หน้าแรก หลักสูตร In-House Training หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Advanced)

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Advanced)


หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Advanced)

กด Like กด Share ให้เพื่อน

กดถูกใจ Add friend Line

หลักการและเหตุผล


          การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลในหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้บังคับบัญชาภาคราชการและภาคเอกชนเรียนรู้ร่วมกับทีมงาน เพื่อกำหนด เป้าหมาย (Targets) ร่วมกัน เน้นการฝึก Workshop ลงแบบฟอร์มฝึกจริง ทั้งหลักการเลือก-เขียนตัวชี้วัดจาก หน้าที่งาน (JD) จากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลักและจากงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ซึ่งไม่ใช่งานประจำ หลักการ ประเมินสมรรถนะผลงาน (Competency) รายบุคคลตามตำแหน่ง

          หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Effectiveness In – Depth in The Individual Key Performance Indicators) เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานความรู้ด้านการประเมินผลเบื้องต้น ฝึกนำตัวชี้วัดรายบุคคลกำหนดลงแบบฟอร์มประเมินผล (Performance Appraisal Form) แบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายองค์กรและหน่วยงาน ฝึกเขียนตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงปริมาณ (Qualitative) ฝึกเขียนตัวชี้วัดเป้าหมายแบบขั้นบันไดความสำเร็จ (Milestone) ฝึกการเขียนตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) การกำหนดน้ำหนัก (Weight Score) เขียนคำอธิบาย (Definition) ให้ครอบคลุมเนื้อหาด้วย เทคนิค 1H4W กำหนดเกณฑ์และค่าคะแนนที่ละเอียด แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ หลักการวาง Action plan ตาม 4 ไตรมาส  หลักการกำหนดวิธีพิจารณาการประเมิน สมรรถนะผลงาน (Competency)  แบบสรุปการประเมินสมรรถนะแบบ Hybrid 5 ระดับ

          หลักสูตรนี้อบรมเข้มข้น 2 วัน สอนโดยอาจารย์วิทยากรที่ปรึกษาเฉพาะทางระบบประเมินผลประสบการณ์ตรงที่ปรึกษา KPI หน่วยงานราชการ ที่ปรึกษาหน่วยงานเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ อาจารย์ใส่ใจทุกรายละเอียดการสอนFeedback & Monitoringทุกกลุ่ม เพื่อให้ทุกองค์การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริง

     ** สอบถามและจองคิววันอบรมก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

หัวข้ออบรม


1. ความรู้เบื้องต้นและขั้นตอน การจัดทำตัวชี้วัดระดับรายบุคคล (Basic introduction of Individual KPIs)

2. หลักการ เลือกหน้าที่งาน (Job Description) ใช้เป็นตัวชี้วัดรายบุคคให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายองค์กรและหน่วยงานในแต่ละรอบการประเมิน

          2.1) งานในหน้าที่หลัก/งานประจำ (Job Description)

          2.2) งานได้รับมอบหมายพิเศษ (Extra Functional)

          2.3) งานหรือกิจกรรมอื่นๆที่ต้องทำเพิ่ม (Key Activity)

3. เทคนิค การกำหนดน้ำหนักคะแนนแต่ละข้อ (Weight Score)

4. เทคนิค การเลือกตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators)

5. เทคนิค การเขียนคำอธิบาย (Definition) ตามหลัก 1H4W

6. เทคนิค การเลือกสูตรคำนวณที่เหมาะสม

7. เทคนิค การตั้งค่าคะแนนวัดระดับความสำเร็จ (Performance Agreement)

8. เทคนิค เขียนตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงปริมาณ (Qualitative) 

9. เทคนิค การตั้งเป้าหมาย (Targets) ให้มีความท้าทายตามหลัก S-M-A-R-T

          9.1) เกณฑ์การเลือกใช้

          9.2) ความแตกต่างระหว่างเชิงปริมาณและระดับความสำเร็จ

10. เทคนิค การเขียนตัวชี้วัดเป้าหมายแบบขั้นบันไดความสำเร็จ (Milestone)

          10.1) หลักการเขียนไต่ระดับความสำเร็จ 5 ขั้น แบบ K-U-A-A-E

          10.2) คำที่ควรใช้และข้อควรระวัง

11. เทคนิค การเขียนตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid)

          11.1) หลักการเลือกส่วนผสม

          11.2) คำที่ควรใช้และข้อควรระวัง

12. เทคนิค การกำหนดและเลือกประเมินสมรรถนะผลงาน (Competency) แบบ Hybrid

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


1. มีความรู้และเข้าใจด้านการประเมินผล KPI รายบุคคลเบื้องต้น

2. สามารถนำตัวชี้วัดระดับรายบุคคลกำหนดลง แบบฟอร์มประเมินผล (Performance Appraisal Form) ได้

3. สามารถสรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายองค์กรและหน่วยงานได้

4. สามารถกำหนด ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงปริมาณ (Qualitative) ได้

5. สามารถกำหนด ตัวชี้วัดเป้าหมายแบบขั้นบันไดความสำเร็จ (Milestone) ได้

6. สามารถกำหนด ตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) ได้

7. สามารถกำหนด น้ำหนัก (Weight Score) ได้

8. สามารถ เขียนคำอธิบาย (Definition) ให้ครอบคลุมเนื้อหาด้วย เทคนิค 1H4W ได้

9. สามารถกำหนดเกณฑ์ค่าคะแนนที่ละเอียด แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บ ได้

10. สามารถ วาง Action plan ตาม 4 ไตรมาส ได้

11. สามารถ กำหนดวิธีพิจารณาการประเมินสมรรถนะผลงาน (Competency) ได้

12. สามารถ สรุปการประเมินสมรรถนะแบบ Hybrid 5 ระดับ ได้

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ผู้อำนวยการ/สำนัก/ผู้จัดการ
 • หัวหน้ากอง/ส่วนงาน/หัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
 • หน่วยงานภาครัฐด้านประเมินผลส่วนราชการ
 • ภาคเอกชนที่สนใจทำ KPIs

ระยะเวลา


2 วัน (12 ชั่วโมง)

รูปแบบการอบรม


 • Classroom Lecture                     20%
 • Workshop                                    50%
 • Practitioner Sharing                  10%
 • Case Study                                   10%
 • Q & A  Discussion                        5%
 • Online Exam(Pre-Post Test)       5%

หมายเหตุ


 • โน้ตบุค 1 เครื่องต่อ 1 ท่านหรือ 1 กลุ่ม 
 • โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
 • เอกสารประกอบการทำ Workshop 

 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการแจ้งอีกครั้งแก่ผู้ประสานงาน)

* หลักสูตรเจาะลึกรับ 20 คน/รุ่น เท่านั้น เนื่องจาก อาจารย์โค้ชรายบุคคล

ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

ขอใบเสนอราคา   

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Advanced)

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Advanced)


หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Effectiveness In–Depth in The Individual Key Performance Indicators) การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลในหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับภาคราชการ และเอกชน

วันและเวลาที่จัดทำ 06 มกราคม 2564 20:22:36

จำนวนผู้เข้าชม 197 คน

หลักสูตร In-House Training ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0

ผู้นำยุคใหม่ ไม่ใช่แค่มีอายุงานมากหรือเก่งเฉพาะด้านเดียว ต้องมีความสามารถทักษะที่หลากหลาย(Multi Skills) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน สามารถพยากรณ์ปัญหา รวมทั้งแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การบริหารทีมงานอีกวิธีหนึ่งคือ “การติดตามและประเมินผล” ถือเป็นการจัดการที่มีคุณภาพอันดับต้นๆ สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานที่ต้องเรียนรู้เพราะในทีมงานทุกคนมีศักยภาพการทำงานไม่เท่าเทียม

หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)

OKRs คือระบบแนวคิดการจัดการวัดความสำเร็จผลงาน มีความต่อเนื่องตามไตรมาส ทำให้ผู้รับผิดชอบผลงานเกิดความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการทำงาน เน้นการวัดลัพธ์เพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขี้นตามลักษณะงานของตำแหน่งนั้น

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Advanced)

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล (Effectiveness In–Depth in The Individual Key Performance Indicators) การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลในหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับภาคราชการ และเอกชน

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล (Advanced)

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล (Effectiveness In–Depth in Department Key Performance Indicators) เหมาะสำหรับองค์การภาครัฐ ที่มีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง

หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)

ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs (Key Performance Indicators) ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างมีระบบ ทั้งตัวบุคลากร กระบวนการ การพัฒนาองค์กร