หน้าหลัก พฤติกรรม
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
(Excellence Service Behavior : ESB) (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
การบริหารจัดการระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
3 วิธีการบริการให้ได้ใจลูกค้า บทความ
4 พฤติกรรมบริการเหนือความคาดหมาย บทความ
5 เตรียมปฐมนิเทศพนักงานใหม่มีประสิทธิภาพ
?
บทความ
6 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร
?
บทความ
7 จัดปฐมนิเทศใช้เกมและกิจกรรมอะไรดี บทความ
8 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
9 สมรรถนะ (Competency Model)
มีอะไรบ้าง ?
บทความ