หน้าหลัก Competency
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
4 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน บทความ
5 พฤติกรรมบริการเหนือความคาดหมาย บทความ
6 วิธีกำหนด KPI บทความ
7 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
8 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร
?
บทความ
9 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
10 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
11 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
12 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
13 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
14 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
15 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
16 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ
17 แนวทางการนำผลประเมิน
Competency ไปใช้
บทความ
18 พูดให้โดนใจผู้ฟัง บทความ
19 วิธีกำหนดการประเมินผล
Competency
บทความ
20 ขั้นตอนจัดทำ Competency
ให้บรรลุเป้าหมาย
บทความ
21 สมรรถนะ (Competency Model)
มีอะไรบ้าง ?
บทความ