หน้าหลัก บุคคล
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินผล บทความ
4 เทคนิคสัมภาษณ์งานให้ได้คนเก่ง บทความ
5 บุคลิกภาพดีมีเสน่ห์
(ตอนที่ 1 หลักการแนะนำตัว)
บทความ
6 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
7 เกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบแบ่งกลุ่ม
(Career Path and Band)
บทความ
8 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
9 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
10 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
11 เรื่องเล่า “สติปัญญา
กับความเด็ดขาด”
บทความ
12 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
13 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ