หน้าหลัก คน
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 พูดอย่างไรให้มีจังหวะสะกดคนฟัง บทความ
5 วิธีการบริการให้ได้ใจลูกค้า บทความ
6 วิธีเรียนรู้แบบโต๊ะโตะจัง บทความ
7 กลยุทธ์เอาชนะคนมุทะลุ บทความ
8 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
9 รู้ไหมพฤติกรรมนี้สร้างรอยตีนกาบนใบหน้า
?
บทความ
10 นักฟังที่ดี
ไม่พลาดทุกงาน
บทความ
11 บริหารคนแบบซุนวู บทความ
12 รู้เรื่องเส้นทางเกลือของพ่อ บทความ
13 มุมมองการลดต้นทุน
ความสูญเปล่า แบบลีน (LEAN)
บทความ
14 วิธีสร้างเสน่ห์และความมั่นใจในการพบปะผู้คน บทความ
15 กลวิธีสะกดลูกน้องแบบกากินน้ำ
(คนเป็นใหญ่ต้องอ่าน)
บทความ
16 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ