หน้าหลัก ใบกำหนดหน้าที่งาน
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 1) บทความ
2 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
3 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
4 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ