หน้าหลัก Objectives and Key Result
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การจัดทำระบบบริหารผลงาน
OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 วิธีทำ OKRs Coaching บทความ
3 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ