หน้าหลัก แผนพัฒนา
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
4 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
5 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ