วิธีทำแผนภูมิก้างปลา(FISH-BONE DIAGRAM)

อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ 14 Sep 2016 18:34:49
     
remove_red_eye
view
insert_comment
comment


          การค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเราไม่อาจคาดคะเนได้นั้น อาจมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการค้นหาที่ดีที่สุดคือการระดมแนวคิดจากกลุ่มผู้ร่วมทำงานจริง เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดขึ้น ณ จุดนั้น เพื่อหาวิธีหรือเครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่พบ ซึ่งหลักการเขียนแผนภูมิก้างปลานั้น ได้รับการพัฒนาครั้งแรกปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ในบางครั้งเรียกแผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) 

          ตัวอย่าง “ โรงงานทอผ้าไหมแห่งหนึ่ง พบว่า พนักงานในสายการทอขึ้นลายผ้าไหม แต่ละคนมีระยะเวลาการทอเร็วช้าต่างกันมาก อายุงานเทียบเท่ากัน แต่ละเดือนมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากตัวไหมไม่เท่ากันแตกต่างไปตามฤดูกาล ในฤดูร้อนตัวไหมมีจำนวนน้อย ในฤดูหนาวไหมมีจำนวนมากขึ้น 

          ดังนั้น วิธีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นควรแยกปัญหาเป็นข้อๆ เช่น 1.ปัญหาพนักงานทอผ้าเร็วช้าต่างกัน 2.ปัญหาตัวไหมมีจำนวนน้อยในฤดูร้อน นำแต่ละข้อมาหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้คบถ้วนและดำเนินการหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อ 2 ต่อไป “
         การทำแผนภูมิก้างปลา ช่วยให้ค้นหาหลายๆปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และรวบรวมนำข้อมูลมาหาวิธีแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม  


         แต่การทำแผนผังหรือแผนที่ความคิด(Mind Mapping) เป็นการจัดระเบียบความคิด ที่กระจัดกระจายแนวคิดที่เกี่ยวข้องให้เป็นระเบียบหนึ่งเดียว เป็นเครื่องมือด้านรวบรวมความคิดที่ได้รับการออกแบบ โดยเลียนแบบการทำงานของสมอง คิดค้นโดยชาวอังกฤษ ชื่อ โทนี บูซาน


         ในกรณี ต้องการวิเคราะห์หาสาเหตุ (Cause) ของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงนิยมใช้หลักการค้นหาแบบ ทำแผนภูมิก้างปลา (Fish-Bone Diagram) หรือบางตำราเรียก แผนผังก้างปลา เหมาะสมที่สุด 

         ส่วนปัญหาหรือผลลัพธ์ (Problem or Effect) จะแสดงอยู่ที่หัวปลา 
         ส่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกย่อยออกได้อีกเป็น
          ปัจจัย (Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาจะเขียนไว้ที่ก้างหลักของตัวปลา
          สาเหตุหลัก จะเขียนไว้ต่อปัจจัยในก้างหลักแต่ละก้าง
          สาเหตุย่อย จะเขียนไว้ย่อยต่อจากก้างหลัก ซึ่งอาจมีย่อยต่อหลายข้อได้ไม่มีบังคับ
         โดยสาเหตุของปัญหา จะเขียนไว้ในก้างปลาแต่ละก้าง ก้างย่อยเป็นสาเหตุของก้างรองและก้างรองเป็นสาเหตุของก้างหลัก 


วิธีการสร้างแผนภูมิก้างปลา

         สิ่งสำคัญต้องทำ คือ ทำเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม โดยใช้ขั้นตอน 6 ขั้นตอน 

         1. กำหนดประโยคปัญหาที่หัวปลา (ให้ทำการกำหนดในเชิงลบ) ปัญหาละ 1 หัวปลาต่อปลา 1 ตัว
         2. กำหนดกลุ่มปัจจัยนำเข้าที่ทำให้เกิดปัญหานั้นๆ ที่บริเวณก้างปลาหลัก
             (ปัญหาการผลิตใช้หลัก 4 M 1E : Man,Machine,Material,Method,Environment)
             (ปัญหาสินค้า การทำงานใช้หลัก 4P :Place ,Procedure,People,Policy)
             (ปัญหากระบวนการผลิตใช้หลัก 4S :Surrounding, Supplier, System ,Skill)
             (ปัญหาการบริหารใช้ MILK : Management, Information, Leadership, Knowledge)
         3. ระดมสมองหาสาเหตุหลักของปัญหาแต่ละก้างรอง
         4. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุย่อยในแต่ละปัจจัยที่ก้างย่อย
         5. จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุเป็นข้อๆ
         6. เลือกสาเหตุของปัญหา มาทำการแก้ไขปรับปรุงด้วยเครื่องมือ(Tools) การพัฒนาต่างๆ เช่น ไคเซน 5ส   P D C A  ระบบคัมบัง  SOP     ISO  จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน    เป็นต้น 

         ในการทำแผนภูมิก้างปลานั้น ยิ่งระดมแนวคิดหลักแนวคิดย่อย ได้มากเท่าไรยิ่งเป็นผลดีต่อการวิเคราะห์หาเครื่องมือการแก้ปัญหา ในหัวปลานั้นได้ง่ายตรงจุด มากที่สุด
         ดังนั้นผู้เขียนแนะนำว่า การเขียนแผนภูมิก้างปลาจึงเป็นการวิเคราะห์หาเครื่องมือ(Tools)ที่เหมาะสม ในการพัฒนาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน พบข้อบกพร่องหรือข้อแก้ไขได้ดีเยี่ยมทีเดียว ทั้งการทำงานด้านอุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือการทำงานในสำนักงาน
         อย่างไร คุณผู้อ่านลองนำวิธีการไปปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสมกับรูปแบบปัญหา เชื่อแน่ว่า คุณจะสนุกกับการหาปลาที่มีสารอาหาร โปรตีนและโอเมก้าหลากหลาย อย่างแน่นอน !!!! 
.................................................................
ขอบคุณภาพ
 
ปลาสวยๆกลุ่มงอมแงม@Bestrade Precision Limited
www.jackyibizcoach.com
www.mindtools.com 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นรูปโปรไฟล์ :15 Aug 2017 17:54:56 1.46.131.xxx
อบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กรอบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กรอบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร
28 Nov 2017 16:42:48 103.5.25.xxx
เมื่อไรอาจารย์จะเขียนเพิ่มเรื่องอื่นๆอีกครับ รอๆๆๆๆๆอบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กรอบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กรอบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กรอบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กรอบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กรอบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กรอบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร
27 Sep 2018 12:40:23 1.47.132.xxx
เขียนแผนภูมิก้างปลา จะเขียนใส่กระดาษแผ่นเล็ก แผ่นใหญ่ หรือใส่กระดาน ถ่ายรูปเก็บไว้ดูได้ครับ เพราะบางคนคิดว่าต้องใส่กระดาษ Flipchartใหญ่โต
pwfyamor 06 Apr 2020 15:45:53 195.154.183.xxx
goverment viagra fundong for servoce sister slips viagra to brother female viagra pills #ИМЯ? can i take a viagra and any other enhancement at the same time? commercial husband with viagra too much on line viagra and cialis [url=https://viagrnetwork.com/#]online viagra [/url] boys viagra brand name viagra 100mg https://viagrnetwork.com/# - viagra generic
Eleobycle 11 Feb 2020 06:29:29 5.188.84.xxx
Cialis Viagra Levitra Differenze [url=http://buycialisuss.com]cialis[/url] Acheter Du Clomid En Ligne Effets Secondaires Buy Cialis Retin A No Prescription
Franksteme 10 Feb 2020 23:38:50 51.15.15.xxx
circulation herbal remedies [url=http://www.studiomerliniortodonzia.it/cgi-bin/avanafil.htm]studiomerliniortodonzia.it/cgi-bin/avanafil.htm[/url] adhd natural remedies
BillyZok 05 Dec 2019 07:27:00 31.181.106.xxx
Сервис на блюдечке Как бы ни обстояли дела у китайцев сейчас (у разных марок, надо сказать, всё по-разному, и грести всех под одну гребенку давно нельзя), они развиваются. Причем семимильными шагами. И не только в плане дизайна и качества материалов, сборки и комплектующих. Но и в плане сервиса. Многие китайские бренды в России уже отказываются продавать свои машины в мультибрендовых салонах, и выстраивают собственную сеть дилеров. По этому пути пошли Chery, Geely, Haval, GAC. Changan тоже постепенно переходит от мультибрендовых салонов к монобрендовым. Только так можно обеспечить клиентов хорошим уровнем сервиса. К тому же такой вариант демонстрирует всем желание остаться в России всерьез и надолго. А когда кто-то пытается выстроить долгосрочные отношения, обычно он делает все на совесть. Людям важны гарантии. И не только в том плане, что многие китайские бренды дают на машину гарантию 5 лет или 150?000 км. А в том смысле, что компания не развернется и не уйдет через год. Долгосрочные отношения подразумевают не только развитие дилерской сети и сервисных центров, но и доступность запчастей. Это важно для россиян. «Одноразовые» машины Ещё одним фактором является наш российский менталитет. В него зашито, что машина должна быть на века, обязательно с атмосферным мотором и механикой или на крайний случай гидромеханическим автоматом. А ещё должен быть полный привод. Когда мы перестанем так считать, у китайцев дело пойдет в гору. Сейчас люди в России покупают машину с расчетом на то, что могут проездить на ней 10 лет. Тяжелые финансовые времена, старые привычки, множество примеров древних «Тойот» и других японских авто. Во всем развитом мире уже не делают таких машин. Производитель не закладывает высокую прочность и надежность запчастей. И это не только у китайцев — это у всех, чтоб вы понимали. Это побочный эффект развитого капитализма. Если делать надежные неломающиеся машины, они не будут приносить прибыль компаниям. Никто не будет покупать новые машины, никто не будет покупать запчасти, никто не будет обслуживаться у дилеров. При капитализме, где главную роль играет прибыль, такое просто недопустимо. В общем, хотим мы или нет, но нам придется свыкнуться с мыслью, что моторов-миллионников больше не будет, что атмосферники скоро запретят законодательно (они просто не будут вписываться в эконормы), и что роботизированные коробки передач возьмут верх из-за своей экономичности. Китайцы это быстро поняли, потому что их история автопрома складывалась в основном в XXI веке. У европейцев просто не было выбора, так что они тоже смирились. Мы пока держимся, но многих уже не пугают ни роботы, ни турбодвигатели. Спонсоры новостей 4 декабря 2019: [url=http://jogos-de.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sloovo.com/]http://jogos-de.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sloovo.com/[/url] [url=http://futbal24.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sloovo.com/]http://futbal24.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sloovo.com/[/url] [url=http://waterfrontstamptax.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sloovo.com/]http://waterfrontstamptax.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sloovo.com/[/url] [url=http://www.speakmagic.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sloovo.com/]http://www.speakmagic.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sloovo.com/[/url] [url=http://www.g-play.ru/openlink.asp?https://sloovo.com/]http://www.g-play.ru/openlink.asp?https://sloovo.com/[/url] [url=http://continentalfarms.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sloovo.com/]http://continentalfarms.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sloovo.com/[/url]
BillyZok 18 Nov 2019 14:37:34 178.34.60.xxx
Yabilip 18 Sep 2019 22:34:55 37.233.20.xxx
___123___????????????????????(FISH-BONE DIAGRAM) - Oriental Phoenix___123___
erurgessormanok 22 Apr 2020 01:16:41 195.154.183.xxx
play slots online online slot games casino real money slots free [url=http://casinorealmoneysoe.com/ ]online casinos [/url]
Dreacililleno 25 Apr 2020 00:06:41 62.210.202.xxx
http://onlinecasinosw.com/ no deposit casino [url=http://onlinecasinosw.com/ ]best online casinos [/url] gold fish casino slots
erurgessormanok 04 May 2020 08:24:10 195.154.183.xxx
slots for real money online casino bonus best online casinos
erurgessormanok 05 May 2020 16:15:24 195.154.183.xxx
casino play real casino slots slots for real money casino bonus codes [url=http://casinogamespqr.com/ ]slot games [/url]
Dreacililleno 09 May 2020 17:45:22 62.210.202.xxx
http://onlinecasinofbk.com/ slots games free casino games online slot games real money casino
Dreacililleno 13 May 2020 02:54:37 62.210.202.xxx
slots games http://onlinecasinofbk.com/ online casino gambling casino bonus codes free casino games
Dreacililleno 14 May 2020 03:30:52 62.210.202.xxx
cbd oil [url=http://cbdoilusd.com/ ]cbd capsules [/url] cbd oil buy hemp oil
Dreacililleno 14 May 2020 08:59:54 62.210.202.xxx
cbd oil for dogs cbd store hemp cbd cbd gummies [url=http://cbdoilusd.com/ ]cannabis oil [/url]
Dreacililleno 14 May 2020 20:58:36 62.210.202.xxx
cbd pills [url=http://cbdoilusd.com/ ]cbd cream [/url] cbd store cbd store cbd gummies walmart
Dreacililleno 15 May 2020 03:26:34 62.210.202.xxx
http://cbdoilusd.com/ cbd oil for dogs cbd gummies medterra cbd cbd oil online
Dreacililleno 18 May 2020 13:46:12 62.210.202.xxx
http://cbdoilglk.com/ cbd oil store [url=http://cbdoilglk.com/ ]cbd for sale [/url] cbd pure
Dreacililleno 19 May 2020 00:30:31 62.210.202.xxx
cbd for sale cannabis oil cbd near me
Dreacililleno 19 May 2020 07:10:30 62.210.202.xxx
cannabis oil [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cbd oil online [/url] cbd online cbd pure cbd oil at walmart
Dreacililleno 19 May 2020 13:53:29 62.210.202.xxx
cbd oil for sale buy cbd cannabis oil cbd oil for sale [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]buy cbd oil [/url]
Dreacililleno 20 May 2020 03:02:47 62.210.202.xxx
hemp oil for pain cbd oil online hemp oil for pain cbd gummies
Dreacililleno 20 May 2020 09:43:30 62.210.202.xxx
cbd oil benefits hemp cbd cbd online cbd online
Dreacililleno 20 May 2020 16:29:06 62.210.202.xxx
cbd oil for dogs [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cbd gummies walmart [/url] cbd oil for dogs cbd pure cbd for sale
Dreacililleno 20 May 2020 23:22:02 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ cbd capsules [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]buy cbd [/url] cbd pure
Dreacililleno 21 May 2020 05:55:25 62.210.202.xxx
cbd oils hemp oil cbd pills
Dreacililleno 21 May 2020 12:49:35 62.210.202.xxx
cbd hemp cbd medic cbd pure hemp cbd [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]buy cbd [/url]
erurgessormanok 21 May 2020 23:54:34 195.154.183.xxx
cbd oil benefits cbd for dogs cbd
Dreacililleno 22 May 2020 05:56:51 62.210.202.xxx
buy hemp oil cbd oils cbd pills cbd for sale [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]cbd products [/url]
erurgessormanok 22 May 2020 06:49:00 195.154.183.xxx
cbd gummies [url=http://cbdoilrx.us.com/ ]cbd oil store [/url] cbd for dogs hemp oil
Dreacililleno 22 May 2020 12:27:21 62.210.202.xxx
cbd hemp [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]cbd for sale [/url] cbd drops buy cbd oil cbd for sale
Dreacililleno 22 May 2020 18:54:54 62.210.202.xxx
hemp cbd oil http://buycbdoilonline.us.com/ cbd oil online cbd cream cbd oil at walmart
Dreacililleno 23 May 2020 01:21:49 62.210.202.xxx
cbd for sale cbd gummies cbd for sale
saultralOa 26 May 2020 03:31:29 87.237.42.xxx
Что-нибудь знаете про это? Электрическая схема подключения №тепловентиляторов HEATER R. Р’С‹ можете купить тепловентилятор HEATER RРїРѕ выгодной цене, обратившись Рє официальному дилеру компании Sonniger - РћРћРћ "КРАФТ", любым удобным для вас СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј:. Тепловентиляторы heater [url=https://ultrasale.ru/category/teploventilyatory/heater.html]https://ultrasale.ru/category/teploventilyatory/heater.html[/url] . Что можете посоветовать? Р’ Санкт-Петербурге Рё РњРѕСЃРєРІРµ купить электрокотел для отопления частного РґРѕРјР° также можно РІ представительствах компании, контактная информация которых доступна РЅР° сайте. Если вам понадобится профессиональная установка, РјС‹ предоставим соответствующие услуги РїРѕ минимальной цене. Электрические котлы для отопления частного РґРѕРјР°. Электрические котлы [url=https://ultrasale.ru/category/elektricheskie-kotly.html]https://ultrasale.ru/category/elektricheskie-kotly.html[/url] . Благодаря сортировке электрокотлов для отопления частного РґРѕРјР° РїРѕ ценам или функционалу, РІС‹ быстро подберете оптимальную модель, соответствующую бюджету Рё потребительским качествам. Р’ каталоге интернет-магазина РІС‹ найдете РІСЃСЋ необходимую информацию Рѕ каждой конкретной модели, включая подробные описания, фотографии, цены Рё так далее.