จัดปฐมนิเทศใช้เกมและกิจกรรมอะไรดี

อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ 21 Jun 2016 17:03:17
     
remove_red_eye
view
insert_comment
comment


          การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ฝ่ายจัดกิจกรรมย่อมประเมินงบประมาณที่เกิดขึ้น ผลดี ผลเสียในการจัดแต่ละครั้ง ไม่ต่างไปจากการประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งในองค์กร การปฐมนิเทศถือเป็นแผนสำคัญในการปลุกพลังบุคลากรใหม่ ให้มีความตื่นตัว มีความรู้พื้นฐาน ก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง รวมทั้งช่วยส่งเสริมกำลังใจในการทำงาน
          หากผู้รับผิดชอบในการOrientation มีการประเมินผลกิจกรรมแต่ละครั้ง มีการติดตาม (Follow up) พนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ทราบถึงแต่ละขั้นของการทำงานพนักงานใหม่ ทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานหรือร่วมงาน
          หลายกลุ่มที่ทำงานด้านการปฐมนิเทศ มักมองการจัดตารางอบรมพนักงานใหม่เป็นหน้าที่งาน ต้องมีการอบรมทุกครั้ง มีหัวข้อการอบรมตามที่เคยมีมา แต่ไม่มีการปรับเปลี่ยน อิงตามนโยบาย เศรษฐกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ทำให้การจัดแต่ละครั้งมีรูปแบบเดิมๆ ลักษณะการบรรยาย
          ซึ่งผู้เขียนได้แนะนำ วิธีการ Orientation แบบ 1 3 5 1 ไปแล้วในบทก่อนหน้านี้ สามารถนำมาพัฒนา แต่งเติมให้เหมาะสมกับรูปแบบงาน รูปแบบองค์กร โดยเน้นผู้เข้ารับการปฐมนิเทศให้มีการกิจกรรมแบบลงมือทำ โดยผู้จัดกิจกรรมมีการติดตามผล P D C A หลังจบกิจกรรมไปแล้วอย่างต่อเนื่อง
          ไม่กำหนดระยะเวลา ขึ้นอยู่กับ การตีกรอบความจำเป็นที่ผู้จัดเห็นควร เช่น ติดตามรายสัปดาห์ รายเดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน จนกระทั่งครบปี เป็นต้น
กิจกรรมที่ควรเลือกใช้ในการจัดปฐมนิเทศ ควรมีเกมและกิจกรรมพัฒนาทีมงาน เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อช่วยปลุกพลังการทำงาน สู่ความเป็นทีมเวิร์ก ในอนาคต
วันนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถนำมาใช้ในการปฐมนิเทศได้ 1 กิจกรรม

          กิจกรรม “คลิปเป็นห่วง” 


ประโยชน์ 

          เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม เสริมความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสามัคคีในทีม เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

อุปกรณ์ 

          คลิปหนีบกระดาษคนละ 2 ตัว
          กระดาษขาวสี่เหลี่ยม
          ปากกาเขียนชื่อ 

แบ่งทีม 

          3-5 ทีม เท่าๆกัน ทีมละ5-10 คน 

จำกัดเวลา 

         5 นาที 

สถานที่ 

         ที่โล่งหรือห้องประชุม ตามขนาดสมาชิก วิธีเล่น
         1. แบ่งสมาชิกให้เท่ากันทุกทีม โดยสมาชิกที่เหลือคอยช่วยเชียร์ให้กำลังใจ
         2. แต่ละทีมยืนเรียงแถว แจกคลิปหนีบกระดาษคนละ 2 ตัวและกระดาษขาวขนาด 3x3 นิ้วคนละ 1 แผ่น ให้เขียนชื่อเล่นตนเองไว้ในกระดาษ
         3.เมื่อได้รับสัญญาณนกหวีด ให้คนแรกในทีมเริ่มร้อยคลิปแต่ละคนต่อกันให้เป็นห่วงโซ่ จนถึงคนสุดท้ายของทีม ให้ยาวที่สุด
         4.โดยมีข้อแม้ว่า จะต้องมีกระดาษที่เขียนชื่อเล่นของแต่ละคนอยู่ในห่วงโซ่นั้นด้วยทุกแผ่น (ห้ามกระดาษขาด) แต่ไม่ระบุว่าต้องร้อยกระดาษอย่างไร
         5.ทีมใดร้อยเสร็จก่อน ให้ยกมือขึ้นพร้อมพูด “คลิปเป็นห่วงแล้ว”
         6. ทีมที่ชนะคือทีมที่ร้อยคลิปเป็นห่วงโซ่ได้สมบูรณ์แบบและยาวที่สุด
         7.กรรมการใช้ไม้บรรทัดหรือตลัปเมตรวัดและบันทึกลงกระดาน
         8.มอบรางวัลผู้ชนะ 

ผลลัพธ์จากกิจกรรม 

          กิจกรรมนี้ทำให้เพื่อนที่คอยเชียร์ช่วยลุ้น ถือเป็นการกระตุ้นให้กำลังใจ อีกทั้งส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ทำให้ผู้เล่นเกมมีความสนุกสนาน รู้จักกันมากขึ้น ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร สามารถเก็บคลิปไว้จัดครั้งต่อไปหรือนำไปใช้หนีบกระดาษได้ดังเดิม 

ประยุกต์กิจกรรม 

          สามารถประยุกต์การใช้คลิปเปลี่ยนเป็นยางวง หรือเปลี่ยนกระดาษได้ตามความเหมาะสม จำนวนผู้เล่นยิ่งมาก ยิ่งทำให้เพิ่มความสนุกสนาน แต่ไม่ควรเกินกลุ่มละ 20 คน

คำถามชวนคิด
กรณีพนักงานใหม่ จำนวน 3 -10 คน ควรจัดเกมหรือกิจกรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด ?

……………………………………………………………………………………

ขอบคุณภาพจาก
www.Parents.com
www.123rf.com 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นรูปโปรไฟล์ :