หน้าหลัก JD
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน บทความ
4 พฤติกรรมบริการเหนือความคาดหมาย บทความ
5 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ
6 วิธีกำหนด KPI บทความ
7 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
8 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
9 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
10 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
11 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
12 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
13 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
14 สมรรถนะ (Competency Model)
มีอะไรบ้าง ?
บทความ