หน้าหลัก โรงพยาบาล
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
(Excellence Service Behavior : ESB) (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
การบริหารจัดการระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
3 เลือกวัคซีนโควิดชนิดไหนดี
?
บทความ
4 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
5 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร
?
บทความ