หน้าหลัก อบรม
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
2 พูดอย่างไรให้มีจังหวะสะกดคนฟัง บทความ
3 วิธีการบริการให้ได้ใจลูกค้า บทความ
4 วิธีเรียนรู้แบบโต๊ะโตะจัง บทความ
5 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
6 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
7 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร
?
บทความ
8 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
9 บริหารคนแบบซุนวู บทความ
10 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
11 แนวทางลดปัญหา Turnover บทความ
12 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
13 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
14 “สร้างเสน่ห์จากน้ำเสียง”
ฝึกง่ายๆ
บทความ
15 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
16 จัดทำ KPI และ การประเมินผล บทความ
17 อบรม OD
ต่างกับอบรมหลักสูตรทั่วไปอย่างไร
?
บทความ
18 ยอมก้มหัวคือผู้มีชัยชนะ บทความ
19 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
20 Services 7 อักษรที่มีความหมาย บทความ
21 กลวิธีสะกดลูกน้องแบบกากินน้ำ
(คนเป็นใหญ่ต้องอ่าน)
บทความ
22 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
23 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
24 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ
25 มองปัญหาคือโอกาส บทความ
26 หลักสูตร
การสอนงาน(Coaching)ทำให้พนักงานใหม่อยู่หรือไป
? สำคัญจริงหรือ
บทความ
27 หนึ่งวันที่สบายแต่ได้เงินล้าน บทความ