หน้าหลัก ฝึกอบรม
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
2 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
3 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
4 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
5 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ