หน้าหลัก Plan
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
3 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
4 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
5 ทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดด้วยไคเซ็น บทความ
6 วิธีเรียนรู้แบบโต๊ะโตะจัง บทความ
7 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
8 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ
9 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
10 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
11 แนวทางลดปัญหา Turnover บทความ
12 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
13 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
14 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
15 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
16 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ