หน้าหลัก บุคคล
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
4 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
5 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
6 เรื่องเล่า “สติปัญญา
กับความเด็ดขาด”
บทความ
7 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
8 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ