หน้าหลัก Objective and Key Result
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 2) บทความ
2 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 1) บทความ
3 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ