Follow Us
facebook  twitter  instagram  youtube   line
ORIENTAL PHOENIX

หลักสูตร พฤติกรรมบริการเป็นเลิศ(Excellent Service Behavior : ESB)

esb

วิทยากร : ทีมวิทยากรจาก Oriental Phoenix


หลักการและเหตุผล

     การบริการ(service)ถือเป็นหัวใจสำคัญของงานพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างความประทับใจ ความอบอุ่นใจแก่ผู้มา รับบริการทั้งลูกค้าภายใน ภายนอกองค์กร กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มญาติมิตร ผู้มาติดต่องานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็น การส่งมอบความน่าไว้วางใจ ความถูกต้อง ความสะดวกรวดเร็ว มีบุคลิกภาพ การสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจวัฒนธรรมของ แต่ละเชื้อชาติ รวมทั้งมีภาพลักษณ์ผู้นำนักบริการมืออาชีพเหมาะสมกับวิชาชีพ

     หลักสูตรพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ(ESB)ถือเป็นหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์แบบในการฝึกอบรมแก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานทุกระดับในองค์กร(Front &Back office)ที่ต้องประสานงาน ร่วมกันหรือติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการโดยตรง เพื่อความเข้าใจตรงกัน มีภาพลักษณ์ผู้นำนักบริการมืออาชีพ เน้น บรรยากาศการฝึกอบรมแบบ Learning by Doing วิเคราะห์กรณีศึกษา พร้อมworkshop ท้าทายความสามารถ สาระสำคัญในการฝึกอบรมสามารถนำไปต่ออยอดพัฒนาโครงการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(CQI) โครงการ ชุมชนนักปฏิบัติ(COP) สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)หรือระบบบริหารผลงาน(PMS)เพื่อพัฒนาส่วนงาน แผนกงาน พัฒนาระบบสมรรถนะความสามารถ(Competency) พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่ คุณธรรมและจรรยาบรรณ

     ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมช่วยปรับทัศนคติ(Attitude) ปลูกฝังจิตสำนึก(Soul)นักบริการมืออาชีพจากภายในใจ สู่การบริการในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานผู้รับบริการได้อย่างตรงใจทันท่วงที ให้ เกียรติเสมือนผู้มาเยือนคนสำคัญ เอาใจเขามาใส่ใจเราดูแลดุจญาติมิตร ผู้ใช้บริการมีความประทับใจอย่างเหนือความ คาดหมาย(Beyond Service) สามารถแก้ไขปัญหาทุกสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงอย่างมีระบบ พร้อมส่งมอบรอยยิ้มให้ ผู้รับบริการอย่างจริงใจเป็นกระบอกเสียงที่ดี มีความภูมิใจกลับมาใช้บริการ(Brand Royalty)อย่างต่อเนื่อง