หน้าหลัก คน
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินผล บทความ
5 เทคนิคสัมภาษณ์งานให้ได้คนเก่ง บทความ
6 เกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบแบ่งกลุ่ม
(Career Path and Band)
บทความ
7 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
8 พูดอย่างไรให้มีจังหวะสะกดคนฟัง บทความ
9 วิธีการบริการให้ได้ใจลูกค้า บทความ
10 วิธีเรียนรู้แบบโต๊ะโตะจัง บทความ
11 กลยุทธ์เอาชนะคนมุทะลุ บทความ
12 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
13 รู้ไหมพฤติกรรมนี้สร้างรอยตีนกาบนใบหน้า
?
บทความ
14 นักฟังที่ดี
ไม่พลาดทุกงาน
บทความ
15 บริหารคนแบบซุนวู บทความ
16 รู้เรื่องเส้นทางเกลือของพ่อ บทความ
17 มุมมองการลดต้นทุน
ความสูญเปล่า แบบลีน (LEAN)
บทความ
18 วิธีสร้างเสน่ห์และความมั่นใจในการพบปะผู้คน บทความ
19 กลวิธีสะกดลูกน้องแบบกากินน้ำ
(คนเป็นใหญ่ต้องอ่าน)
บทความ
20 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ