หน้าหลัก Key Performance Indicator
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
5 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
6 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ
7 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
8 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
9 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
10 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ