หน้าหลัก พัฒนา
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร The Best Personality (2 วัน) หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 เกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบแบ่งกลุ่ม
(Career Path and Band)
บทความ
6 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
7 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
8 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
9 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
10 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
11 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
12 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
13 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
14 ภาษากายต้องห้ามสำหรับหัวหน้า บทความ
15 การตัดสินใจกับงานบริหาร บทความ
16 กลวิธีสะกดลูกน้องแบบกากินน้ำ
(คนเป็นใหญ่ต้องอ่าน)
บทความ
17 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
18 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ