หน้าหลัก ประเมิน
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
การจัดทำระบบบริหารผลงาน
OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
6 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
7 วิธีทำ OKRs Coaching บทความ
8 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
9 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
10 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
11 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน บทความ
12 เตรียมปฐมนิเทศพนักงานใหม่มีประสิทธิภาพ
?
บทความ
13 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ
14 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
15 วิธีสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร
(EMPLOYEE ENGAGEMENT)
บทความ
16 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
17 เรื่องเล่า “สติปัญญา
กับความเด็ดขาด”
บทความ
18 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
19 จัดทำ KPI และ การประเมินผล บทความ
20 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
21 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
22 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
23 แนวทางการนำผลประเมิน
Competency ไปใช้
บทความ
24 วิธีกำหนดการประเมินผล
Competency
บทความ