หน้าหลัก Man
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค
4.0
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
สำหรับผู้นำ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 หลักสูตร
นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
6 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
7 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
8 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
9 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
10 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
11 หลักสูตร
การบริหารจัดการระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
12 Service Design ทำอย่างไร ? บทความ
13 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
14 เกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบแบ่งกลุ่ม
(Career Path and Band)
บทความ
15 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
16 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
17 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
18 ทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดด้วยไคเซ็น บทความ
19 สร้าง CRM in Logistics ให้ติด Top 10 บทความ
20 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 2) บทความ
21 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 1) บทความ
22 ลดข้อผิดพลาดในการเจรจาต่อรอง
? (Mistakes in Negotiation)
บทความ
23 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ
24 วิธีกำหนด KPI บทความ
25 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
26 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร
?
บทความ
27 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
28 วิธีสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร
(EMPLOYEE ENGAGEMENT)
บทความ
29 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
30 แนวทางลดปัญหา Turnover บทความ
31 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
32 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
33 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
34 วิธีทำแผนภูมิก้างปลา
(FISH-BONE DIAGRAM)
บทความ
35 มุมมองการลดต้นทุน
ความสูญเปล่า แบบลีน (LEAN)
บทความ
36 Services 7 อักษรที่มีความหมาย บทความ
37 คิดอย่าง ASAVA เดินแบบ ZARA
ประสบความสำเร็จจริงหรือ
?
บทความ
38 การตัดสินใจกับงานบริหาร บทความ
39 30 มีนา วันอะไร ?
ทำไมคนทั้งโลกควรรู้ ?
บทความ
40 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
41 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ
42 ขั้นตอนจัดทำ Competency
ให้บรรลุเป้าหมาย
บทความ