หน้าหลัก HR
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การจัดทำระบบบริหารผลงาน
OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
5 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
6 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
7 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
8 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
9 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
10 “วุ้นชุ่มปาก”
หนึ่งในโครงการพ่อหลวง
ร.๙
บทความ
11 อบรม OD
ต่างกับอบรมหลักสูตรทั่วไปอย่างไร
?
บทความ
12 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
13 กลยุทธ์สู่นัก HR
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
(Functional Expert)
บทความ
14 SWOT Analysis
พัฒนาตลาดหรือขาดทุน ?
บทความ
15 30 มีนา วันอะไร ?
ทำไมคนทั้งโลกควรรู้ ?
บทความ
16 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
17 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
18 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
19 มี Roadmap
ธุรกิจประสบความสำเร็จ
บทความ
20 ทำไมต้องอินเดีย ? (ภาค 1) บทความ
21 แนวทางการนำผลประเมิน
Competency ไปใช้
บทความ
22 มองปัญหาคือโอกาส บทความ
23 หลักสูตร
การสอนงาน(Coaching)ทำให้พนักงานใหม่อยู่หรือไป
? สำคัญจริงหรือ
บทความ
24 วิธีกำหนดการประเมินผล
Competency
บทความ
25 ขั้นตอนจัดทำ Competency
ให้บรรลุเป้าหมาย
บทความ
26 สมรรถนะ (Competency Model)
มีอะไรบ้าง ?
บทความ