หน้าหลัก Performance
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
5 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
6 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 2) บทความ
7 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ
8 วิธีกำหนด KPI บทความ
9 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
10 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร
?
บทความ
11 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
12 วิธีสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร
(EMPLOYEE ENGAGEMENT)
บทความ
13 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
14 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
15 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
16 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
17 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ