หน้าหลัก ประชุม
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 วิธีทำ OKRs Coaching บทความ
4 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
5 พูดอย่างไรให้มีจังหวะสะกดคนฟัง บทความ
6 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ