หน้าหลัก Key Performance Indicators
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
3 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
4 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ