หน้าหลัก HRD
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การจัดทำระบบบริหารผลงาน
OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
5 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
6 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
7 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
8 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
9 อบรม OD
ต่างกับอบรมหลักสูตรทั่วไปอย่างไร
?
บทความ
10 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
11 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
12 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
13 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
14 มี Roadmap
ธุรกิจประสบความสำเร็จ
บทความ
15 แนวทางการนำผลประเมิน
Competency ไปใช้
บทความ
16 มองปัญหาคือโอกาส บทความ
17 หลักสูตร
การสอนงาน(Coaching)ทำให้พนักงานใหม่อยู่หรือไป
? สำคัญจริงหรือ
บทความ
18 วิธีกำหนดการประเมินผล
Competency
บทความ
19 ขั้นตอนจัดทำ Competency
ให้บรรลุเป้าหมาย
บทความ
20 สมรรถนะ (Competency Model)
มีอะไรบ้าง ?
บทความ