หน้าหลัก ความสำเร็จ
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
4 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 1) บทความ
5 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ
6 สูตรสำเร็จงานประจำตามแนวทาง
“ขงจื๊อ”
บทความ