า “พระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี ทรงพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. ๒๒๗๗ สวรรคต พ.ศ. ๒๓๒๕ รวม ๔๘ พรรษา”  ศาลนี้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

เขื่อนภูมิพล

            เขื่อนภูมิพล เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เขื่อนยันฮี  เป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย  สร้างเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศไทย และเอเชียอาคเนย์ จัดอยู่ในอันดับ 8 ของโลก มีความสูงจากฐานถึงสันเขื่อน 154 เมตร กั้นแม่น้ำปิงที่บ้านเขาแก้ว อำเภอสามเงา  สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และด้านชลประทาน  ความยาวของลำน้ำจากเขื่อนถึงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  เป็นระยะทาง 207 กิโลเมตร  รอบบริเวณเขื่อนภูมิพลเป็นแหล่งพักผ่อน และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดด้วย
       นอกจากนั้นทางเขื่อนภูมิพลได้จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ  สองฝั่งลำน้ำปิงเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ตื่น  เป็นเส้นทางเดินศึกษาสภาพความหลากหลายของพื้นที่ป่าดิบเขา และการฟื้นฟูสภาพป่า  ตลอดจนการศึกษาลักษณะสภาพป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ความหลากหลายของภูเขาหิน ลำห้วย และน้ำตก  เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์

ผาสามเงา

     ผาสามเงา อยู่ในตำบลย่านรี หน้าผานั้นเจาะเป็นช่องลึกเข้าไปในเนื้อภูเขาเรียงกัน 3 ช่อง ประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองช่องละองค์ มีบันไดไม้ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปนมัสการพระพุทธรูปได้จากตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ.1206 มีพระฤาษีสององค์สร้างเมืองหริภุญชัย (ลำพูน) และให้คนมาทูลเชิญราชวงศ์กษัตริย์จากเมืองละโว้หรือลพบุรีในปัจจุบัน ไปครองเมืองหริภุญชัย พระนางจามเทวี ได้รับมอบหมายให้ไปครองเมืองตามคำเชิญ พระนางจึงเสด็จมาทางชลมารค ขึ้นมาตามลำน้ำปิง  ปรากฏว่าเมื่อมาถึงบริเวณหน้าผาแห่งนี้เกิดเหตุมหัศจรรย์มีฝนและพายุใหญ่พัดกระหน่ำจนเรือไม่สามารถแล่นทวนน้ำขึ้นไปได้และปรากฏเงาพระพุทธรูปสามองค์ที่หน้าผาริมน้ำปิงแห่งนี้ พระนางจึงสั่งให้เจาะหน้าผาและสร้างพระพุทธรูปบรรจุไว้ในช่อง ช่องละองค์ ด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่า "ผาสามเงา" สืบมา

วัดพระบรมธาตุ

      วัดพระบรมธาตุบ้านตาก อยู่ที่ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง อันมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัย พระนางจามเทวี ล่องเรือเสด็จไปเมืองลำพูน หยุดพักบริเวณ แห่งนี้ พบว่าเป็นเมืองร้าง จึงได้สั่งให้มีการฟื้นฟูบูรณะเมืองแห่งนี้ จนกลายเป็นชุมชนเมืองตาก 

     วัดพระบรมธาตุบ้านตาก ยังปรากฏในศิลาจารึของพ่อขุนรามคำแหง ที่ทรงกระทำยุทธหัตถี ชนะศึกเจ้าเมืองฉอด บนเนินเขาใกล้กับพระบรมธาตุ ประมาณ ๕๐๐ เมตรตามตำนานพระเจ้าเลียบโลก ซึ่งเขียนเป็นภาษาเหนือ กล่าวไว้ว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดสัตว์ล่องมาตามลำน้ำปิง พระองค์ได้เสด็จมายัง ดอยมะหิยังกะ ในเขตตัวเมืองตาก ตรัสกับพระอานนท์ว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่สำราญ ร่มรื่น หากเราตถาคตปรินิพพานแล้วให้นำอัฐิและเกศากลับมายังดอยมะหิยังกะ 

      ภายหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน พระอรหันต์ทั้ง ๔ ได้นำพระบรมสาริกธาตุของพระองค์ พร้อมด้วยเกศาอีก ๔ องค์ มาประดิษฐานยังดอยมะหิยังกะ แล้วก่อเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมแล้ว นำพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระเจดีย์ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่อมา พระครูพิทักษ์พระบรมธาตุ (ทองอยู่) ได้ไปนมัสการพระธาตุชเวดากอง ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ท่านจึงได้จำมาก่อสร้างองค์พระเจดีย์ เหมือนเจดีย์ชเวดากองล้อมคลุมองค์เก่าไว้ ปิดทองสวยงาม 

       หลวงพ่อทันใจ ปางมารวิชัย หน้าตัก ๓๒ นิ้ว และลงรักปิดทองคำเปลว ก่อนประกอบพิธีพุทธาภิเษก ๑ วัน กับ ๑ คืน เสร็จพอดี โดยคณะศรัทธาได้ตั้งชื่อว่า “พระเจ้าทันใจ” เพราะทำเสร็จเร็วทันใจ ต่อมามีญาติโยมได้มาตั้งจิตอธิษฐาน ขออะไรก็ได้สมความปรารถนา ทุกสิ่งทุกประการ นับเวลาจนปัจจุบันประมาณ ๒๐๐ กว่าปีมาแล้ว ความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทันใจยังคงแพร่ขยายไปทั่วสารทิศ เช่น นักฟุตบอลทีมชาติไทย เคยยกทีมมาไหว้แก้บนเมื่อหลายปีก่อน, บรรดานักการเมืองระดับชาติ, นักธุรกิจใหญ่ ต่างเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทันใจ เดินทางมาแก้บนตามที่ได้อธิษฐานไว้ หลวงพ่อทันใจ ไม่เพียงแต่ดลบันดาลในเรื่องหน้าที่การงาน ธุรกิจ การค้าขาย สำเร็จไปด้วยดีเท่านั้น ยังรวมไปในเรื่องของความรัก คู่ครอง และขอบุตร-ธิดา โดยเครื่องบูชาหลวงพ่อทันใจ จะเป็นกล้วย ส้ม ผลไม้ตามฤดูกาล ส่วนของไหว้ประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิด ห้ามนำเข้ามาถวาย และห้ามนำเข้าเขตพัทธสีมาอย่างเด็ดขาด ยกเว้นไข่ต้มสุกอย่างเดียว ส่วนการเสี่ยงทายความสำเร็จ มีช้างเสี่ยงทาย ใช้นิ้วก้อยยกสำหรับผู้ชาย และนิ้วนางสำหรับผู้หญิงทำนายดวงชะตา หากสำเร็จครั้งแรกขอให้ยกขึ้นทันที และอธิษฐานยกใหม่อีกครั้ง ขอให้ยกไม่ขึ้น หากคำทำนายดีสำเร็จดังหมาย ซึ่งก็สมปรารถนาดังใจทุกประการ

เนินพิศวง

     เนินพิศวง อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 68 สายตาก - แม่สอด  มีลักษณะเป็นทางขึ้นเนินที่แปลก คือเมื่อนำรถไปจอดไว้ตรงทางขึ้นเนินโดยไม่ได้ติดเครื่องรถจะไหลขึ้นเนินไปเอง  มีนักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ถึงสาเหตุนี้พบว่า เกิดจากเป็นภาพลวงตา เนื่องจากได้มีการวัดระดับความสูงของเนินลูกนี้แล้วปรากฏว่า ช่วงที่มองเห็นเป็นที่สูงนั้น มีระดับความสูงต่ำกว่าช่วงที่เห็นเป็นทางลงเนิน ดังนั้นรถที่เรามองเห็นไหลขึ้นนั้นที่จริงไหลลงสู่ที่ต่ำกว่า แต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถบอกได้ว่าเหตุใดจึงมองเห็นเป็นภาพลวงตาเช่นนั้นได้

น้ำตกแม่กาษา

     อยู่ที่ตำบลแม่กาษา  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีทางเดินขึ้นไปบนเขาสูง มีถ้ำ และธารน้ำกว้างประมาณ 5 เมตร เป็นทางจากปากถ้ำถึงน้ำตก จากเส้นทางสายแม่สอด - แม่ระมาด (ทางหลวงหมายเลข 105) ประมาณกิโลเมตรที่ 13-14 มีป้ายทางเข้าเขียนว่า บ้านแม่กื๊ดสามท่า  จากปากทางเข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร  และมีทางแยกเข้าไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร  เป็นทางแคบขรุขระ สองข้างทางเป็นไม้ล้มลุกขึ้นสูง ในฤดูฝนมีน้ำมากแต่ในฤดูแล้งไม่มีน้ำเลย  ทางเข้าน้ำตกนี้ยังไม่ดี และในบริเวณน้ำตกยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา

      อยู่ที่ตำบลแม่กาษาเช่นกัน แยกขวาจากเส้นทางสายแม่สอด - แม่ระมาด ตรงกม. ที่ 13 - 14 เข้าทางลูกรัง 8 กม.  ผ่านเข้าไปในหมู่บ้าน  บ่อน้ำร้อนนี้อยู่ในตัวหมู่บ้าน มีบ่อน้ำร้อนอยู่ 2 บ่อ  บ่อหนึ่งมีความกว้างประมาณ 2 ม.  อีกบ่อหนึ่งกว้างประมาณ 1 ม.  นอกจากนี้ยังมีธารน้ำร้อนเป็นสายมาพบกับธารน้ำเย็น  เมื่อผ่านเข้าไปในบริเวณหมู่บ้านจะได้กลิ่นกำมะถันกรุ่นอยู่ทั่วไปและมีไอน้ำจางลอยขึ้นเหนือพื้นดินเล็กน้อย เมื่อเข้าไปดูที่ปากบ่อจะเห็นฟองและการเดือดของน้ำให้ชัดเจน  อุณหภูมิของน้ำสูงพอสมควร บริเวณหมู่บ้านมีธรรมชาติที่สวยงามล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและไร่นาของชาวบ้านแถบนั้น  แลดูเขียวชอุ่มไปทั่ว

สะพานมิตรภาพไทย-พม่า

     

      สะพานมิตรภาพไทย-พม่า  ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสายลวด สุดทางหลวงหมายเลข 105 (สายตาก – แม่ สอด)  เป็นสะพานสร้างข้ามแม่น้ำเมยระหว่างอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับ เมืองเมียวดีสหภาพเมียนมาร์ (หรือพม่าเดิม)  สะพานมิตรภาพไทย - พม่า มีความยาว 420 เมตร กว้าง 13 เมตร  สร้างเพื่อเชื่อมถนนสายเอเชียจากประเทศไทยสู่สหภาพเมียนมาร์ ตลอดจนภูมิภาคเอเซียใต้ ถึงตะวันออกกลางและยุโรป  เป็นประตูสู่อินโดจีนและอันดามัน  

แม่น้ำเมย

     แม่น้ำเมย หรือพม่าเรียกว่าแม่น้ำต่องยิน  เป็นเส้นกั้นเขตแดนไทย เมียนมาร์ ที่ยาวถึง  327 กิโลเมตร   แม่น้ำสายนี้แปลกกว่าแม่น้ำทั่วไปคือไหลขึ้นทางทิศเหนือ  โดยมีจุดกำเนิดที่บ้านน้ำด้น (เป็นน้ำที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน) อำเภอพบพระ ไหลผ่านอำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำภอท่าสองยาง ผ่านบ้านสบเมย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรจบกับแม่น้ำสาละวิน ไหลเข้าเขตพม่าลงอ่าวมะตะบัน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น

     ตั้งอยู่บริเวณป่าแม่ตื่น มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอำเภอแม่ระมาด และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีเนื้อที่ 733,125 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูงชัน สลับซับซ้อน  เป็นป่าเขาที่ครอบคลุมพื้นที่ต้นน้ำลำธาร มีลำห้วยใหญ่น้อยสายต่าง ๆ จำนวนมากไหลลงสูงน้ำแม่ตื่น  แล้วไหลออกบรรจบแม่น้ำปิง ลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลตามลำดับ   เนื่องจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง  และความชื้นต่างระดับกันทำให้มีสภาพป่าที่แตกต่างกันหลายประเภท  นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนได้แก่ กวางผา เลียงผา และเก้งหม้อ    

ลำน้ำแม่ตื่น

 

ดอยสอยมาลัย

     ยอดดอยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,600 เมตร  จากยอดดอยสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลได้  สิ่งที่น่าสนใจภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ได้แก่ สลาแมนเดอร์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า จิ้งจกน้ำ เป็นสัตว์น้ำดึกดำบรรพ์ที่หายาก  ลักษณะจะเหมือนกับจิ้งจก ลำตัวสีชมพู  พื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าสนเมืองหนาว  มีจุดชมวิวที่ดูทะเลหมอกในยามเช้าได้ในช่วงปลายฝนต้นหนาว  ช่วงฤดูที่น่าเที่ยวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม

อุทยานแห่งชาติแม่เมย / อุทยานแห่งชาติแม่ระเมิง

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 115,800 ไร่ หรือ 185.28 ตารางกิโลเมตร

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ภายในอุทยานแห่งชาติแม่เมย


ถ้ำแม่อุสุ

     เป็นถ้ำหินปูนที่มีขนาดกว้างใหญ่ มีลำน้ำแม่อุสุไหลเข้าสู่ปากถ้ำ มีระยะทางโดยประมาณ 450 เมตร ปากถ้ำกว้างประมาณ 20 เมตร สูงประมาณ 6 เมตร  ภายในของถ้ำมีคูหาใหญ่ ๆ อยู่ 3 คูหา มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมาก เวลากลางวัน แสงอาทิตย์ส่องลาดผ่านปล่องถ้ำลงมากระทบหินทราย เกิดประกายแวววาว  บริเวณปากทางเข้าถ้ำมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวชมภายใน  ทางเดินในถ้ำค่อนข้างสะดวก มีเพียงบางช่วงที่ต้องปีนป่ายก้อนหินบ้าง  ใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ 1 ชั่วโมง  ถ้ำแม่อุสุจึงเที่ยวได้เฉพาะในช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้ง  

น้ำตกชาวดอย

น้ำตกแม่สลิดน้อย

ม่อนกิ่วลม

เป็นจุดชมดวงอาทิตย์  ขึ้นยามเช้าที่สวยที่สุดบนเส้นทางสายนี้  มองเห็นทะเลหมอกปกคลุมหุบเขาเบื้องล่าง โดยมียอดเขาสูงต่าง ๆ โผล่พ้นสายหมอกแลดูราวกับเกาะใหญ่น้อยกลางทะเลสีขาว

ม่อนครูบาใส / ม่อนพูนสุดา

อยู่ใกล้เคียงกับม่อนพูนสุดา ห่างกันประมาณ 200 เมตร  สามารถชมทะเลหมอกยามเช้าและชมพระอาทิตย์ตกดินได้ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เมย ประมาณ 7 กิโลเมตร

ส่วนม่อนพูนสุดา เป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง อยู่ห่างจากม่อนกระทิง 2 กิโลเมตร

ม่อนกระทิง

เป็นจุดชมทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง บริเวณนี้เคยมีกระทิงอาศัยอยู่ชุกชุมจนมีพรานป่าขึ้นมาล่าอยู่เสมอ ๆ

น้ำตกผาเทวะ

     เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะได้พบในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  และเป็นน้ำตกที่เด่นที่สุดในอุทยานฯ  มีความสูง ๑๕๐ เมตร  เมื่อขึ้นไปบนยอดเขาจะพบทุ่งหญ้านิรนาม  เป็นทุ่งหญ้าและหุบเขาสามารถพักแรมได้  เป็นจุดที่มีทิวทัศน์สวยงาม  และบรรยากาศเย็นสบาย ซึ่งถ้าตื่นมาตอนเช้าจะมองเห็นทะเลหมอกได้ถ้าฟ้าเปิด  ใกล้ ๆ บริเวณจะพบหลุมขุดแร่เป็นระยะ ๆ เพราะที่นี่เคยเป็นพื้นที่สัมปทานเหมืองแร่มาก่อน  และบริเวณกลางป่ามีเจดีย์ซึ่งเป็นที่บรรจุอัฐิของหญิงสาวที่เลือกมาผูกคอตายเพราะผิดหวังในความรัก

ดอยหัวหมด

     ดอยหัวหมด เป็นยอดเขาต้นหญ้าและไม้ทนแล้งเป็นลักษณะยอดเขาเตี้ย ๆ ที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม  จุดเด่นของดอยหัวหมดในช่วงฤดูฝน  คือทุ่งดอกไม้สีชมพู เป็นต้นเทียนดอยที่จะออกดอกสีชมพูไปทั่วทั้งดอย  ช่วงที่ดอกเทียนดอยบานอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม  จุดเด่นของดอยหัวหมดในช่วงฤดูหนาว  คือวิวทะเลหมอก เบื้องล่างเป็นหุบเขา เมื่อเขาอยู่ระดับต่ำทำให้เห็นทะเลหมอกได้ใกล้ ๆ ซึ่งทะเลหมอกจะเกิดในแอ่งเบื้องล่าง จุดเด่นของดอยหัวหมดในช่วงฤดูร้อน คือป่าดอกเสี้ยว มีสีขาว เป็นไม้ป่า จะออกดอกพร้อมเพรียงกันในช่วงฤดูร้อน ราวเดือนมีนาคม ทำให้ป่ากลายเป็นสีขาวสวยแปลกตา 

น้ำตกทีลอเร

     ซึ่งมีเส้นทางการผจญภัยที่นับเป็นสุดยอดอีกแห่งในเมืองไทย คือ การล่องเรือยางกลางลำน้ำแม่กลอง แม่น้ำที่ถือกำเนิดในผืนป่าตะวันตก นับเป็นสายน้ำที่มีความยาวและสำคัญที่สุดอีกแห่งของเมืองไทย การล่องแม่น้ำแม่กลองตอนล่าง เริ่มต้นที่บ้านปะละทะ ความยากการล่องเรือนี้จัดอยู่ในระดับ 3-4 จึงเหมาะสำหรับการล่องด้วยเรือยางมากกว่าแพไม้ไผ่  ระยะการล่องประมาณ 27 กิโลเมตร ใช้เวลา 6-7 ชั่วโมง  ขากลับจากน้ำตกไปบ้านปะละทะ ต้องเดินป่า ผ่านป่าทึบ สลับการขึ้นเขา  ซึ่งอาจจะพบเห็นสัตว์บ้าง ควรนั่งช้างสลับกับการเดิน ระยะทางรวม 30 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 8-10 ช.ม.

น้ำตกโคทะ

     น้ำตกโคทะ  ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์  ในเขตบ้านกะเหรี่ยงโคทะ เป็นน้ำตก ขนาดใหญ่กว้างกว่า 100 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ลงสู่เบื้องล่างสูงประมาณ 120 เมตร  เสียงดังกึกก้องได้ยินแต่ไกล  นับเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามไม่แพ้น้ำตกทีลอซูที่เดียว  การเดินทางสามารถใช้ทางจากสบแม่ละมุ้ง เดินเท้าหรือนั่งช้าง ถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงโคทะใช้เวลาเดินทางไปประมาณ 3 ชั่วโมง  เดินเท้าจากหมู่บ้านลัดเลาะไปตามทุ่งนาสู่ผืนป่าอีกประมาณ 30 นาที จะถึงน้ำตก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (ฝั่งตะวันออก)

     ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๓,๒๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒ ล้านไร่ เป็นแหล่งอาหารและที่หลบภัยของสัตว์ป่าเป็นอย่างดี  ประกอบด้วยทุ่งหญ้า ถือว่าเป็นลักษณะเด่นของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร  มีกระจายอยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่รวมแล้วมากกว่า ๕๐,๐๐๐ ไร่ ป่าเบญจพรรณส่วนใหญ่ยังมีสภาพสมบูรณ์      
       น้ำตกกะแง่สอด

     น้ำตกกะแง่สอด  อยู่กลางป่าลึกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก  ปูพรมด้วย มอสเขียวขจีทั่วโขดหิน

น้ำตกปิตุ๊โกลอซู

     น้ำตกปิตุ๊โกลอซู  ตั้งอยู่บนเทือกเขาดอยสามหมื่น เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูงประมาณ 500 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความสูงที่สุดในเมืองไทย

น้ำตกเซปละ

      เป็นน้ำตกภูเขา หินปูนที่ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีความกว้าง 10 เมตร ยาว 50 เมตร  กระแสน้ำที่ตกลงกระทบโขดหินทำให้ดูคล้ายกับก้อนเมฆสีขาวที่มีความสวยงาม

ถ้ำตะโค๊ะบิ

     ถ้ำตะโค๊ะบิ  อยู่ในเขตบ้านแม่กลอง  ลักษณะถ้ำมีทางเดินกว้างลงไปเป็นชั้น ๆ ข้างในมีทางแยกหลาย ทาง  เป็นถ้ำขนาดใหญ่ เพดานถ้ำสูง มีหินงอก หินย้อยสวยงาม

น้ำตกนางครวญ

     น้ำตกนางครวญ  เป็นน้ำตกขนาดกลางไหลลดหลั่นลงไปเป็นชั้นเล็ก ๆ ท่ามกลางป่าร่มรื่น  มีต้นน้ำมาจากลำคลองริมท้องนาข้างทาง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

     อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ  ครอบคลุมพื้นที่ใน อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ จังหวัดตาก  ประกอบไปด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์  พื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็น แหล่งต้นน้ำลำธาร  มีเนื้อที่ประมาณ 534,375 ไร่ หรือ 855 ตารางกิโลเมตร 
แหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยาน    
       น้ำตกพาเจริญ

     เป็นน้ำตกหินปูนที่สวยงามด้วยชั้นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยจำนวนมาก  ซึ่งไหลมาจากลำห้วยน้อยใหญ่มารวมกันเป็นแอ่งใหญ่ แล้วไหลลงน้ำตก ลดหลั่นลงไป 37 ชั้นด้วยกัน มีน้ำไหลตลอดปี
      
       บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก

     เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่  เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เมตร ลึก 2 เมตร มีอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีความใสบริสุทธิ์ ปราศจากกำมะถัน จึงใช้อุปโภคบริโภคได้ และบริเวณขอบบ่อโดยรอบมีต้นไม้ต้นหญ้าเขียวชะอุ่ม       
       น้ำตกป่าหวาย

     เป็นน้ำตกหินปูนอีกแห่งหนึ่ง มีน้ำตลอดปี และมีป่าหวายหนาแน่น  การชมน้ำตกต้องเดินจากชั้นล่างของน้ำตก ฝ่ากระแสน้ำขึ้นไปชมน้ำตกชั้นบนแล้วเดินต่อไปอีกประมาณ 30 เมตร จะพบปล่องภูเขากว้างใหญ่มีน้ำไหลลงสู่ปล่องดังกล่าว  แล้วหายไปในบริเวณใต้ภูเขา        
       น้ำตกธารารักษ์

     หรือน้ำตกเจดีย์โคะ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ชั้นเดียว มีน้ำตลอดปี หน้าผาสูง 30 เมตร ข้างบนเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่

เจดีย์ยุทธหัตถี

     เจดีย์ยุทธหัตถี เป็นโบราณสถาน สร้างในสมัยสุโขทัยมีอายุราว ๗๐๐ ปีเศษ องค์เจดีย์ยุทธหัตถีอยู่เยื้องกับวัดพระบรมธาตุประมาณ ๒๐๐ เมตร ลักษณะของเจดีย์ยุทธหัตถีเป็นศิลปะแบบสุโขทัย ก่ออิฐถือปูนฐานกว้าง ๑๒ เมตร เรือนธาตุรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมขึ้นไป สูง ๑๖ เมตร

ศาลหลักเมืองสี่มหาราช

     ศาลหลักเมืองสี่มหาราช  ตั้งอยู่เชิงสะพานกิตติขจร ก่อนเข้าตัวเมืองตาก จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เมืองตากเป็นเมืองเก่ามีมาก่อนสมัยกรุงสุโขทัย เป็นเมืองที่มีพระมหาราชเจ้าในอดีตได้เสด็จมาชุมนุมกองทัพที่เมืองตากถึง ๔ พระองค์ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแกรง แล้วยกทัพกลับราชอาณาจักรไทย โดยเสด็จผ่านดินแดนเมืองตากเป็นแห่งแรก สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงนำทัพไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ และได้สร้างวัดพระนารายณ์ ปัจจุบันอยู่ที่เชิงสะพานกิตติขจร และ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เคยได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองตาก

วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท (ไม้กลายเป็นหิน)

     ไม้กลายเป็นหินที่พบยาวประมาณ 20 เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 เมตร   เป็นไม้กลายเป็นหินที่ใหญ่ที่สุด ตั้งแต่มีการค้นพบในทวีปเอเชีย  โดยไม้กลายเป็นหินจัดเป็นฟอสซิลชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  โดยเกิดจากซากต้นไม้ที่ถูกแทนที่ด้วยน้ำบาดาลซึ่งสารละลายของซิลิกา และเกิดการตกตะกอนกลายสภาพเป็นหินอย่างช้า ๆ  คือแทนที่แบบโมเลกุลจนกระทั่งกลายเป็นหินทั้งหมด โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างอีก มักฝังตัวอยู่ในชั้นกรวด คาดว่าจะเกิดสะสมตัวในยุคควอเตอร์นารีคอนตัน  อายุประมาณ 2 ล้านปี  จากการแพร่กระจายตัวของตะกอนตะพักที่ปรากฏ น่าจะเกิดสะสมตัวบริเวณตะพักคุ้งน้ำของแม่น้ำปิงโบราณ  ก่อนที่จะมีการปรับสภาพและเปลี่ยนทางเดิน กลายเป็นแม่น้ำปิงในปัจจุบัน

น้ำตกทีลอซู

      น้ำตกทีลอซู ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง  เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อท้อ ลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปี ความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของเอเชีย

     ทีลอซู ได้รับคำกล่าวขานถึงว่าเป็นน้ำตกที่สวยงาม และมีความสวยงามเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝน ระหว่าง 1 มิ.ย. - 31 พ.ย. ปริมาณน้ำฝนที่มากจะเพิ่มปริมาณน้ำในลำธารทำให้สายน้ำตกกว้างใหญ่กว่าฤดูอื่น แต่เป็นช่วงที่ทางรถเข้าน้ำตกปิด เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางและถนอมสภาพทางไม่ให้เสียหาย นักท่องเที่ยวอาจเลี่ยงใช้เส้นทางนี้ได้ โดยการซื้อทัวร์กับบริษัทนำเที่ยวซึ่งจะเดินทางด้วยเรือยางและเดินป่าอีกราว 12 กม.แต่หากมาท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว - ฤดูร้อนระหว่าง 1 ธ.ค. - 31 พ.ค. ก็สามารถใช้ทางรถยนต์เข้าน้ำตกได้ จึงเป็นช่วงเวลาที่เที่ยวได้สะดวกที่สุด ไม่ว่าจะเที่ยวแบบไปกลับหรือพักค้างแรม

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้น้ำตกทีลอซู เป็นหนึ่งในเก้าตะวัน ตามโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน โดยมีจุดเด่นคือ "มหัศจรรย์รุ้งกินน้ำที่น้ำตกทีลอซู"

อ่างเก็บน้ำห้วยลึก

      เป็นอ่างเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และผลิดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักดีของชาวแม่สอดเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักผ่อน ด้านทิศตะวันออกจะมองเห็นหุบเขาพะวอ ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจน พอตกตอนเย็นก็จะมีประชาชนมาเที่ยวพักผ่อน มาออกกำลังกาย และชมพระอาทิตย์ตกในตอนเย็น

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ

     ขุนพระวอเป็นผืนป่าบนเทือกเขาสลับซับ ซ้อนทางด้านตะวันตกในเขตจังหวัดตาก ความชุ่มชื้นของป่าดงดิบที่ปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้อุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยหลายสายและเกิดน้ำตกสวย งามหลายแห่งภายในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 137,500 ไร่ หรือ 220 ตารางกิโลเมตร อยู่ในอำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

     เดิมมีชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติต้นกระบากใหญ่” เนื่องจากมีต้นกระบากที่ใหญ่สุดในประเทศไทยเท่าที่สำรวจพบในขณะนี้ มีต้นไม้ขนาดใหญ่ประมาณสิบคนโอบอยู่ต้นหนึ่ง และมีสะพานหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อได้ไปสำรวจพบเห็นว่า ลักษณะทางธรรมชาติซึ่งมีความโดดเด่น ได้แก่ ต้นกระบากใหญ่ สะพานหินธรรมชาติ น้ำตกห้วยหอย น้ำตกแม่ย่าป้า มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี และมีสัตว์ป่าที่ชุกชุม

อุทยานแห่งชาติลานสาง

     มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่าชุกชุม และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น เช่น น้ำตกที่งดงามหลายแห่ง ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป คือ “น้ำตกลานสาง” เหมาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง อุทยานแห่งชาติลานสาง มีเนื้อที่ประมาณ 65,000 ไร่ หรือ 104 ตารางกิโลเมตร

วัดพระพุทธบาทดอยโล้น

     สมเด็จมหาสากยะมุณีศรีสรรเพชร เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่มีพุทธลักษณะงดงามหน้าตักกว้าง 20 เมตร สูง 38 เมตร รอยพระพุทธบาทตั้งอยู่บนยอดเขาสูงมีมณฑปสร้างครอบไว้ในบริเวณเดียวกันยังมีบ่อน้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านถือว่าเป็นบ่อน้ำทิพย์ เมื่อถึงเดือนเมษายนของทุกปี ช่วงหลังประเพณีสงกรานต์ชาวบ้านจะจัดประเพณีขึ้นเขาไหว้รอยพระพุทธบาท

พระธาตุแก่งสร้อย

     เป็นวัดเก่าแก่ที่คงสภาพที่สมบูรณ์ มีตำนานเล่าว่า ก่อนนี้เป็นเมืองอุดม เป็นที่ราบกว้างใหญ่ พระยาอุตุม จึงได้สร้างเมืองขึ้น ประกอบกับมีชุมชนอาศัยอยู่ริมน้ำเป็นจำนวนมาก ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านได้แวะพัก ชาวบ้านชาวลั๊วทราบข่าว จึงได้นำ ดอกไม้ และอาหารมาถวาย ซึ่งดอกไม้บริเวณนั้นส่วนใหญ่จะเป็น ดอกสร้อย และพุทธองค์ได้นำพระเกศาให้ไว้ จึงได้สร้างเจดีย์บรรจุไว้ ซึ่งเรียก ว่าพระธาตุแก่งสร้อยมาจนถึงปัจจุบัน 

พระพุทธบาทเขาหนาม

     สำหรับวัดพระพุทธบาทเขาหนามแห่งนี้ ในอดีตไม่ได้เป็นวัด มีแต่รอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่บนยอดเขาเท่านั้น ผู้คนทั่วไปมิอาจปืนขึ้นมาสักการะได้ เพราะอยู่สูงจากแผ่นดินปกติมาก สำหรับเขาลูกนี้ที่ได้ชื่อว่าเขาหนามก็เพราะว่า มีลักษณะแหลมเหมือนหนามและสูงเทียมดอย

ถ้ำโยคี

     เป็นถ้ำที่ถูกปิดมานานเพิ่งค้นพบปากถ้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม โดยมีเรื่องเล่ากันมาก่อน ว่ามีฤาษีมาอยู่ในสมัยก่อน และมีชุมชนป่าคาอยู่ใกล้กัน จากการสำรวจก็ได้พบรอยพระบาทเล็ก ๆ อยู่ด้านบนเหนือถ้ำ จึงได้สร้างวิหารน้อยครอบไว้

เกาะวาเลนไทน์

     เดิมคือดอยลาน เนื่องจากมีต้นลานเป็นจำนวนมาก เมื่อถูกน้ำท่วมก็ตายลง ปัจจุบันคงเหลืออยู่บ้างประปราย มักมีนักท่องเที่ยวมาเป็นประจำ เพราะมีหาดทรายขาวในช่วงน้ำลดจะสวยงามมาก สามารถลงเล่นน้ำได้ ช่วงหลังได้มีศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (ทศท) ได้มาช่วงวันวาเลนไทน์ จึงได้ขนานนามว่า"เกาะวาเลนไทน์" และคณะอื่น ๆ อย่างเช่น คณะของคุณดำรงค์ พุฒตาล ก็ได้มาเยี่ยมชม และได้นำกลับไปลงตีพิมพ์ในหนังสือคู่สร้างคู่สม จึงทำให้เกาะวาเลนไทน์เป็นชื่อเรียกติดปากผู้คนมาทุกวันนี้ และมักมาพักค้างแรมกันมากขึ้น 

วัดดอนแก้ว

     "พระพุทธรูปหินอ่อน" วัดดอนแก้ว อ.แม่ระมาด จ.ตาก เป็นพระพุทธรูปหินอ่อน ปางมารวิชัย แกะสลักด้วยหินอ่อน ขนาดหน้าตักกว้าง 1.30 เมตร สูงจากพระแท่นฐานถึงรัศมี 1.60 เมตร ศิลปะแบบพม่า 
เป็นพระพุทธรูปหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งได้อัญเชิญมาจากประเทศพม่าเมื่อเดือนเมษายน พุทธศักราช 2546 นับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวจังหวัดตาก และชาวจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงชาวพม่าให้ความเลื่อมใสศรัทธา ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดดอนแก้ว 

วัดสีตลาราม

     วัดสีตลารามเป็นวัดเก่า มีบรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่มากมายเป็นวัดที่มีกุฏิพระ และโบสถ์สร้างตามศิลปะยุโรป แม้แต่อาคารเรือนไม้เก่าแก่ในวัดก็เช่นกัน ต่อมาพระอุโบสถถูกไฟไหม้จึงสร้างขึ้นใหม่ หน้าอุโบสถมีวิหารคตสร้างด้วยไม้แกะสลักลวดลายภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยา

ตลาดริมเมย

     เป็นชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมยในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตรงข้ามกับอำเภอเมียวดีของสหภาพพม่า เป็นตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมืองมากมายทั้งของไทย และสหภาพพม่า เช่น  หน่อไม้แห้ง ปลาแห้ง ปลาหัวยุ่ง เห็ดหอม ถั่ว เครื่องหนัง ผ้าซาติน ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นตลาดการค้าอัญมณี เช่น หยก ทับทิม และ พลอยสีที่มาจากสหภาพพม่า การเดินทาง สามารถขึ้นรถสองแถวจากตลาดอำเภอแม่สอดไปตลาดริมเมยทุกวัน
ตลาดมูเซอ

     ร้านขายผลิตผลของชาวไทยภูเขา ตั้งอยู่ริมทางสายตาก-แม่สอด (ทางหลวง ๑๐๕ ) บริเวณกิโลเมตรที่ ๒๙ ผลิตผลที่ชาวไทยภูเขานำมาขายได้แก่ พืชผลต่าง ๆ ที่เพราะปลูกได้ จะเริ่มขายตั้งแต่เช้าถึงเวลาบ่าย

ตรอกบ้านจีน

     "ตรอกบ้านจีน" ตั้งอยู่ที่ถนนตากสิน ใกล้วัดสีตลาราม ตำบลระแหง เป็นชุมชนการค้าขายที่รุ่งเรืองมากในอดีต โดยมีชาวจีนชื่อ "จีนเต็ง" ซึ่งอพยพเข้ามาอยู่ กรุงเทพฯ มาทำการค้าขายไปถึงเชียงใหม่ และได้ขยายกิจการลงมาถึงเมืองตาก ปัจจุบันบ้านจีนจึงเหลือแต่บ้านเก่าๆ ซึ่งยังคงลักษณะของสถาปัตยกรรมเดิมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ เหมาะสำหรับเดินทางเที่ยวชมสภาพบ้านเรือนโดยรอบและวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชุมชนตรอกบ้านจีน

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

     ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลแม่สอด สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2545 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ครั้นเมื่อพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแกลง ประเทศสหภาพเมียนมาร์ โดยเสด็จผ่านด่านแม่ละเมา อ.แม่สอดเป็นแห่งแรก

พระธาตุหินกิ่ว


            ตั้งอยุ่ที่บ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 5 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก  วัดพระธาตุหินกิ่วดอยดินจี่มีพระธาตุประดิษฐานอยู่ในสถูปเจดีย์ชาวบ้านเรียกว่า "พญาล่อง" ตั้งอยู่บนภูเขา ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมอญขนาดเล็ก สร้างไว้บนก้อนหินด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นความมหัศจรรย์จากธรรมชาติ  ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนชะง่อนผากิ่วคอดเหมือนจะขาดออกจากกัน ชาวบ้านเรียกหินมหัศจรรย์นี้ว่า "เจดีย์หินพระอินทร์แขวน" สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 7 อย่าง ๑. พระพุทธรูปพระพักตร์งามภายในถ้ำฆ้องถ้ำกลอง  ๒. พระธาตุหินกิ่ว (พระธาตุหินพระอินทร์แขวน)  ๓. เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ๔. รอยเท้าพระอรหันต์ หรือรอยเท้าคนมีบุญ  ๕. พระพุทธรูปปางลีลา  ๖. เมืองลับแล  ๗. เรือโบราณ 200 ปี

วัดโพธิคุณ

     อุโบสถและศาลาการเปรียญเป็นสถาปัตยกรรมซึ่งมีศิลปะงดงาม  พร้อมทั้งจัดอาณาบริเวณอันเป็นพุทธสถานไว้อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ  เป็นดังการเนรมิตของพระวิษณุ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ดอยมูเซอ

     ตั้งอยู่หมู่บ้านมูเซอ เลขที่ 65 หมู่ 6 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตลอดเส้นทางเข้าไปยังศูนย์วิจัยจะมีทิวสนสีเขียวปลูกเป็นทิวยาวเกือบตลอดทาง ด้านในศูนย์วิจัย ฯ มีเรือนรับรองสำหรับการสัมนา หรือตั้งแคมป์เพื่อสัมผัสอากาศหนาว หรือท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์ และยังมีโรงกล้วยไม้ และโรงปลูกต้นกาแฟอีกด้วย 

ดอยพาวี

     ดอยพาวี หรือ ดอยพะวี มีความสูง 1,920 เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งสูงและมีทัศนียภาพที่งดงามกว่าดอยมะม่วงสามหมื่นที่มีน้ำตกเปโต๊ะลอซูเป็นจุดขาย “ดอยพาวี” โดดเด่นด้วยทิวทัศน์สันเขา ยอดดอยแหลม พืชพันธุ์ที่แปลกหายาก พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงฤๅษี ที่นับวันยิ่งหาดูได้ยากเช่นกัน การเดินเท้ามายังยอดดอยแห่งนี้ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ถือว่ากำลังพอเหมาะ ถ้ามาหน้าหนาวรับรองยิ่งฟิน

กาดนั่งยอง คล้องย่าม ถนนคนเดินริมแม่น้ำปิงเมืองตาก

     นับเป็นถนนคนเดินแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นในตัวเมืองตาก ท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำปิงตลอดความยาวหลายร้อยเมตรรวมอาหารคาวหวาน ของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก มากมายหลากหลายให้เลือกช้อปยามเย็น บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก บรรยากาศดีอย่าบอกใคร อาหารการกินมากมายหลายรายการคิดค้นกันขึ้นมาให้แปลกแหวกแนวไม่เหมือนที่อื่น เป็นเมนูใหม่ รูปแบบใหม่ ถูกใจนักชิมทั้งชาวไทยและต่างชาติ เปิดให้เลือกช้อปทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ไม่ไกลจากศาลพระเจ้าตากสินมหาราช
อ้างอิง : th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดตาก

                     www.tak.go.th

                     http://www.painaidii.com/

                     http://www.dnp.go.th

                     http://travel.kapook.com

                     http://travel.mthai.com

                     www.touronthai.com

ข้าวเม่า ข้าวฟ่าง ตาก

ข้อมูล : ข้าวเม่า ข้าวฟ่างร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอย่างมากในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยร้านมีความสวยงามสร้างได้โดดเด่นภายใต้การเนรมิตป่าฝนอันอุดมสมบูรณ์ มาสร้างสรรค์ในบรรยากาศป่าในจินตนาการตกแต่งด้วยพรรณไม้นานาชนิด รวมไปถึงน้ำตกขนาดใหญ่ ผสมผสานกับความกลมกลืนของมวลไม้ป่าธรรมชาติได้อย่างลงตัว ให้บรรยากาศร่มรื่นสบาย พรั่งพร้อมด้วยอาหารไทย อาหารพื้นบ้านตามฤดูกาล และ เมนูผักสดอร่อยที่นำมาปรุงแต่งรสชาติอย่างพิถีพิถัน บริการอันเป็นเลิศ เปี่ยมด้วยอัธยาศัยไมตรี สร้างความสุขอันเต็มอิ่มแด่ลูกค้าผู้มาเยือน เชิญสัมผัสบรรยากาศและลิ้มลองอาหารเลิศรสได้ทุกวัน

ที่ตั้ง : 382 หมู่9 ถนนแม่สอด-แม่ระมาด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด ตาก

โทรศัพท์ : 055-532483

เวลาเปิด-ปิด : มื้อกลางวัน : 11.00 น. - 15.00 น. //มื้อเย็น : 17.00 น. - 22.00 น

การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนแม่สอด-แม่ระมาด ตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตรก่อนถึงทางแยกไปอำเภอแม่ระมาด จะเห็นร้านข้าวเม่าข้าวฟ่างอยู่ด้านซ้ายมือ

2. ขนมจีนขยุ้ม ร้านคุณน้อย

ข้อมูล : ขนมจีนขยุ้ม ร้านคุณน้อยร้านอร่อย แบบฉบับสูตรป้าน้อยสไตล์ขนมจีนขยุ้มด้วยมือ ร้านตั้งอยู่บนถนนสายเอเซีย อำเภอแม่สอด จังหวัดหวัดตาก เป็นร้านขายขนมจีน มีน้ำยาให้ได้เลือกลิ้มรสหลายอย่างทั้ง น้ำยากระทิ น้ำยาป่า น้ำพริก น้ำเงี้ยว อีกทั้งยังมีเมนูอาหารตามสั่งอีกมากมาย บรรยากาศในร้านมีให้เลือกนั่งได้หลายโซนไม่ว่าจะโซนโอเพ่นแอร์ และห้องปรับอากาศเย็นสบาย

ที่ตั้ง : 59/9 ถนนสายเอเชีย ซอยร่วมใจ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

โทรศัพท์ : 055-533-916

เวลาเปิด-ปิด : 9.00 - 17.00 น

การเดินทาง : ใช้ถนนสายเอเชีย จากตัวเมืองตาก ให้ตรงไปอำเภอแม่สอด ก่อนถึงร้านให้สังเกตสถานีวิทยุเอเอ็ม

เมนูนี้แนะนำ : ขนมจีน, น้ำยากระทิ, น้ำยาป่า, น้ำเงี้ยว, น้ำพริก, ไก่ทอด

3. ชิดชล ตาก

ข้อมูล : ชิดชล ร้านอร่อยริมน้ำ ร้านบรรยากาศดีน่านั่งสามารถมองเห็นวิวสะพานยาวข้ามแม่น้ำปิงสวยงาม ร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังมีเมนูหลากหลายให้ได้เลือกลิ้มลอง ทุกเมนูล้วนปรุงมาจากเชฟสุดยอดฝีมือ แถมการบริการก็ยังเป็นกันเองจนน่าประทับใจ

ที่ตั้ง : 276/16 ถนนไทยชนะ ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก

โทรศัพท์ : 055-512-366

เวลาเปิด-ปิด : 10.00-22.00น.

การเดินทาง : ใช้ถนนไทยชนะ ตรงไปบริเวณเชิงสะพานกิตติขจร จะเห็นร้านชิดชลอยู่ขวามือ ติดกับแม่น้ำฝั่งในเมือง บนถนนไทยชนะ

เมนูนี้แนะนำ : กระดูกหมูอ่อนผัดพริก, ผักกรูดผัดน้ำมันหอย, ต้มยำปลาคัง, ไก่ทอดหมี่กรอบ

4. ไอยราวดี ตาก

ข้อมูล : ไอยราวดี ร้านอาหารตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง ภายในตกแต่งแบบเล่นระดับ มีที่นั่งให้ลูกค้าเลือกนั่งได้หลากหลายมุม โดยทุกมุมสามารถสัมผัสได้กับบรรยากาศร้านอาหารริมน้ำทั้งสิ้น บริเวณทางเดินเข้าร้านและหน้าร้านร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ช่วงค่ำภายในร้านจะดูโรแมนติกด้วยแสงสีจากโคมไฟ

ที่ตั้ง : หมู่ 7 4/4 ตำบล ป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัด ตาก 63000

โทรศัพท์ : 055-558-013

เวลาเปิด-ปิด : 17.00-22.00น.

การเดินทาง : จากตัวเมืองตาก ตรงมาทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ข้ามสะพานมาประมาณ 100 เมตรให้เลี้ยวขวา ประมาณ 1 กิโลเมตร เข้าถนนเจดีย์ยุทธหัตถี ร้านอาหารไอยราวดีอยู่ด้านขวามือ ติดแม่น้ำปิง

เมนูแนะนำ : ขาหมูไอยราวดี, ไส้กรอกรวม, สเต็กหมูจิ้มแจ่ว, ต้มยำปลาเก๋า, ปลาทับทิมทอด

5. บ้านเคียงน้ำ ตาก

ข้อมูล : บ้านเคียงน้ำ ร้านอาหารบรรยากาศร่มรื่นสดชื่นท่ามกลางธรรมชาติทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเข้ามาทานอาหารที่ร้าน โดดเด่นด้วยเรื่องรสชาติที่พิถีพิถันในการปรุง ใช้วัถุดิบชั้นดี ที่สำคัญราคาประหยัด

ที่ตั้ง : ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 1 (ตาก) - เจดีย์ยุทธหัตถี ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก ตาก 63000

โทรศัพท์ : 0-5589-4069

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

การเดินทาง : ถึงตัวเมืองตากใช้ถนนข้ามสะพานกิตติขจรตรงเข้าไปประมาณ 200 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายจากนั้นจะมีป้ายบอกตลอดทาง ร้านอาหารบ้านเคียงน้ำจะตั้งอยู่ฝั่งขวามือติดกับแม่น้ำปิง

เมนูนี้แนะนำ : เมนูอร่อยหลากหลายทำตามสั่ง

6. สวนอาหารกวางตุ้ง ตาก

ข้อมูล : สวนอาหารกวางตุ้ง เปิดมาแล้วมากกว่า 30 ปี ในปัจจุบันตกแต่งร้านบรรยากาศสไตล์เหมือนได้มาเยือนเมืองจีน สัมผัสบรรยากาศเมืองจีนได้ที่นี่ที่เดียว ร้านใหญ่ที่จอดรถกว้างขวาง สามารถรองรับนักท่องเที่ยว และทัวร์ได้เป็นจำนวนมาก ภายในร้านมีทั้งหมด 40 กว่าโต๊ะ มีห้องVIP แบบ12ท่านโต๊ะอาหารหมุนได้ มีห้องจัดงานเลี้ยง งานแต่งงาน จำนวน 30-35โต๊ะ การบริการแสนประทับใจ อาหารสะอาดถูกหลักอนามัยคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี และห้องครัวใหญ่ที่สุดในแม่สอด

ที่ตั้ง : 43/11 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

โทรศัพท์ : 055-532-030, 055-533-179

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน

การเดินทาง : ใช้ถนนศรีพานิช ตรงมาเรื่อยๆ จะพบซอยของโรงแรมพรเทพ เลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยจะพบร้านอาหารกวางตุ้งอยู่ด้านซ้ายมือ

เมนูนี้แนะนำ : ปลาเมยนึ่งซีอิ้ว , พริกหยวกยัดไส้, สาหร่ายห่อกุ้งทอด, แพะตุ๋นน้ำแดง , กุ้งผัดซอส xo

7. พรชัย ตาก

ข้อมูล : ร้านพรชัย สาขา 2 ร้านอร่อยเด็ดเจ้าดังตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมย ภายในร้านบรรยากาศดี ตกแต่งเรียบง่าย ให้บริการแบบเป็นกันเอง ด้วยความที่เปิดมานานจนเป็นที่รู้จัก ไม่ว่านักท่องเที่ยวจากไหนเป็นต้องแวะที่นี่ทุกรายไป

ที่ตั้ง : 310 ถนนริมเมย ท่าสายลวด แม่สอด ตาก 63110

โทรศัพท์ : 055-563-008

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน

การเดินทาง : ใช้ถนนริมเมย ร้านอาหารพรชัยสาขาริมเมย สังเกตุร้านตั้งอยู่ติดกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เมนูนี้แนะนำ : หลากหลายเมนูตามสั่ง

8. ครัวชิดวนา ตาก

ข้อมูล : ครัวชิดวนา ร้านหมูกระทะเจ้าดังของอำเภอแม่สอด โดดเด่นด้วยเมนูปิ้งย่างสไตล์หมูกระทะ หลากหลายเมนูปิ้งย่างไม่ว่าจะบรรดาเนื้อหมูต่างๆ เมนูซีฟู้ดสุดพิเศษ ทุกอย่างสดใหม่คุณภาพดี พร้อมน้ำจิ้มสดใหม่รสชาติสูตรเด็ดไม่เหมือนใคร ร้านโปร่งโล่งสบาย ตกแต่งเรียบง่าย เน้นการบริการแบบเป็นกันเอง

ที่ตั้ง : 142 ถนนชิดวนา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โทรศัพท์ : 055-532-614

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน

การเดินทาง : ใช้ถนนชิดวนาตรงไป สังเกตร้านตั้งอยู่ ตรงข้ามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด

เมนูนี้แนะนำ : หมูกระทะ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

9. ศุภาแหนมเนือง ตาก

ข้อมูล : ศุภาแหนมเนือง ร้านอาหารเวียดนามสุดอร่อย ที่ให้คุณได้อิ่มอร่อยกับอาหารคุณภาพหลากหลายรสชาติดีทั้งไทย เวียดนาม บรรยากาศดี ที่ศุภาแหนมเนือง สนุกสนานกับคาราโอเกะสุดมันส์ มีทั้งห้องรวมและห้อง VIP ราคาไม่แพง มีที่ให้เลือกนั่งได้หลายโซน การบริการดี่เยี่ยมจนน่าประทับใจ

ที่ตั้ง : 171/1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

โทรศัพท์ : 055-541-266 , 091-838-8935

เวลาเปิด-ปิด : 9:30 - 20:00น.

การเดินทาง : ใช้ถนนตรงไปทางตำบลไม้งาม

เมนูนี้แนะนำ : แหนมเนือง, หมูยอเอ็นแก้ว, เบื้องญวน

10. นฤมลแหนมเนือง ตาก

ข้อมูล : นฤมลแหนมเนือง ร้านอาหารเวียดนาม จังหวัดตาก ได้รับเกียรติบัตรของสำนักงานสาธารณสุขออกให้โดยกระทรวงสาธารณสุข (Clean Food Good Taste) บรรยากาศเย็นสบายติดแม่น้ำปิง มีเมนูอาหารเวียดนามหลากหลายให้เลือกชิม ทุกเมนู ใหม่ สด สะอาด

ที่ตั้ง : 220/1 ถนนไทยชนะ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

โทรศัพท์ : 055-515-134

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน 10.30 - 14.30 น.

การเดินทาง : ใช้ถนนไทยชนะตรงเข้าไปทางเข้าตำบลระแหง

เมนูนี้แนะนำ : กระดูกอ่อนสาวญวณ, กุ้งพันอ้อย,ไก่ทอดเกลือ, และข้าวคลุกแหนม

  อ้างอิง : http://www.painaidii.com/

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นรูปโปรไฟล์ :