หน้าหลัก กลยุทธ์
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค
4.0
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 วิธีเรียนรู้แบบโต๊ะโตะจัง บทความ
5 กลยุทธ์เอาชนะคนมุทะลุ บทความ
6 บริหารคนแบบซุนวู บทความ
7 กลยุทธ์สู่นัก HR
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
(Functional Expert)
บทความ
8 การตัดสินใจกับงานบริหาร บทความ
9 มองปัญหาคือโอกาส บทความ