หน้าหลัก พัฒนา
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร The Best Personality (2 วัน) หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
6 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
7 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
8 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
9 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
10 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
11 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
12 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
13 ภาษากายต้องห้ามสำหรับหัวหน้า บทความ
14 การตัดสินใจกับงานบริหาร บทความ
15 กลวิธีสะกดลูกน้องแบบกากินน้ำ
(คนเป็นใหญ่ต้องอ่าน)
บทความ
16 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
17 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ