หน้าหลัก KPI
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
5 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
6 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 2) บทความ
7 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ
8 วิธีกำหนด KPI บทความ
9 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
10 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
11 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
12 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
13 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
14 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
15 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
16 จัดทำ KPI และ การประเมินผล บทความ
17 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
18 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ
19 พูดให้โดนใจผู้ฟัง บทความ
20 ขั้นตอนจัดทำ Competency
ให้บรรลุเป้าหมาย
บทความ