หน้าหลัก อัตรา
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
3 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 1) บทความ
4 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ
5 วิธีสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร
(EMPLOYEE ENGAGEMENT)
บทความ