หน้าหลัก On The Job Training
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 พฤติกรรมบริการเหนือความคาดหมาย บทความ
2 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
3 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ