หน้าแรก หลักสูตร In-House Training หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0

หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0


หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0

กด Like กด Share ให้เพื่อน

กดถูกใจ Add friend Line

หลักการและเหตุผล


          ผู้นำยุคใหม่ ไม่ใช่แค่มีอายุงานมากหรือเก่งเฉพาะด้านเดียว ต้องมีความสามารถ ทักษะที่หลากหลาย (Multi Skills) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน สามารถพยากรณ์ปัญหา รวมทั้งแก้ไขได้อย่างทันท่วงที  มีกระบวนการจัดการงานอย่างมีระบบ มองเห็นผลลัพธ์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง  ซึ่งในยุค Thailand 4.0 ยุคแห่งนวัตกรรมการแข่งขัน จะทำอย่างไรให้ผู้จัดการ หัวหน้างาน สามารถบริหารจัดการทีมงานอย่าง คู่คิด (Partner) ได้รับการยอมรับจากทุกคนในทีม และพาทีมทำงานบรรลุเป้าหมายองค์กรอย่างเป็นระบบ

         หลักสูตร Managing Ability for Leadership 4.0  (ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0) นั้น เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติทักษะการจัดการจริง ทั้งวัน เน้นการฝึกทักษะด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง โดยในวันแรก เน้นการเรียนรู้  เข้าใจขอบข่ายความสามารถบุคลิกภาพของตนเอง การสื่อสารสร้างสัมพันธภาพในงาน จิตวิทยาการจูงใจเข้าถึงผู้ใต้บังคับบัญชาตามหลักการ DISC วิธีเลือกใช้คนให้ตรงงานแบบ Partner  เรียนรู้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาเหตุและผล ตามหลักการคิดเชิงตรรกะ  ฝึกการสื่อสารต่อลูกน้องในสถานการณ์เชิงบวกและลบ  การฝึก Feedback อย่างสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นผลการปฏิบัติงาน  ฝึกการวางกลยุทธ์เพื่อวางแผนระยะสั้น ระยะยาวเพื่อการวาง IDP & Promotion

หัวข้ออบรม


1. ทำแบบทดสอบ บุคลิกภาพภายในและภายนอก ของผู้นำ  ก่อนอบรม

2. เรียนรู้ การทำงานของผู้จัดการให้เท่าทัน ยุค 4.0 แบบ HR For non HR

3. เรียนรู้ธรรมชาติการเรียนรู้ รับฟังในผู้ใหญ่(Adult Learning)

4. เรียนรู้ และการปรับตัวตามแนวทางลักษณะผู้นำและผู้ตามแบบ   D I S C

5. เรียนรู้ทักษะ การลำดับแก้ปัญหา  (Problem Solving) ตามแนวทาง Black Box

6. เรียนรู้ ทักษะการคิดมีเหตุมีผลตามหลักวิทยาศาตร์(Logical or Scientific Skill)

7. เรียนรู้และ ฝึกเทคนิคการการพูดที่ทรงเสน่ห์ พูดทรงพลัง   ในการเป็นผู้นำ (Good Talk and Credible Talk of Techniques )

8. เรียนรู้และ ฝึกการ จูงใจเชิงบวก(Motivation)

9. ฝึก การใช้ความคิดและเครื่องมือพัฒนาวิเคราะห์แบบวางแผนที่ความคิด(Mind Mapping)

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


 • เรียนรู้คุณลักษณะพื้นฐานตนเองทั้งบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก ที่ผู้นำควรมี
 • เรียนรู้หน้าที่งานที่พึงมีในฐานะผู้นำแบบ HR for non HR  
 • เรียนรู้การพัฒนาตนเองยุค 4.0
 • ฝึกการใช้ทักษะคิด การประชุม การแก้ปัญหา การลำดับปัญหา ด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่มีระบบ 

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ผู้อำนวยการฝ่าย 
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน

ระยะเวลา


6 ชั่วโมง

รูปแบบการอบรม


 • Workshop (รายบุคคล/รายกลุ่ม)
 • Brainstorming (กิจกรรมระดมความคิด)
 • Case Study (ตัวอย่างกรณีศึกษา)
 • Role Playing (สถานการณ์จำลอง)
 • Test (แบบทดสอบ)

หมายเหตุ


ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

ขอใบเสนอราคา   

หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0

หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0


ผู้นำยุคใหม่ ไม่ใช่แค่มีอายุงานมากหรือเก่งเฉพาะด้านเดียว ต้องมีความสามารถทักษะที่หลากหลาย(Multi Skills) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน สามารถพยากรณ์ปัญหา รวมทั้งแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

วันและเวลาที่จัดทำ 27 ธันวาคม 2563 17:05:43

จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

หลักสูตร In-House Training ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0

ผู้นำยุคใหม่ ไม่ใช่แค่มีอายุงานมากหรือเก่งเฉพาะด้านเดียว ต้องมีความสามารถทักษะที่หลากหลาย(Multi Skills) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน สามารถพยากรณ์ปัญหา รวมทั้งแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

หลักสูตร The Best Personality (2 วัน)

ไม่ว่าคุณมีอาชีพอะไร ไม่ต้องสวยหล่อเลิศแบบสวรรค์สรรสร้าง บุคลิกภาพดีสร้างคุณเกิดได้ แค่คุณเปลี่ยนแนวคิด แนวทาง สร้างความมั่นใจ คำพูดคมกริบเยี่ยงผู้นำ แน่นอน!!! ใครก็อยากอยู่ใกล้ สุดประทับใจแรกพบ

หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ

หัวหน้างานที่นำพาทีมบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้นต้องมีเข็มทิศที่ชัดเจน รู้หลัก“จิตวิทยาการบริหารทีมงาน” ใช้พระเดช ใช้พระคุณเป็น ผู้นำที่ดีต้องรู้จักกระตุ้น “แรงจูงใจทีมอย่างต่อเนื่อง”

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Advanced)

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Effectiveness In–Depth in The Individual Key Performance Indicators) การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลในหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับภาคราชการ และเอกชน

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล (Advanced)

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล (Effectiveness In–Depth in Department Key Performance Indicators) เหมาะสำหรับองค์การภาครัฐ ที่มีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง