หน้าหลัก GEN
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 เลือกวัคซีนโควิดชนิดไหนดี
?
บทความ
4 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 2) บทความ
5 ใครเอาเนยแข็งของฉันไป (Who
Moved My Cheese ?)
บทความ
6 การตัดสินใจกับงานบริหาร บทความ