หน้าหลัก ผลงาน
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การจัดทำระบบบริหารผลงาน
OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
5 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 2) บทความ
6 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 1) บทความ
7 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
8 วิธีสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร
(EMPLOYEE ENGAGEMENT)
บทความ
9 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
10 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
11 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ