หน้าแรก หลักสูตร In-House Training หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล (Advanced)

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล (Advanced)


หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล (Advanced)

กด Like กด Share ให้เพื่อน

กดถูกใจ Add friend Line

หลักการและเหตุผล


          เหมาะสำหรับองค์การภาครัฐ ที่มีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและภาคเอกชน ที่ใช้ระบบประเมินผลแบบ KPIs ประเมินผลงานตามรอบประเมินมาแล้วระยะหนึ่ง แต่พบปัญหาการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร กำหนดเป้าหมายไม่ตรงกับโครงการหลัก เป้าหมายขาดผลลัพธ์ (Outcome) ที่ชัดเจน  คอร์สนี้เน้นการอบรมแบบเชิงปฏิบัติการ ฝึกกำหนดตัวชี้วัดจริงลงแบบฟอร์มประเมินผล มีการโค้ชรายตัวและรายกลุ่มหน่วยงาน 

   หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน ให้บรรลุผล (Effectiveness In – Depth in Department Key Performance Indicators) เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานความรู้ด้านการประเมินผลเบื้องต้น ฝึกนำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานกำหนดลงแบบฟอร์มประเมิน ฝึกเขียน ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงปริมาณ (Qualitative) ฝึกเขียน ตัวชี้วัดเป้าหมายแบบขั้นบันไดความสำเร็จ (Milestone) ฝึกการเขียน ตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) การกำหนดน้ำหนัก (Weight Score) เขียนคำอธิบาย (Definition) ให้ครอบคลุมเนื้อหาด้วยเทคนิค 1H4W กำหนดเกณฑ์และค่าคะแนนที่ละเอียด แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ หลักการวาง Action plan ตาม 4 ไตรมาส ให้ตัวชี้วัดขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับโครงการ นำเสนอผ่านผู้บริหารให้บรรลุผลสำเร็จ 

          หลักสูตรนี้อบรมเข้มข้น 2 วัน สอนโดยอาจารย์วิทยากรที่ปรึกษาเฉพาะทางระบบประเมินผลประสบการณ์ตรงที่ปรึกษา KPI หน่วยงานราชการ ที่ปรึกษาหน่วยงานเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ อาจารย์ใส่ใจทุกรายละเอียดการสอน Feedback & Monitoring ทุกกลุ่ม เพื่อให้ทุกองค์การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริง

     ** สอบถามและจองคิววันอบรมก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

หัวข้ออบรม


1. ความรู้เบื้องต้นและขั้นตอน การจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (Basic introduction of Department KPIs)

2. หลักการ เลือกหน้าที่งาน (Job Description)ใช้เป็นตัวชี้วัดผลหน่วยงานในแต่ละรอบการประเมิน/ปีที่ประเมิน

          2.1) งานในหน้าที่หลัก/งานประจำ (Key Functional/Function)

          2.2) งานได้รับมอบหมายพิเศษ (Extra Functional/Agenda)

          2.3) งานหรือกิจกรรมอื่นๆที่ต้องทำเพิ่ม (Key Activity)

3. เทคนิค การกำหนดน้ำหนักคะแนน (Weight Score)

4. เทคนิค การเลือกตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators)

5. เทคนิค การเขียนคำอธิบาย (Definition )ตามหลัก 1H4W

6. เทคนิค การเลือกสูตรคำนวณที่เหมาะสม

7. เทคนิค การตั้งค่าคะแนนวัดระดับความสำเร็จ (Performance Agreement)

8. เทคนิค เขียนตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงปริมาณ (Qualitative) 

9. เทคนิค การตั้งเป้าหมาย (Targets )ให้มีความท้าทายตามหลัก S-M-A-R-T

           9.1 )เกณฑ์การเลือกใช้

           9.2) ความแตกต่างระหว่างเชิงปริมาณและระดับความสำเร็จ

10. เทคนิคการเขียนตัวชี้วัดเป้าหมายแบบขั้นบันไดความสำเร็จ (Milestone)

          10.1) หลักการเขียนไต่ระดับความสำเร็จ 5 ขั้น แบบ K-U-A-A-E

          10.2) คำที่ควรใช้และข้อควรระวัง

11. เทคนิค การเขียนตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid)

          11.1) หลักการเลือกส่วนผสม

          11.2) คำที่ควรใช้และข้อควรระวัง

12. เทคนิค การเขียน Action Plan

          12.1) ตัวบ่งชี้ความสำเร็จแต่ละไตรมาส

          12.2) รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

          12.3) วิธีการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ

13. เทคนิค การจัดทำคู่มือ KPI Dictionary

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


1. มีความรู้และเข้าใจด้านการประเมินผล KPI เบื้องต้น

2. สามารถนำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานกำหนดลงแบบฟอร์มประเมินได้

3. สามารถกำหนด ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงปริมาณ (Qualitative) ได้

4. สามารถกำหนด ตัวชี้วัดเป้าหมายแบบขั้นบันไดความสำเร็จ (Milestone) ได้

5. สามารถกำหนด ตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) ได้

6. สามารถกำหนด น้ำหนัก (Weight Score) ได้

7. สามารถ เขียนคำอธิบาย (Definition) ให้ครอบคลุมเนื้อหาด้วย เทคนิค 1H4W ได้

8. สามารถกำหนดเกณฑ์ค่าคะแนนที่ละเอียด แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บ ได้

9. สามารถ วาง Action plan ตาม 4 ไตรมาส ได้

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ผู้บริหารองค์การ
 • ผู้อำนวยการ/สำนัก/ผู้จัดการ
 • หัวหน้ากอง/ส่วนงาน/หัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
 • หน่วยงานภาครัฐด้านประเมินผลส่วนราชการ
 • ภาคเอกชนที่สนใจทำ KPIs

ระยะเวลา


2 วัน (12 ชั่วโมง)

รูปแบบการอบรม


 • Classroom Lecture                 20%
 • Workshop                                50%
 • Practitioner Sharing              10%
 • Case Study                               10%
 • Q & A  Discussion                   5%
 • Online Exam(Pre-Post Test)  5%

หมายเหตุ


สิ่งที่ท่านต้องจัดเตรียมมาวันอบรม

 • โน้ตบุค 1 เครื่องต่อ 1 ท่านหรือ 1 กลุ่ม 
 • โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
 • เอกสารประกอบการทำ Workshop 

 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการแจ้งอีกครั้งแก่ผู้ประสานงาน)

* หลักสูตรเจาะลึกรับ 20 คน/รุ่น เท่านั้น เนื่องจาก อาจารย์โค้ชรายบุคคล

ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

ขอใบเสนอราคา   

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล (Advanced)

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล (Advanced)


หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล (Effectiveness In–Depth in Department Key Performance Indicators) เหมาะสำหรับองค์การภาครัฐ ที่มีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง

วันและเวลาที่จัดทำ 06 มกราคม 2564 20:21:03

จำนวนผู้เข้าชม 194 คน

หลักสูตร In-House Training ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0

ผู้นำยุคใหม่ ไม่ใช่แค่มีอายุงานมากหรือเก่งเฉพาะด้านเดียว ต้องมีความสามารถทักษะที่หลากหลาย(Multi Skills) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน สามารถพยากรณ์ปัญหา รวมทั้งแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การบริหารทีมงานอีกวิธีหนึ่งคือ “การติดตามและประเมินผล” ถือเป็นการจัดการที่มีคุณภาพอันดับต้นๆ สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานที่ต้องเรียนรู้เพราะในทีมงานทุกคนมีศักยภาพการทำงานไม่เท่าเทียม

หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)

OKRs คือระบบแนวคิดการจัดการวัดความสำเร็จผลงาน มีความต่อเนื่องตามไตรมาส ทำให้ผู้รับผิดชอบผลงานเกิดความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการทำงาน เน้นการวัดลัพธ์เพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขี้นตามลักษณะงานของตำแหน่งนั้น

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Advanced)

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Effectiveness In–Depth in The Individual Key Performance Indicators) การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลในหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับภาคราชการ และเอกชน

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล (Advanced)

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล (Effectiveness In–Depth in Department Key Performance Indicators) เหมาะสำหรับองค์การภาครัฐ ที่มีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง

หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)

ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs (Key Performance Indicators) ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างมีระบบ ทั้งตัวบุคลากร กระบวนการ การพัฒนาองค์กร