Follow Us
facebook  twitter  instagram  youtube   line
ORIENTAL PHOENIX

ฝึกอบรม(Training)

Trianing

การฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์องค์กรถือเป็นการฝึกอบรม
พัฒนาอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทุกด้าน
ทั้ง Hard Skills ,Soft Skills และ Development Program
โดยทีม Oriental Phoenix Consultant คำนึงถึงลูกค้าในองค์กรทุกท่าน
คือศูนย์กลางของการบูรณาการความรู้ การจัดการหลักสูตร
การฝึกอบรมจึงคำนึงถึงสิ่งที่ผู้รับการอบรมใช้ในการต่อยอดความคิด
วิเคราะห์ปัญหา และนำมาปรับใช้ในการทำงานภายในและภายนอกองค์กร


บริการฝึกอบรมภายในและภายนอก(In-House/Public Training)

trianing

• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง/อาวุโส (4 หลักสูตร)

• หลักสูตร พัฒนาการบริการและธุรกิจสุขภาพ
  (Service Development & Hospitality)(9 หลักสูตร)

• หลักสูตร สำหรับผู้จัดการ (13 หลักสูตร)

• หลักสูตร ด้านงานขาย (9 หลักสูตร)

• หลักสูตร สำหรับหัวหน้างาน (10 หลักสูตร)

• หลักสูตร พัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (16 หลักสูตร)

• หลักสูตร ด้านงานวิจัย (3 หลักสูตร)

• หลักสูตร กลุ่มระบบประเมินผลงาน (10 หลักสูตร)

• หลักสูตร บริหารคุณภาพองค์กร (16 หลักสูตร)

• หลักสูตร วางแผนการตลาดและแผนธุรกิจ (3 หลักสูตร)

list รายละเอียดเพิ่มเติม


วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

การอบรมภายในและภายนอกองค์กร ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่แต่ละองค์กรตั้งเป้าหมาย

• ระดับตำแหน่งพนักงาน

• จำนวนกลุ่มย่อย-กลุ่มใหญ่

• Classroom

• Workshop

trianing

หรือบางหน่วยงานที่เน้นการฝึกอบรมเฉพาะวิชาชีพ ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การขาย การบริหาร การพัฒนา โดยเลือกรับการอบรมแบบ face to face อาทิ เช่น

• หลักสูตรศิลปะการนำเสนอเพื่อครองใจ(Effective Presentation)

• การเป็นวิทยากรมืออาชีพ(Training The Trainer)

• เทคนิคการนำเสนอ KPI มาใช้ประเมินผลปฏิบัติงาน(KPIs)

• การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงาน(Personality for Successor)

• เทคนิคการขายสินค้าเชิงรุก

• ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายอย่างมืออาชีพ

• การปลุกพลังเจรจาการต่อรองแบบเหนือชั้น


ที่ปรึกษา(Consultant)

consultant

ทีม Consultant มาพร้อมประสบการณ์ทีมคณาจารย์ ทำงานเฉพาะด้านมากว่า 10-30 ปี
โดยรับปรึกษาวางระบบ จัดการโครงสร้างและผสมผสานนวัตกรรมการปฏิบัติงานให้แก่ทุก
องค์กร แต่ละองค์กรมีโจทย์ที่แตกต่างกัน แต่จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำงาน
Oriental Phoenix Consultant คือ สรรหา จัดสรร พัฒนาและธำรงรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพให้พัฒนาองค์กรอย่างมืออาชีพ วิเคราะห์ปัญหาแต่ละองค์กร นำมาออกแบบให้สอด
รับกับความก้าวหน้าทางธุรกิจ มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการสร้าง
วัฒนธรรมและความจงรักภักดีในองค์กรเป็นที่ตั้ง


บริการที่ปรึกษาองค์กร

trianing

• Human Resource Developmet ทั้งระบบ

• Human Resource Management ทั้งระบบ

• การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการโปรโมทพนักงาน

• การจัดทำดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน(KPIs) และสมรรถนะการทำงาน(Competency)

•  SWOT Analysis (Product&Branch)

• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ,องค์กร

• Service Standard


บริการติดตามและประเมินผล
(Monitoring and Survey)

monitoring,survey

บริการ วัดผล ติดตาม ประเมินผลความพึงพอใจสาขา
ความต้องการสินค้า บริการ และการตลาด พร้อมแนวทางการพัฒนา
เพื่อความเป็นหนึ่งของธุรกิจ วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทันสมัย เที่ยงตรง ฉับไว


กลุ่มลูกค้าที่ให้บริการ (Our Clients)

trianing

hospital โรงพยาบาล ธุรกิจสุขภาพ คลินิกความงาม
       (Hospitality & Health Care & Beauty Clinic)

hotel โรงแรม รีสอร์ท สปา (Hotel & Resort &Spa)

house ธุรกิจบ้านจัดสรร คอนโด (Properties)

food_drink อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)

drug เภสัชกรรมและเวชสำอางค์
       (Pharmaceutical & Cosmeceutical)

bank ธนาคาร(Banking)

insurance ธุรกิจประกันภัย -ประกันชีวิต (Insurance)

retail ธุรกิจค้าปลีก ห้างร้าน
       (Retail/Department store/
       Supermarket/Hypermarket)

communication ธุรกิจด้านการสื่อสาร (Telecommunications)

agriculture เกษตรกรรม (Agriculture)

logistic การขนส่ง (Logistics)


กระบวนการทำงาน (Work Process)-สำรวจเชิงคุณภาพ

1.สำรวจเชิงคุณภาพ (Qualitative)

tool เครื่องมือ (Tools)

participant observation
Participant Observation
ethnography
Ethnography
in-depth interview,idi
In-Depth Interview : IDI
focus group
Focus Group Disscussion : FGD
workshop
Workshop
document search
Document Search
database
Database

limit ขอบเขตการศึกษา(Area of Study)

•  Consumer,Market,Trade,Organization,
    Hospital

(Want&Needs laddering,market landscaping,
  Market potential,SWOT Analyze,Brand,
  Risks,Other)

•  Ideation,Innovation

(New product,Service innovation,Image,
  Renovation,Marketing activity,Event,
  Insight based communication,Advertise)

• Development

(Concept, Advertising,Product,Packaging,
  Label Design,Service,Screening,
  Human Resource,Communication,
  Advertising,…)

• Monitoring

(Analyze,Problem detection)

• Evaluation

(Suggestion,Post launch evaluation)


กระบวนการทำงาน (Work Process)-สำรวจเชิงปริมาณ

2.สำรวจเชิงปริมาณ (Quantitative)

tool เครื่องมือ (Tools)

Paper Questionair Paper & Pencil Interview : PAPI
Paper Questionair Paper & Pencil Interview : PAPI
Computer Assisted Personal Interview : CAPI
Computer Assisted Personal Interview : CAPI
Computer Aided Web Interviewing
Computer Aided Web Interviewing
Computer Assisted Telephone Interviewing : CATI
Computer Assisted Telephone Interviewing : CATI
Mail Survey
Mail Survey
Mystery Shopper
Mystery Shopper

limit ขอบเขตการศึกษา(Area of Study)

•  Consumer,Shopper,Market,Trade,
    Organization,Hospital

(Usage,Attitude,Social Value,Image,
  Competitive,Benchmarking,
  Shopper&Marketing Study,… )

• Development

(Concept,Product,Screening,Test,
  Shelf Impact,..)

• Monitoring

(Health tracking/Branch/Franchise,
  Advertising tracking,CSI Survey,
  Tenant Survey,Employee survey,
  Mystery shopper)

• Evaluation

(Suggestion,Post launch evaluation)


วิจัยองค์กร(Research)

research

Oriental Phoenix Consultant รับวิจัยภายในและภายนอกองค์กร
ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาองค์กร โดยทีมผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย
ระดับแนวหน้าของประเทศ สามารถนำผลวิจัยมาพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ
หรือสร้างนวัตกรรมการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


บริการวิจัยองค์กร(RESERACH)

research

•  Research ->Products

• Research ->Marketing

• Research ->Organization

•  Research ->Employee

• Research ->Customer Satisfaction


ออกแบบหลักสูตรและระบบ
(Course & System Design)

design

ออกแบบและสร้างสรรค์หลักสูตรที่เหมาะสม สอดรับกับการพัฒนา
ตามนโยบายแต่ละองค์กรทั้งรูปแบบ Hard Skills , Soft Skills
หรือ Development Programs เพื่อเพิ่มศักยภาพในกลุ่ม Star แต่ละองค์กร
ดังนั้น ทีมคณาจารย์ Oriental Phoenix Consultant จึงเล็งเห็นความสำคัญ
ในแต่ละหลักสูตร โดยคัดสรรอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา
ที่มีความเชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ในการทำงานจริง พิจารณา
ออกแบบหลักสูตร และออกแบบเครื่องมือพัฒนา(Tools) ให้ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมายของแต่ละองค์กร นับว่าการอบรมในรูปแบบนี้มีหลายองค์กร
ประสบความสำเร็จในการพัฒนากลุ่มพนักงาน ที่มีความแตกต่างกัน
แต่ละทักษะมาแล้ว ซึ่งเหมาะสำหรับพนักงานกลุ่มคนเด่น กลุ่มคนด้อย
และกลุ่มคลื่นลูกใหม่ ในแต่ละทักษะได้ผลดีเยี่ยม


บริการออกแบบหลักสูตรและระบบ
(Course & System Design)

design

ตัวอย่าง....

• Talent Program

• Retention Program

• Power Motivate for Employee

• Beyond Service for Selling

• Conflict Management for Manager

• ฯลฯ


ติดต่อเรา - CONTACT US

Oriental Phoenix

ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Tel.081-587-5686,098-290-0043

E-Mail : ophconsultant@gmail.com / info@ophconsultant.com