กลยุทธ์สู่นัก HR ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ (Functional Expert)

อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ 16 May 2016 11:49:27
     
remove_red_eye
view
insert_comment
comment          งานทรัพยากรบุคคล ถือเป็นงานที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อการสอดรับนโยบายองค์กร ผู้ที่ทำงานด้านสายงานทรัพยากรบุคคล ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Functional Expert) และมีทักษะเฉพาะทาง ในการทำงาน ด้วยความเข้าใจ ยืดหยุ่น มีการปรับตัวได้ดี ในทุกสภาพการณ์
          ดังนั้น งานบริหารงานบุคคลจึงถือเป็นงาน ที่วัดฝีมือความสามารถ สำหรับนักบริหารบุคคลมืออาชีพ งานบริหารบุคคลถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรและมีบทบาทเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์วางยุทธ์ศาสตร์(Strategic Partner) ให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ
ซึ่ง ผู้บริหารงานด้านบุคคล ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีและมีเจตจำนงทางยุทธศาสตร์ (Strategic Intent) สามารถบริหารจัดการงาน ให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้
          อาชีพด้านบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมีความตื่นตัว ในการเพิ่มขีดศักยภาพ รวมทั้ง แนวคิดการจัดตั้งสภาวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคล
          การเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถแสดงบทบาทการเป็น บทบาท“ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล” ได้ 2 ระดับ คือ
          ระดับที่ 1 คือบทบาทในการช่วยปรับรื้อโครงสร้างและกระบวนการบริหาร (Reengineering of Business Process) นั่นหมายถึง การปรับเปลี่ยน โครงสร้างทั้งหมดในองค์กร สายงานบริหาร สายงานเทคนิค สายงานการผลิต หรือแม้แต่การปรับลด เพิ่มบุคลากร ที่ส่วนงานล้วนต้องมีข้อมูลการรับเข้างาน การประเมินผลปฏิบัติงาน รายงานการปรับลดขั้นงาน เป็นต้น
          ข้อมูลต่างๆมีการเชื่อมโยง มาจากส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งสิ้น ผู้ดำรงตำแหน่งด้านบริหารบุคลากร จึงมีความเข้าใจปัญหาและรับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร ขององค์กรที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี สามารถเป็นส่วนสำคัญ ในการรื้อโครงสร้างและกำหนดวางยุทธศาสตร์องค์กร ได้ดี แต่โดยภาพรวมในปัจจุบัน พบว่า การทำการปรับรื้อโครงสร้างองค์กร งานการบริหารบุคคลเป็นเพียงแหล่งข้อมูลให้ฝ่ายบริหารสอบถาม เท่านั้น มิได้นำส่วนงานดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดยุทธศาสตร์
          มองในอีกมุมหนึ่ง ก็คือ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์น้อยมาก บางองค์กร ใช้งานด้านบุคคลเพื่อทำการรับสมัครบุคคลเข้างานและจ่ายเงินเดือน เพียงอย่างเดียว ไม่เห็นความสำคัญ ของการเชื่อมโยงการบริหารงานบุคคลต่อการเพิ่มผลกำไรขององค์กร ยิ่งไปกว่านั้น บางองค์กรลดส่วนงานบุคคลเหลือเพียงงานธุรการ ซึ่งหากศึกษางาน รายละเอียดการพัฒนางาน หน่วยงานทรัพยากรบุคคล คือ หัวใจหลักของกลไกการขับเคลื่อนองค์กรให้สร้างผลผลิตและผลกำไรสูงสุด อยู่ที่กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
          ระดับที่ 2 คือ บทบาทในการบริหารกระบวนการ(HR Process)และสร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กร (HR reliability ) ซึ่ง ส่วนงานด้านทรัพยากรบุคคล ถือเป็นส่วนงานที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม(Add Value) ให้แก่องค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถมองหาทางเลือกที่เหมาะสม ในการปรับลด เพิ่ม หรือพัฒนาองค์กรได้ อย่างมีแบบแผน แต่นั่น ขึ้นอยู่กับตัวผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ที่จะนำเทคนิคหรือวิธีการใดในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning Organization) มีคุณภาพทั้งตัวองค์กรและตัวบุคลากร มิใช่ใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามแบบแม่แบบ โดยขาดการติดตาม
          แนวทางในระดับที่ 2 นี้ ถือเป็น การบริหารงานที่ช่วยส่งเสริมทั้งตัวระบบงาน ตัวบุคลากร และเป็นการวางรากฐานองค์กรสู่องค์กรที่มีประสิทธภาพและประสิทธิผล
          ศาตราจารย์ Arthur Yeung แห่งมหาวิทยาลัย มิชิแกน ได้วางแนวทางการปรับกระบนการด้านบริหารงานบุคคล เป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
          1. ระบุกระบวนการเป้าหมายงาน :
เช่น กำหนด KPIS ,Competency ที่ต้องทำ
          2. กำหนดและประเมินสถานภาพปัจจุบัน(As is Model) :
เช่น ประเมินวิเคราะห์แต่ละด้าน อาจเป็นรูปแบบ SWOT Analysis,Servey
          3. ท้าทายสมมุติฐานเก่า เกี่ยวกับกระบวนการงาน ดังกล่าว :
เช่น มีการกำหนดสมมุติฐานที่เกิดขึ้นและหาแนวทางที่หลากหลาย ในการปฏิบัติ
          4. พัฒนาตัวแบบที่ต้องการให้เกิดขึ้น (Should be Model):
เช่น ควรวางต้นแบบ โครงการจัดทำอย่างมีแบบแผน ที่คำนึงถึงหลัก Policy ,TRM,Marketing
          5. นำไปสู่การปฏิบัติ การขยายผล และทำการตลาด :
มีการนำไปดำเนินงานจริง (Implementation) แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนดไว้
          6. การวัดผลความสำเร็จทางธุรกิจ:
โดยกำหนดการชี้วัดตาม ข้อ 1 และมีการติดตามผลต่อเนื่อง
          ทั้งนี้ ทั้งนั้นมืออาชีพนักบริหารด้านงานบุคคล ต้องไม่ลืมหน้าที่สำคัญประการหนึ่งคือ “การลดต้นทุนและสร้างคุณค่าให้องค์กร” อย่างต่อเนื่อง จึงจักถือว่า เป็นนักบริหารงานบุคคลผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพ อย่างแท้จริง ซึ่งหากท่านผู้อ่านทุกท่านที่เป็นทั้งผู้บริหารองค์กรและนักบริหารงานด้านบุคคล ได้นำหลักการในบทนี้ไปใช้ เชื่อแน่ว่า ท่านจะเป็นและพบ “เพชรแท้” ในองค์กร

ขอบคุณข้อมูลและภาพ
www.uss-ar.com
HR Professional  

local_offer :  บทความ  ความรู้  HR   
ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นรูปโปรไฟล์ :อารแ 16 May 2016 12:03:19 223.24.51.xxx
ขอบคุณความรู้ดีดีนะครับอบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กรอบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร
admin 25 May 2016 19:11:55 27.55.47.xxx
ขอบคุณครับ "HR เป็นหัวใจหลักขององค์กร" .. ประโยคนี้ ผมยืม ที่ อ.วีย์รฎา ท่านบรรยายมา อีกที อบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กรอบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กรอบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร
erurgessormanok 22 Apr 2020 01:14:35 195.154.183.xxx
slots games [url=http://casinorealmoneysoe.com/ ]free casino games online [/url] casino bonus codes online slot games
Dreacililleno 25 Apr 2020 00:04:21 62.210.202.xxx
http://onlinecasinosw.com/ online slot games [url=http://onlinecasinosw.com/ ]free casino games [/url] free slots
erurgessormanok 04 May 2020 22:19:53 195.154.183.xxx
gold fish casino slots casino game free slots games
Dreacililleno 05 May 2020 17:22:26 62.210.202.xxx
casino bonus codes online gambling online slots
Dreacililleno 09 May 2020 17:46:48 62.210.202.xxx
play slots [url=http://onlinecasinofbk.com/ ]gold fish casino slots [/url] casino blackjack casino bonus codes
Dreacililleno 13 May 2020 02:52:38 62.210.202.xxx
big fish casino http://onlinecasinofbk.com/ online slots vegas slots online casino real money
Dreacililleno 14 May 2020 03:32:06 62.210.202.xxx
cbd vape http://cbdoilusd.com/ cbd products cbd store hemp cbd
Dreacililleno 14 May 2020 08:59:36 62.210.202.xxx
hemp cbd oil http://cbdoilusd.com/ hemp cbd hemp oil for pain cbd oil store
Dreacililleno 14 May 2020 14:50:09 62.210.202.xxx
hemp oil cbd cbd oils
Dreacililleno 14 May 2020 20:56:37 62.210.202.xxx
best cbd oil [url=http://cbdoilusd.com/ ]cbd oils [/url] pure cbd oil cdb oils best cbd oil
Dreacililleno 15 May 2020 03:27:29 62.210.202.xxx
cbd for sale cbd oil store cbd products buy cbd oil
Dreacililleno 15 May 2020 10:29:08 62.210.202.xxx
buy cbd hemp cbd cbd oil benefits cbd oil store [url=http://cbdoilusd.com/ ]pure cbd oil [/url]
Dreacililleno 18 May 2020 13:45:39 62.210.202.xxx
http://cbdoilglk.com/ cdb oils [url=http://cbdoilglk.com/ ]pure cbd oil [/url] cbd oil at walmart
Dreacililleno 19 May 2020 00:30:47 62.210.202.xxx
buy cbd cbd gummies walmart cbd medic cbd oil benefits
Dreacililleno 19 May 2020 07:11:26 62.210.202.xxx
cbd oils buy cbd oil cbd oil for sale
Dreacililleno 19 May 2020 13:53:19 62.210.202.xxx
cbd pills hemp cbd cbd for dogs buy cbd oil online
Dreacililleno 19 May 2020 20:31:07 62.210.202.xxx
cbd drops http://buycbdoilwalm.com/ cbd pure cbd hemp buy cbd oil
Dreacililleno 20 May 2020 09:42:49 62.210.202.xxx
hemp oil for pain cbd drops hemp oil cbd oil store
Dreacililleno 20 May 2020 16:31:27 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ pure cbd oil [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cbd oil benefits [/url] buy hemp oil
Dreacililleno 20 May 2020 23:21:39 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ cbd near me [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]hemp cbd [/url] cbd for dogs
Dreacililleno 21 May 2020 05:56:03 62.210.202.xxx
cbd cream cbd products cbd hemp
Dreacililleno 21 May 2020 12:47:34 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ buy cbd cannabis oil buy cbd oil hemp oil for pain
Dreacililleno 21 May 2020 23:33:14 62.210.202.xxx
http://buycbdoilonline.us.com/ cbd gummies walmart cbd tinctures cbd oil for sale cbd
erurgessormanok 21 May 2020 23:56:10 195.154.183.xxx
buy cbd oil [url=http://cbdoilrx.us.com/ ]cdb oils [/url] cbd store hemp oil for pain
erurgessormanok 22 May 2020 06:48:49 195.154.183.xxx
http://cbdoilrx.us.com/ best cbd oil [url=http://cbdoilrx.us.com/ ]cbd oil online [/url] hemp cbd
Dreacililleno 22 May 2020 12:28:33 62.210.202.xxx
http://buycbdoilonline.us.com/ hemp oil pure cbd oil cbd oil cbd pure