หน้าหลัก GAP
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
4 พฤติกรรมบริการเหนือความคาดหมาย บทความ
5 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
6 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
7 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ