หน้าหลัก รายบุคคล
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
4 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
5 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
6 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
7 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ