หน้าหลัก Functional
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
2 วิธีกำหนด KPI บทความ
3 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
4 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
5 กลยุทธ์สู่นัก HR
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
(Functional Expert)
บทความ
6 ขั้นตอนจัดทำ Competency
ให้บรรลุเป้าหมาย
บทความ