หน้าหลัก HRD
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การจัดทำระบบบริหารผลงาน
OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
5 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
6 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
7 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
8 อบรม OD
ต่างกับอบรมหลักสูตรทั่วไปอย่างไร
?
บทความ
9 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
10 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
11 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
12 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
13 มี Roadmap
ธุรกิจประสบความสำเร็จ
บทความ
14 แนวทางการนำผลประเมิน
Competency ไปใช้
บทความ
15 มองปัญหาคือโอกาส บทความ
16 หลักสูตร
การสอนงาน(Coaching)ทำให้พนักงานใหม่อยู่หรือไป
? สำคัญจริงหรือ
บทความ
17 วิธีกำหนดการประเมินผล
Competency
บทความ
18 ขั้นตอนจัดทำ Competency
ให้บรรลุเป้าหมาย
บทความ
19 สมรรถนะ (Competency Model)
มีอะไรบ้าง ?
บทความ