หน้าหลัก Key Performance Indicator
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
5 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ
6 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
7 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
8 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
9 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ