หน้าหลัก Development
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
2 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
3 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
4 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
5 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
6 อบรม OD
ต่างกับอบรมหลักสูตรทั่วไปอย่างไร
?
บทความ