หน้าหลัก Manager
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
สำหรับผู้นำ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
3 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 2) บทความ
4 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
5 แนวทางลดปัญหา Turnover บทความ
6 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
7 ขั้นตอนจัดทำ Competency
ให้บรรลุเป้าหมาย
บทความ