หน้าหลัก KPI
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
5 วิธีทำ OKRs Coaching บทความ
6 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
7 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
8 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 2) บทความ
9 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ
10 วิธีกำหนด KPI บทความ
11 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
12 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
13 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
14 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
15 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
16 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
17 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
18 จัดทำ KPI และ การประเมินผล บทความ
19 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
20 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ
21 พูดให้โดนใจผู้ฟัง บทความ
22 ขั้นตอนจัดทำ Competency
ให้บรรลุเป้าหมาย
บทความ